Бухгалтерський облік у банках України (2001)

7.4. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків

Розрахункові чеки використовуються в безготівкових розрахунках підприємств та фізичних осіб для скорочення розрахунків готівкою за отримані товари (виконані роботи та надані послуги).

Розрахункові чеки використовуються тільки для безготівкових переказів з рахунка чекодавця на рахунок одержувача коштів і не підлягають оплаті готівкою.

Розрахункові чеки виготовляються на замовлення банків Банкнотно-монетним двором НБУ чи іншим спеціалізованим підприємством на спеціальному папері з дотриманням усіх обов’язкових вимог, передбачених «Інструкцією», за зразком, затвердженим Національним банком України (дод. 12; 13), і брошуруються в чекові книжки по 10, 20, 25 аркушів (дод. 14).

Розрахункові чеки, що використовуються фізичними особами для здійснення одноразових операцій, виготовляються як окремі бланки, їх облік банки ведуть окремо від чекових книжок.

Розрахункові чеки та чекові книжки є бланками суворого обліку.

Для гарантованої оплати розрахункових чеків чекодавець бронює кошти на окремому аналітичному рахунку «Розрахунки чеками» відповідних балансових рахунків (далі — аналітичний рахунок «Розрахунки чеками») у банку-емітенті.

Для цього разом із заявою на видачу чекової книжки чекодавець подає до банку платіжне доручення для переказу коштів на аналітичний рахунок «Розрахунки чеками».

Чекову книжку на ім’я чекодавця (фізичної особи) банк-емітент видає на суму, що не перевищує залишку коштів на рахунку чекодавця (дод. 20).

Один або кілька розрахункових чеків на ім’я чекодавця (фізичної особи) банк-емітент може видати на суму, що не перевищує залишку коштів на рахунку чекодавця, або на суму, що внесена ним готівкою.

Термін дії чекової книжки — один рік, розрахункового чека, який видається фізичній особі для одноразового розрахунку, — три місяці з дня їх видачі. День оформлення чекової книжки або розрахункового чека не враховується. Чеки, виписані після зазначеного строку, уважаються недійсними і не оплачуються.

Строк дії невикористаної чекової книжки може бути продовжено за погодженням з банком, про що він робить відповідну відмітку на обкладинці чекової книжки (у правому верхньому ріжку), яка засвідчується підписом головного бухгалтера і відбитком штампу банку.

Чекова книжка може видаватися для розрахунків з будь-яким конкретним постачальником або з різними постачальниками.

Розрахунковий чек із чекової книжки пред’являється до оплати в банк чекодержателя протягом десяти календарних днів (день виписки розрахункового чека не враховується) і приймається чекодержателем до оплати безпосередньо від чекодавця, на ім’я якого оформлені документи, що підтверджують отримання ним товарів (виконання робіт, надання послуг).

Забороняється передавання розрахункового чека (чекової книжки) його власником будь-якій іншій юридичній або фізичній особі, а також підписання незаповнених бланків розрахункового чека і проставляння на них відбитка печатки юридичними особами.

На бажання фізичної особи розрахунковий чек можна виписати на ім’я іншої особи, яка стає в такому разі його власником.

Видача розрахункових чеків на пред’явника не допускається.

Підприємствам (на відміну від фізичних осіб) не дозволяється здійснювати обмін чека на готівку і отримувати здачу із суми чека готівкою.

Власник розрахункового чека повертає невикористаний розрахунковий чек до банку-емітента для зарахування суми на свій рахунок або для обміну його на готівку. Повернути чекову книжку з невикористаними розрахунковими чеками її власник може з одночасним поданням до банку-емітента платіжного доручення на переказування коштів, що заброньовані на аналітичному рахунку «Розрахунки чеками», на свій поточний рахунок.

Розрахунковий чек із чекової книжки виписує чекодавець під час здійснення платежу і видає за отримані ним товари (виконані роботи, надані послуги).

Виписуючи чек, чекодавець переписує залишок ліміту з корінця попереднього чека на корінець виписаного чека і зазначає новий залишок ліміту.

Розрахунковий чек підписує службова особа чекодавця, яка має право підписувати розрахункові документи; він скріплюється відбитком печатки чекодавця (за винятком розрахункових чеків, які видаються фізичними особами).

Якщо розрахунковий чек підписує службова особа чекодавця з доручення керівника підприємства, то право підпису чека обумовлюється в цьому дорученні. У такому разі в розрахунковому чеку перед підписом робиться напис «За дорученням від ______».

