Бухгалтерський облік у банках України (2001)

5.5. Відкриття уповноваженими банками України рахунків в іноземній валюті

Банківські рахунки в іноземній валюті поділяються на поточні та депозитні (вкладні).

Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається підприємству для проведення розрахунків у межах чинного законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті для здійснення поточних операцій, визначених чинним законодавством України, та для погашення заборгованості за кредитами в іноземній валюті.

Фізичним особам (суб’єктам підприємницької діяльності — резидентам), які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, відкривається поточний рахунок у порядку, визначеному для юридичних осіб-резидентів.

Поточними торговельними операціями в іноземній валюті є такі розрахунки:

між юридичними особами-резидентами і юридичними особами-нерезидентами під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності в режимі торговельних операцій;

між юридичними особами-резидентами на території України за наявності індивідуальної ліцензії Національного банку України;

між юридичними особами-нерезидентами та юридичними особами-резидентами через юридичних осіб — резидентів-посередників відповідно до договорів (контрактів, угод), що їх укладено згідно з чинним законодавством України;

інші розрахунки, що здійснюються відповідно до чинного законодавства України;

операції на міжбанківському валютному ринку України;

оплата товарів (робіт, послуг) з використанням чеків та пластикових карток.

Поточними неторговельними операціями є такі розрахунки:

виплата готівкової іноземної валюти за платіжними документами в іноземній валюті на витрати, пов’язані з відрядженнями;

здійснення обмінних операцій з іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті;

виплата готівкової іноземної валюти за чеками та пластиковими картками фізичним особам (резидентам та нерезидентам);

купівля платіжних документів в іноземній валюті фізичними особами (резидентами та нерезидентами);

виплата авторських гонорарів і платежі за користування авторськими правами;

переказ коштів на проведення міжнародних виставок, конгресів, симпозіумів, конференцій та інших міжнародних зустрічей;

оплата праці нерезидентів, які згідно з укладеними трудовими угодами (контрактами) працюють в Україні;

переказ коштів в іноземній валюті за навчання, лікування, патентування, у порядку сплати митних платежів, членських внесків;

платежі для відшкодування витрат судових, арбітражних, нотаріальних та інших правоохоронних органів;

виплата готівкової іноземної валюти за переказами з-за кордону (пенсії, аліменти, оплата праці, спадщина, допомога родичів тощо);

інші виплати та перекази в іноземній валюті, що не суперечать чинному законодавству України.

Поточні рахунки в іноземній валюті можуть відкривати відокремлені підрозділи підприємств за згодою головного підприємства, що має право відповідно до чинного законодавства України використовувати іноземну валюту.

На поточний рахунок відокремленого підрозділу зараховуються валютні кошти за реалізовані товари та надані послуги (у випадках, передбачених законодавством України), а також переказані головним підприємством чи придбані на міжбанківському валютному ринку України.

Виручка за реалізовані товари та надані послуги після зарахування на поточний рахунок відокремленого підрозділу переказується на поточний рахунок юридичної особи-резидента у повному обсязі.

Кошти з поточного рахунка відокремленого підрозділу (у межах переказаного головним підприємством чи придбаного на міжбанківському валютному ринку України) можуть бути використані ним для здійснення таких операцій (згідно із затвердженим кошторисом):

оплати витрат на службові відрядження за кордон своїх працівників, а також для забезпечення експлуатаційних потреб власних (орендованих, зафрахтованих) транспортних засобів під час їх перебування за межами України;

оплати праці працівникам-нерезидентам, які згідно з укладеними трудовими угодами (контрактами) працюють у зазначених підрозділах і оплату праці яких передбачено в іноземній валюті;

придбання для власних потреб підрозділу обладнання, меблів тощо за контрактами (договорами, угодами) з нерезидентами.

Вкладні (депозитні) рахунки в іноземній валюті відкриваються уповноваженим банком фізичним і юридичним особам (резидентам та нерезидентам) на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунка та банком на визначений у договорі строк.

Поточні рахунки в іноземній валюті відкриваються підприємствам-резидентам та їх відокремленим підрозділам, фізичним особам-резидентам та нерезидентам, у тому числі тим, що здійснюють підприємницьку діяльність і не здійснюють такої, а також представництвам юридичних осіб-нерезидентів та розміщеним на території України дипломатичним, консульським, торговельним та іншим офіційним представництвам іноземних держав.

Для відкриття поточного рахунка в іноземній валюті підприємство-резидент подає вповноваженому банку ті самі документи, що й для відкриття поточного рахунка в національній валюті.

Якщо поточний рахунок в іноземній валюті відкривається в тому банку, де відкрито поточний рахунок у національній валюті, то подається лише заява про відкриття рахунка та картка зі зразками підписів і відбитком печатки.

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі — суб’єкту підприємницької діяльності відкривається на підставі угоди за умови пред’явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу. До вповноваженого банку також подається: заява встановленої форми, копія свідоцтва про державну реєстрацію особи як суб’єкта підприємницької діяльності, засвідчена нотаріально чи органом, котрий видав свідоцтво, та картка зі зразком підпису, що вчиняється в присутності працівника банку, який відкриває рахунок та засвідчує підпис. Підпис можна також засвідчити нотаріально.

