Бухгалтерський облік у банках України (2001)

9.5. Облік субординованих кредитів та операцій з дисконту векселів

Субординований кредит — це кредит, котрий у разі ліквідації позичальника сплачується в останню чергу, тобто після того, як будуть задоволені вимоги решти кредиторів, але до задоволення вимог акціонерів.

Субординований кредит, якщо він не оформлений у вигляді боргових цінних паперів, обліковується як звичайний довгостроковий інвестиційний кредит, але має певні особливості. Виплату процентів за таким кредитом може бути призупинено (якщо це передбачено угодою) у разі:

запровадження режиму санації позичальника;

браку позитивного фінансового результату в позичальника за відповідний період;

з ініціативи банку.

Такі кредити, як правило, є довгостроковими або не мають визначеного строку (безстрокові). У разі безстрокового кредиту в угоді зазначається, що погашення основного боргу може здійснюватись лише з ініціативи позичальника.

Процентна ставка за субординованими кредитами може бути фіксованою, плаваючою чи змішаною, коли частина її залежить від прибутку, а решту — фіксовано.

Видача, погашення та нарахування процентів за субординованими кредитами обліковуються так само, як і щодо інших кредитів.

Якщо процентна ставка за кредитом складається з фіксованої та плаваючої частини, то процентні платежі за фіксованою ставкою нараховуються у звичайному порядку безперервно; частина процентних платежів за субординованим кредитом, що залежить від результатів діяльності позичальника, нараховується лише в разі отримання відповідних підтверджувальних документів (наприклад, річного звіту, затвердженого зборами акціонерів).

Операції банків за субординованими кредитами супроводжуються такими бухгалтерськими проведеннями:

видача кредиту іншим банкам:

Д-т рахунка 1524 «Довгострокові кредити, які надані банкам»

К-т рахунка 1200 «Кореспондентський рахунок у НБУ»;

видача кредиту суб’єктам господарської діяльності (СГД):

Д-т рахунка 2074 «Довгострокові кредити на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі, які надані СГД»

К-т рахунка 2600 «Поточні рахунки СГД»;

нарахування процентного доходу:

за міжбанківськими кредитами:

Д-т рахунка 1528 «Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам»

К-т рахунка 6017 «Процентні доходи за довгостроковими кредитами банкам»;

за кредитами, наданими СГД:

Д-т рахунка 2078 «Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність СГД»

К-т рахунка 6027 «Процентні доходи в інвестиційну діяльність СГД».

Певна річ, нараховані доходи за субординованими кредитами можуть визнаватися простроченими в разі неотримання платежу протягом семи календарних днів після обумовленого угодою строку та сумнівними, якщо банк не має впевненості у погашенні заборгованості боржником.

У цих випадках відповідно дебетуються рахунки:

1529 «Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам» або 1582 «Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані іншим банкам»; 2079 «Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані СГД» або 2097 «Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані СГД».

Операції банків з векселями можна поділити на кредитні та депозитні. Йдеться про операції, які пов’язані з випуском та обігом векселів.

До кредитних операцій банків належать операції з дисконтування векселів, форфейтингові операції з надання ломбардних кредитів під заставу векселів.

До позабалансових кредитних операцій, які здійснюються банком, належать операції з надання акцептів та авалювання, а також індосамент векселів.

Дисконтна операція банку з векселями — це кредитна операція, коли банк купує у векселедержателя вексель до настання терміну платежу за ним. Передача векселя векселедержателем у повну власність банку здійснюється з допомогою передавального напису — індосаменту. Кошти, що їх сплачує при цьому банк, є кредитом векселедержателю.

Через особливий характер вексельного права вексельний кредит має певні відмінності від звичайних кредитів:

особа, яка отримує кредит, — пред’явник векселя та особа, яка погашає кредит, — платник за векселем є різними особами;

відповідальність за погашення вексельного кредиту несуть разом пред’явник векселя і платник за векселем;

вексельний кредит погашається в точно встановлений термін — строк платежу за векселем, тобто є одноразовим платежем. При цьому вексельний кредит не може бути пролонгований.

Проводячи операції з обліку векселів банк керується своєю обліковою політикою.

Купівля векселя здійснюється за ціною, що нижча від ціни, означеної на векселі, тобто з дисконтом. Дисконт є процентним доходом банку, що має обліковуватись за принципом нарахування. Крім процентного доходу у вигляді дисконту за цією операцією банк звичайно отримує ще й комісійний дохід за інкасування векселів.

Облік банком векселів, що пред’являються клієнтом-векселедержателем, здійснюється в межах певної суми. Розмір цієї суми визначається розміром кредитної лінії, яку банк відкриває клієнтові. У разі укладення угоди на відкриття кредитної лінії банк відображає її поза балансом таким бухгалтерським проведенням:

Д-т рахунка 9129 «Інші зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам»

К-т рахунка 9900 «Контррахунок».

Пред’явлені клієнтом векселі для обліку банк перевіряє на формальну відповідність нормам вексельного права. Коли немає будь-яких претензій до векселя, банк оплачує його і переказує відповідну суму клієнтові, який подав вексель для обліку. При цьому здійснюється бухгалтерське проведення:

Д-т рахунка 2020 «Рахунки суб’єктів господарської діяльності за облікованими векселями» (на суму номінальної вартості векселя)

К-т рахунків 2600, 1200 «Поточний рахунок клієнта, кореспондентський рахунок банку» (на суму номінальної вартості векселя за відрахування суми дисконту)

К-т рахунка 2026 «Неамортизований дисконт за облікованими векселями суб’єктів господарської діяльності» (на суму дисконту).

Поза балансом виконується відповідне проведення на зменшення зобов’язань банку з кредитування:

Д-т рахунка 9900 «Контррахунок»

К-т рахунка 9129 «Зобов’язання з кредитування».

Під час надходження коштів в оплату векселя банк спрямовує їх на погашення кредиту:

Д-т рахунків 2600, 1200 «Поточний рахунок клієнта, кореспондентський рахунок банку»

К-т рахунка 2020 «Рахунки суб’єктів господарської діяльності за облікованими векселями».

Якщо отримання платежу за векселем неможливе внаслідок неакцептування його, неспроможності платника або неоплати векселя в належний термін, банк учиняє процедуру протесту за векселем і переносить суму кредиту на рахунок «Опротестовані векселі»:

Д-т рахунка 2027 «Опротестовані векселі суб’єктів господарської діяльності»

К-т рахунка 2020 «Рахунки суб’єктів господарської діяльності за облікованими векселями».

У разі отримання оплати за векселем відповідна сума записується на кредит рахунка «Опротестовані векселі»:

Д-т рахунків 2600, 1200 «Поточний рахунок клієнта, кореспондентський рахунок банку»

К-т рахунка 2027 «Опротестовані векселі суб’єктів господарської діяльності».

Якщо отримання коштів в оплату векселя видається сумнівним, сума кредиту переноситься на рахунок «Сумнівна заборгованість за облікованими векселями суб’єктів господарської діяльності» (2092).

Як і взагалі щодо кредитів, банк мусить своєчасно створювати резерв на можливі втрати за вексельними кредитами. Списання сумнівної заборгованості здійснюється за рахунок такого резерву.