(дата)

З доручення чекодавця — фізичної особи, засвідченого нотаріусом у встановленому порядку, його розрахунки з використанням розрахункового чека може здійснювати інша фізична особа. Доручення, в якому обов’язково зазначається серія, номер і сума розрахункового чека, подається разом з чеком, що пред’явлений до оплати. У всіх документах, які використовуються в дальшому під час розрахунків чеками, робиться напис «З доручення ________________».

(прізвище, ім’я, по батькові)

Приймаючи розрахунковий чек до оплати за товари (виконані роботи, надані послуги), чекодержатель перевіряє:

відповідність чека встановленому зразку;

правильність заповнення чека;

наявність виправлень;

відповідність суми корінця чека сумі, зазначеній на самому чеку;

строк дії чека;

достатність залишку ліміту за чековою книжкою для оплати чека;

наявність на ньому чіткого відбитка штампу або печатки банку та даних чекодавця (прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи, даних документа, що засвідчує цю особу).

Після цього чекодержатель установлює особу пред’явника розрахункового чека за документом, що її посвідчує.

Після перевірки чекодержатель відокремлює розрахунковий чек від корінця, ставить на звороті чека та корінці календарний штемпель і підписує чек, а також робить відмітку у відомості про прийнятий до оплати розрахунковий чек.

Якщо з’ясується, що в корінці розрахункового чека, який був сплачений раніше, є напис «Зіпсований», а самого зіпсованого чека нема, оплата за товари (виконані роботи, надані послуги) не проводиться, і чекодержателю рекомендується звернутися до банку-емітента для підтвердження суми залишку ліміту за чековою книжкою.

У разі здійснення фізичною особою розрахунку за одноразовим розрахунковим чеком працівник підприємства торгівлі або сфери послуг ставить на зворотному боці чека свій штамп і календарний штемпель, підписує його та робить відмітку у відомості про прийнятий до оплати розрахунковий чек.

Розрахунковий чек, оформлений з порушенням вимог відповідного розділу «Інструкції», до оплати не приймається.

Чекодержатель здає в банк розрахункові чеки разом з трьома примірниками реєстру (додаток 15) — якщо рахунки чекодавця і чекодержателя відкрито в одному банку, і в чотирьох примірниках — якщо рахунки чекодавця і чекодержателя відкрито в різних банках.

Якщо чекодавця і чекодержателя обслуговує один банк, то після перевірки правильності заповнення реквізитів розрахункових чеків і реєстру банк на підставі першого примірника реєстру списує кошти з відповідного рахунка чекодавця та зараховує їх на рахунок чекодержателя.

У разі здійснення розрахунків розрахунковими чеками клієнтами різних банків банк чекодержателя приймає чеки з реєстром і разом з другим та третім примірниками реєстру надсилає їх на інкасо до банку-емітента. У цьому разі кошти на рахунок чекодержателя зараховуються банком, що його обслуговує, тільки після отримання їх від банку-емітента.

Прийняті на інкасо розрахункові чеки обліковуються на відповідному позабалансовому рахунку групи «Документи та цінності, що прийняті і відіслані на інкасо».

Умови інкасування розрахункових чеків мають зазначатися в договорі про розрахунково-касове обслуговування клієнта.

Останній примірник реєстру повертається чекодержателю з відміткою про оплату, якщо клієнти обслуговуються в одній установі банку або з відміткою про дату прийняття його на інкасо, якщо клієнти обслуговуються в різних банках.

Банк-емітент, отримавши розрахунковий чек разом з двома примірниками реєстру, перевіряє:

— належність чека цьому банкові;

— відповідність підписів та відбитка печатки чекодавця заявленим банку в картці зі зразками підписів та відбитком печатки або наявність напису «За дорученням від _________»;

(дата)

— чи не перевищує сума чека граничної суми ліміту чекової книжки;

— належність номера чека до номерів чеків виданої чекової книжки та дотримання строків дії книжки;

— відповідність оформлення чека потрібним вимогам.

Зробивши перевірку, банк-емітент на підставі першого примірника реєстру чеків списує кошти з рахунка чекодавця та переказує їх на рахунок чекодержателя. Сплачений чек разом з примірником реєстру залишається в банку-емітенті. На чеку ставиться штамп банку «Проведено».

Банк-емітент може відмовитися від оплати розрахункового чека, якщо:

— чек або реєстр чеків заповнені з порушенням вимог чи мають виправлення, або коли замість підпису стоїть факсиміле;

— чек виписано чекодавцем на суму більшу, ніж депоновано на аналітичному рахунку «Розрахунки чеками».

У разі відмови з цих причин оплатити розрахунковий чек банк-емітент викреслює цей чек з реєстру, виправляє загальний підсумок і не пізніше наступного робочого дня надсилає його банку чекодержателя. Одночасно банк-емітент повідомляє електронною поштою банк чекодержателя про причини несплати чека.