Якщо рахунок відкривається фізичній особі-резиденту, яка не займається підприємницькою діяльністю, то достатньо подати в уповноважений банк заяву та картку зі зразком підпису.

Поточні рахунки в іноземній валюті нерезидентам відкриваються за умови подання до банку документів, перелічених у табл. 5.2.За умови, що інвестором є фізична особа, до вповноваженого банку подається підтвердження іноземного банку про відкритий у ньому рахунок для фізичної особи-інвестора, а також заява на відкриття рахунка та картка зі зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися рахунком, засвідчена нотаріально.

Для забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво та інші види спільної діяльності за участю іноземних інвесторів, що здійснюються на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної особи, в уповноваженому банку відкривається окремий поточний рахунок в іноземній валюті.

До банку подаються такі самі документи, як і для відкриття рахунка іноземному інвестору. Крім них, додається копія угоди про ведення спільної діяльності та копія документа про реєстрацію цієї угоди (обидві копії засвідчуються нотаріально), а також рішення учасників угоди про визначення осіб, яким надається право розпорядчого підпису для проведення грошових операцій за цим рахунком, яке оформляється у вигляді доручення.

Тимчасовий поточний рахунок в іноземній валюті для зарахування коштів, що вносяться для формування статутних фондів господарських товариств, відкривається в порядку, викладеному щодо тимчасових рахунків у національній валюті.

Поточні рахунки відкриваються фізичним особам (резидентам та нерезидентам), які здійснюють підприємницьку діяльність. В інших випадках відкриваються депозитні (вкладні) рахунки, на підставі угоди та за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що засвідчує особу.

На поточних рахунках фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) проводиться великий обсяг операцій щодо зарахування коштів та їх списання з розпорядження фізичної особи чи з її доручення.

Так, на рахунки фізичних осіб-резидентів зараховується валюта: готівкова; за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім’я власника рахунка; за іменними чеками, виписаними вповноваженими банками України; одержана з-за кордону від юридичної особи-нерезидента для оплати праці, премій, авторських гонорарів; за платіжними документами, ввезеними з-за кордону власником рахунка і зареєстрованими митною службою при в’їзді в Україну; переказана в межах України іншою фізичною особою (резидентом чи нерезидентом) з власного поточного рахунка в іноземній валюті тощо.

На поточному рахунку фізичної особи проводяться операції як в іноземній валюті, так і у гривнях.

Так, в іноземній валюті переказуються кошти за межі України через кореспондентські рахунки вповноважених банків відповідно до «Правил переказу іноземної валюти за межі України» за рахунок особистих коштів фізичних осіб — резидентів та нерезидентів; виплачується готівка; проводиться виплата платіжними документами (вивезення за межі України згідно з чинним порядком переміщення валюти через митний кордон України). З рахунка переказується також іноземна валюта на рахунок іншої фізичної особи — громадянина України (переказ можливий лише в межах України) або на власний поточний рахунок в іншому вповноваженому банку України чи на вкладний рахунок.

Власник рахунка може дати розпорядження на продаж валюти на міжбанківському валютному ринку для наступного зарахування на рахунок у національній валюті.

За рахунком в іноземній валюті проводяться три типи операцій у грошовій одиниці України, а саме: виплата готівкою та переказ коштів для сплати юридичній особі за продаж товару чи надання послуг на території України (продаж іноземної валюти здійснюється за курсом Національного банку України), а також інвестування. До речі, такі операції можна проводити і за рахунками в іноземній валюті нерезидентів.

Загалом проведення операцій за поточними рахунками в іноземній валюті нерезидентів аналогічні операціям за рахунками резидентів — фізичних осіб. Крім того, визначено окремі операції, що проводяться лише з рахунків нерезидентів. Так, поширеною є операція переказування фізичною особою-нерезидентом на рахунок юридичної особи-резидента валютних коштів як інвестицій згідно з чинним законодавством України.

На поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента зараховується валюта, переказана з-за кордону на ім’я власника рахунка через уповноважені банки; готівкова, що ввезена на територію України і зареєстрована митною службою (в митній декларації робиться позначка вповноваженого банку України про її зарахування на рахунок); за платіжними документами, ввезеними на територію України, що також реєструються митною службою під час в’їзду в Україну (копія митної декларації залишається в уповноваженому банку); за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім’я власника рахунка та за іменними чеками, виписаними вповноваженими банками. Зараховується також валюта, одержана в Україні як оплата праці, премія тощо і переказана в межах України іншою фізичною особою — іноземцем з власного поточного рахунка в іноземній валюті.

Переказ іноземцем-резидентом валюти на рахунок іноземця-нерезидента є можливим лише за наявності підтвердження джерел походження цієї валюти.

Фізичними особами-резидентами є не тільки громадяни України, а й іноземці, які отримали посвідку на проживання в Україні. До речі, якщо для відкриття поточних рахунків фізичним особам-резидентам підтверджувати джерела походження коштів в іноземній валюті не потрібно, то фізичним особам-нерезидентам поточні рахунки відкривають лише за наявності такого підтвердження. Фізичними особами-нерезидентами вважаються іноземці, що проживають в Україні за відкритою візою терміном до одного року, та громадяни України, які постійно живуть за межами України.