Бухгалтерський облік у банках України (2001)

5.3. Режим функціонування рахунків типу «Н», типу «П»

Крім поточних рахунків, рахунків «до запитання» та вкладних (депозитних) рахунків представництвам та установам уповноважені банки можуть відкривати рахунки типу «Н» та типу «П».

Увесь набір документів, що передбачається подавати до уповноваженого банку в разі відкриття рахунків типу «Н», дає повну картину законності діяльності представництв та установ в Україні (табл. 5.1). Рахунки типу «Н» відкриваються в національній валюті.

Для одержання індивідуальної ліцензії на відкриття рахунка типу «Н» представництва юридичних осіб-нерезидентів подають такі документи:

подання юридичної особи-нерезидента до відповідних установ Національного банку України про видачу ліцензії на відкриття рахунка типу «Н»;

письмову згоду вповноваженого банку на відкриття та обслуговування рахунка типу «Н»;копію свідоцтва про реєстрацію представництва в Міністерстві зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України, засвідчену нотаріально або органом, що видав свідоцтво;

копію легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, засвідчену нотаріально;

копію легалізованої довіреності юридичної особи-нерезидента її офіційному представнику на ведення справ в Україні, засвідчену нотаріально.

Для одержання індивідуальної ліцензії на відкриття рахунка «Н» офіційні представництва подають такі документи:

подання офіційного представництва до відповідної установи Національного банку України про видачу індивідуальної ліцензії на відкриття рахунка типу «Н»;

письмову згоду уповноваженого банку на відкриття та обслуговування рахунка типу «Н»;

копію посвідчення Міністерства закордонних справ України про акредитацію представництва на території України, засвідчену Міністерством закордонних справ України або нотаріально.

На рахунок типу «Н» для здійснення розрахунків, пов’язаних з утриманням офіційного представництва юридичної особи-нерезидента (у тому числі банку), а також для виконання організацією чи установою (групою управління програмами або проектами) статутної діяльності юридичної особи-нерезидента, не пов’язаної з підприємницькою діяльністю в Україні, і для впровадження програм та проектів міжнародної технічної допомоги можуть бути зараховані кошти:

від продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти, отриманої від відповідного органу іноземної держави чи юридичної особи-нерезидента;

отримані посольством, консульством за надані консульські послуги, у тому числі і готівкою;

отримані для відшкодування збитків у разі настання страхових випадків;

нараховані на залишок коштів на цьому рахунку проценти (якщо таке нарахування передбачене договором між банком та власником рахунка);

від продажу на території України майна, що належить представництву.

Наявні кошти з рахунка типу «Н» можуть бути використані офіційним представництвом, представництвом юридичної особи-нерезидента (у тому числі банку), організацією чи установою (групою управління програмою або проектом) згідно з кошторисом з такою метою:

здійснення в Україні розрахунків, пов’язаних з утриманням представництва, організації чи установи (зокрема на оплату праці, орендну плату, купівлю та утримання обладнання і транспортних засобів, поточний ремонт будівлі та приміщення представництва, установи тощо);

страхування в Україні майна та транспортних засобів представництва, а також життя і здоров’я його працівників;

переказування офіційним представництвом та представництвом юридичної особи-нерезидента благодійних внесків на користь юридичних осіб-резидентів згідно з чинним законодавством України;

переказування коштів на цілі, передбачені статутом міжнародної організації та її філій, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями та статутом представництва юридичної особи-нерезидента (покриття витрат на території України іммігрантам і біженцям на купівлю квитків, оформлення для них віз, їх проживання в готелях та харчування тощо);

впровадження організацією чи установою (групою управління програмою або проектом) програм та проектів міжнародної технічної допомоги.

Наявні на рахунку типу «Н» кошти також можуть бути використані офіційним представництвом та представництвом юридичної особи-нерезидента (в тому числі банку) для купівлі на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти з метою її переказу:

на рахунок відповідного органу іноземної держави чи рахунок юридичної особи-нерезидента, інтереси якого репрезентує на території України це представництво (переказування здійснюється також у разі припинення діяльності представництва на території України, що підтверджується відповідними документами);

на власний рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку для використання коштів на оплату праці працівників-нерезидентів, на відрядження та представницькі витрати за кордоном згідно з кошторисом.

Рахунок типу «П» відкривається вповноваженим банком постійним представництвам іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій, створеним у будь-якій організаційній формі без статусу юридичної особи. Через ці організації повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність нерезидента на території України.

Рахунок типу «П» використовується відповідно до правил, установлених для поточних рахунків резидентів України.

Виняток становлять операції купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України. Наявні кошти з рахунка типу «П» можуть бути використані постійним представництвом юридичної особи-нерезидента для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку з метою її переказування:

на рахунок юридичної особи-нерезидента, інтереси якої воно репрезентує на території України (отримані кошти від здійснених операцій купівлі-продажу товарів, робіт, послуг, нараховані та зараховані проценти на розміщені депозити та на залишки коштів на цьому рахунку), після сплати обов’язкових податків і платежів у разі припинення діяльності на території України, що підтверджується відповідними документами;

на власний рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку для використання на оплату праці працівників-нерезидентів, виплату коштів на відрядження за кордон, представницькі витрати за кордоном відповідно до чинного законодавства України.

Установи та організації можуть переходити на обслуговування в інший уповноважений банк. Банк, який закриває рахунки типу «Н» і «П», повідомляє про це податкову адміністрацію за місцем реєстрації представництва, територіальне управління Національного банку України, яке видало ліцензії на їх відкриття. Одночасно банк, в якому рахунок відкривається, також повідомляє названі органи.

Можливе і переоформлення рахунка типу «Н» на рахунок типу «П». При цьому оригінал ліцензії на відкриття рахунка типу «Н» повертається відповідній установі Національного банку України, а на відкриття рахунка типу «П» необхідно отримати ліцензію Кримського республіканського, обласного чи Київського міського управління НБУ.

Банк, що обслуговує, зобов’язаний повідомити орган державної податкової адміністрації за місцем перебування офісу представництва про факт переоформлення рахунка типу «Н» на рахунок типу «П».