Банк чекодержателя, отримавши розрахунковий чек і повідомлення про причини несплати чека, списує суму реєстру з відповідного позабалансового рахунка групи «Документи та цінності, що прийняті і відіслані на інкасо», та повертає чек чекодержателю із зазначенням причин його несплати.

У разі зарахування за призначенням банком чекодержателя коштів, що надходять за оплаченим чеком, сума цього чека списується з відповідного позабалансового рахунка групи «Документи та цінності, що прийняті і відіслані на інкасо».

За ненадходження коштів банк чекодержателя після закінчення десяти календарних днів від дати інкасування чека здійснює запит електронною поштою до банку-емітента щодо причин несплати чека.

Банк-емітент, отримавши запит, не пізніше наступного робочого дня має дати відповідь банку чекодержателя, який повідомляє про це чекодержателя.

У разі неотримання відповіді банк чекодержателя повідомляє про це чекодержателя і після закінчення двадцяти календарних днів від дати інкасування розрахункового чека списує його суму з відповідного позабалансового рахунка групи «Документи та цінності, що прийняті і відіслані на інкасо» як нереальну щодо отримання.

Невикористані розрахункові чеки після закінчення строку дії чекової книжки або використання ліміту підлягають поверненню до банку-емітента, який їх погашає. На бажання клієнта банк може продовжити строк дії чекової книжки або клієнт може поповнити її ліміт у разі його вичерпання.

Для поповнення ліміту чекодавець подає до банку платіжне доручення разом з відповідною чековою книжкою. У реквізиті платіжного доручення «Призначення платежу» робиться запис «Поповнення ліміту за чековою книжкою, номери невикористаних чеків з № __ до № __» .

У разі припинення клієнтом розрахунків розрахунковими чеками до закінчення строку дії чекової книжки та наявності невикористаного ліміту чекодавець подає чекову книжку до банку разом з платіжним дорученням для зарахування невикористаного залишку ліміту на той рахунок, з якого депонувалися кошти.

Якщо після повного використання розрахункових чеків із чекової книжки її ліміт буде невикористаним, чекодавцю можуть видавати нову чекову книжку на суму невикористаного ліміту. Для цього чекодавець подає до банку заяву на отримання нової чекової книжки разом з використаною чековою книжкою та корінцями використаних чеків.

Відповідальний виконавець банку, перевіривши за корінцями використаних чеків залишок невикористаного ліміту, робить у реєстраційній картці в графі «Примітка» у рядку, в якому був зроблений запис щодо видачі цієї книжки, напис: «Залишок ліміту перевірено», після чого повертає чекодавцю чекову книжку з корінцями.

Строк дії нової чекової книжки визначається з дня її видачі.

Чекодавець має періодично перевіряти правильність використання вповноваженими ним особами розрахункових чеків і відповідність оплачених чеків документам постачальників, на сплату яких вони видавалися. На зворотному боці корінця останнього виданого розрахункового чека робиться відмітка про таку перевірку за підписом головного бухгалтера чекодавця або його заступника. Чекодавець має звіряти суми на корінцях чеків з отриманими від банку виписками з рахунка чекодавця, з якого здійснювалась оплата цих розрахункових чеків.

У разі втрати чекової книжки (розрахункового чека) чекодавець має подати до банку-емітента заяву (додаток 16) із зазначенням номерів невикористаних чеків. Відповідальний виконавець банку робить у реєстраційній картці (додатки 17, 18) у графі «Примітка» відмітку про номери загублених чеків.

Кошти в сумі невикористаного ліміту чекової книжки повертаються клієнту на підставі його платіжного доручення.

У разі втрати фізичною особою розрахункового чека, який був виданий для одноразового розрахунку, кошти повертаються їй не раніше ніж через десять календарних днів після закінчення строку дії чека.

У разі відмови банком-емітентом оплатити розрахунковий чек чекодержатель має право пред’явити до чекодавця в установленому порядку претензію, а в разі її часткового або повного відхилення чекодавцем — звернутися з позовом до суду.

Відповідальність за неправильне використання розрахункових чеків, за збитки в разі передавання чекової книжки або окремих чеків іншій особі, втрати або крадіжки, а також через зловживання осіб, уповноважених на підписання розрахункових чеків, несе чекодавець, якому видано чекову книжку (розрахунковий чек).

У разі порушення клієнтом порядку розрахунків розрахунковими чеками банк може позбавити його права користуватися цією формою розрахунків, якщо це передбачено умовами договору про розрахунково-касове обслуговування.

Порядок отримання чекової книжки та заповнення реквізитів розрахункових чеків наведено в додатку 19.