Бухгалтерський облік у банках України (2001)

5.1. Організаційна робота банків для відкриття рахунків суб’єктам підприємницької діяльності

Нині (і в найближчій перспективі) стратегія більшості українських банків спрямовується на розширення клієнтської бази і зростання обсягу послуг, що надаються, тобто на стабільне збільшення кількості клієнтів і відповідне зростання обсягу залучених коштів. За умов конкуренції на ринку банківських послуг вимогливість клієнтів до якості розрахунково-касового обслуговування постійно зростає. Одним із основних критеріїв вибору банку для відкриття рахунків є надійність банку, його імідж.

Рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських операцій відкриваються в будь-яких банках України з вибору клієнта і за згодою цих банків.

Банки відкривають рахунки зареєстрованим суб’єктам підприємницької діяльності — юридичним і фізичним особам, філіям, представництвам, відділенням, іншим відокремленим підрозділам підприємств, у тому числі структурним підрозділам, що виділяються у процесі приватизації, а також представництвам юридичних осіб-нерезидентів, іноземним інвесторам, фізичним особам, виборчим фондам (політичних партій, виборчих блоків партій та кандидатів у народні депутати).

У банках відкриваються поточні, депозитні (вкладні) рахунки в національній та іноземній валюті, а також поточні бюджетні рахунки в національній валюті України.

Лише один рахунок може бути відкритий клієнту для формування статутного фонду господарського товариства і один (в іноземній та/або національній валюті) за кожною угодою сумісної (спільної) діяльності без створення юридичної особи.

Юридичні особи-нерезиденти (крім нерезидентів-інвесторів) можуть відкривати поточні рахунки в національній та іноземній валюті на території України лише своєму представництву. Поточні рахунки в національній валюті представництву юридичної особи-нерезидента відкриваються за наявності індивідуальної ліцензії Національного банку України.

Порядок проведення операцій на рахунках у національній та іноземній валюті регулюється чинним законодавством України, нормативними актами Національного банку України. Основні положення викладено в інструкції «Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті», що затверджена постановою Правління НБУ від 18.12.98 за № 537.

Відкриття рахунка супроводжується підписанням угоди між установою банку та власником рахунка. Умови угоди не повинні суперечити вимогам зазначеної інструкції.

Про відкриття, а також закриття рахунка або зміну номерів відкритих рахунків установа банку зобов’язана повідомити податковий орган за місцем реєстрації власника рахунка протягом трьох робочих днів. Копії повідомлень з документальним підтвердженням їх відправлення залишаються у справі про відкриття рахунків. Повідомлення про відкриття (закриття) чи зміну номера рахунка надсилається також до Національного банку України для включення до зведеного електронного реєстру власників рахунків.

Операції на рахунках банк починає проводити після отримання повідомлення від податкового органу про взяття цих рахунків на облік.

Для зберігання грошових коштів та здійснення всіх видів банківських операцій відповідно до чинного законодавства України підприємствам усіх видів та форм власності, а також їх відокремленим підрозділам відкриваються поточні рахунки. Можуть також відкриватися поточні бюджетні рахунки в разі виділення коштів за рахунок державного або місцевого бюджету для цільового їх використання. Для їх відкриття в установу банку подається набір документів, достатній для введення клієнтського рахунка в автоматизовану базу даних та контролю законності його відкриття, а саме:

заява на відкриття рахунка встановленого зразка, підписана керівником та головним бухгалтером підприємства;

копія свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади, засвідчена нотаріально. Бюджетні установи замість цього документа подають копію довідки про внесення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, що також засвідчується нотаріально або органом, що видав відповідну довідку;

копія зареєстрованого статуту (положення), засвідчена нотаріально чи органом, який реєструє. Положення, затверджені постановами Кабінету Міністрів України чи Указами Президента України, нотаріального засвідчення не потребують. Установи та організації, які діють на підставі законів, статути (положення) не подають;

копія документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчена податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку;

картка зі зразками підписів осіб, котрим установчі документи (або законодавство) надають право розпоряджання рахунком та підписання розрахункових документів. У картку заноситься також зразок відбитка печатки, що належить підприємству;

довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України.

