Бухгалтерський облік у банках України (2001)

РОЗДІЛ 11. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ В БАНКАХ

Активна діяльність банків на фондовому ринку (ринку цінних паперів) є вагомою складовою зростання авторитету банку. За умов конкуренції банки змушені вишукувати ефективні напрями збільшення прибутку, а отже, і обсягів капіталу. Операції з цінними паперами (ЦП) є досить прибутковими фінансовими вкладеннями.

Відповідно до Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про цінні папери та фондову біржу» банки мають право на широкий обсяг операцій з цінними паперами.

Передовсім це стосується операцій з їхнього випуску та обігу. Досить поширеною також є комісійна та комерційна діяльність з цінними паперами, а саме: торгівля ними з доручення та за рахунок третіх осіб; розміщення цінних паперів третіх осіб. Нині значно розширено обсяги надання послуг клієнтам щодо операцій з цінними паперами. Значного поширення набули такі види послуг, як купівля та продаж муніципальних і корпоративних боргових зобов’язань, векселів, купівля-продаж ощадних сертифікатів. Деякі банки, отримавши дозвіл Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, виконують функції зберігача цінних паперів, тобто відкривають рахунки депо, беруть на збереження всі види цінних паперів у документарній (паперовій) формі та у вигляді записів на рахунках депо, ведуть облік застави таких паперів, реєструють перехід права власності на цінні папери, обіг яких банк-депозитарій обслуговує з розпорядження клієнта.

Бухгалтерський облік операцій із цінними паперами установи банків України здійснюють відповідно до інструкції, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 30.12.97 за № 466.

Інструкція визначає порядок обліку банками операцій з придбання, продажу, рефінансування, розміщення та випуску цінних паперів.

За формою випуску цінні папери поділяються на такі види:

цінні папери в документарній формі;

цінні папери у вигляді електронних записів на депо-рахунках (бездокументарна форма).

За видами сплати доходу цінні папери поділяють на дві категорії.

Цінні папери з визначеним прибутком, які:

дають процентний дохід (купонні цінні папери);

не дають процентного доходу (цінні папери з нульовим купоном).

Цінні папери з невизначеним прибутком (акції та цінні папери, що засвідчують право на паї).

Відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондову біржу» в Україні можуть випускатися та обертатися такі види цінних паперів: акції; облігації внутрішніх державних і місцевих позик; облігації підприємств; казначейські зобов’язання; ощадні сертифікати; векселі; приватизаційні папери.

Облік прав власності на цінні папери, що випущені у формі записів на рахунках у системі електронного обігу цінних паперів, здійснюється в кількісному вираженні на спеціальних рахунках депо поза балансом.

Порядок обліку прав власності на державні цінні папери, що перебувають у депозитарії Національного банку України, визначається положенням «Про порядок бухгалтерського та депозитарного обліку розміщення, обігу, сплати процентів та погашення облігацій внутрішньої державної позики в банківських установах», яке затверджено постановою Правління Національного банку України від 26.01.96 (зі змінами та доповненнями).