Якщо поточний рахунок відкривається відокремленому підрозділу підприємства, то для його відкриття необхідно подати в банк заяву, підписану керівником і головним бухгалтером цього підрозділу, засвідчену нотаріально копію положення про підрозділ та копію довідки про внесення цього підрозділу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав цю довідку. Подається також картка із відбитком печатки і зразками підписів службових осіб та клопотання підприємства або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які виокремлюються в процесі приватизації). У клопотанні вказується місцезнаходження основного підприємства, його ідентифікаційний номер, номер поточного рахунка та банк, у якому його відкрито, а також податковий орган, де підприємство перебуває на обліку. В обов’язковому порядку подається копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі державної виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчена нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію, а також довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України.

Низка спеціальних документів подається в банк для відкриття поточних рахунків суб’єктам, що здійснюють специфічні види діяльності. Так, крім зазначених документів (щодо підприємств), господарські товариства, договірні об’єднання, товарні біржі, друковані засоби масової інформації (редакції, видавництва) подають нотаріально засвідчену копію установчого договору.

Колективні сільськогосподарські підприємства, товариства споживчої кооперації, політичні партії, релігійні організації, духовні навчальні заклади додатково подають протокол (копію) загальних установчих зборів, засвідчений нотаріально.

Орендні підприємства — копію договору оренди, засвідчену нотаріально.

Статут для відкриття рахунків не подають товариства з повною відповідальністю, командитні товариства, селянські (фермерські) господарства, підприємці (без створення юридичної особи), установи та організації, які фінансуються з бюджету, та інші суб’єкти підприємницької діяльності, для котрих наявність статуту не передбачено законом.

Фізичним особам — суб’єктам підприємницької діяльності, які проводять діяльність без створення юридичної особи, рахунки в банку відкривають на їхнє ім’я за умови подання паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу. З доручення підприємця, що засвідчене нотаріально, його рахунком можуть розпоряджатися інші особи.

Нині розвитку набули такі види діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво, інші види спільної діяльності, котра часто здійснюється за угодами (контрактами) без утворення юридичної особи. У такому разі в банку відкривається один поточний рахунок, якщо подано:

заяву про відкриття рахунка, підписану особою, якій надано право розпорядчого підпису для проведення грошових операцій через цей рахунок (на підставі довіреності);

копію угоди про ведення спільної діяльності та копію документа про реєстрацію такої угоди (контракту), засвідчені нотаріально або органом, що видав цей документ (подається тільки для договорів з участю іноземних інвесторів);

рішення учасників угоди про визначення осіб, яким надається право розпорядчого підпису (у формі довіреності);

картку зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатись рахунком, засвідчену нотаріально. У картці проставляється зразок відбитка печатки учасника договору, якому за довіреністю всіх учасників надане право розпорядчого підпису для проведення грошових операцій.

Відмітка установи банку про відкриття рахунка ставиться на титульній сторінці першого примірника договору (контракту).

Відповідно до чинного законодавства України господарські товариства підлягають реєстрації тільки тоді, коли ними нагромаджено не менше 30 % внесків засновників у статутний фонд.

Для зарахування коштів, що вносяться з метою формування статутного фонду господарського товариства, в установі банку відкривається рахунок. Для його відкриття подається рішення засновників про призначення особи, якій надається право розпорядчого підпису для проведення грошових операцій через цей рахунок, яке оформлюється у вигляді довіреності, засвідченої нотаріально (якщо засновником є фізична особа), а також копія установчого договору, засвідчена нотаріально.

Обов’язковою умовою є подання заяви на відкриття рахунка, підписаної особою, уповноваженою засновниками; картки зі зразком її підпису, засвідченого вповноваженим працівником банку.

Кошти з цього рахунка переказуються тільки на поточний рахунок зареєстрованого в установленому порядку господарського товариства або повертаються засновникам (учасникам).