Бухгалтерський облік у банках України (2001)

11.7. Облік власних боргових зобов’язань банку

Банківський вексель є цінним папером, що вільно обертається на ринку.

Основною метою випуску банківських векселів є формування оптимальної структури ресурсної бази банку за рахунок альтернативних джерел надходження коштів. Оптимізація структури ресурсної бази досягається через підвищення питомої ваги строкових зобов’язань, зокрема, векселів, які є ліквідними і привабливими для інвесторів фондовими інструментами. Крім цього, емісія банківських векселів сприяє розширенню спектра надійних фондових інструментів.

Банк, що є емітентом векселя, засвідчує безумовне грошове зобов’язання сплатити (після настання терміну) певну суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Векселі можуть бути прості та переказні, але банки можуть випускати тільки прості векселі.

Банк-емітент може продавати власні боргові зобов’язання (векселі), так само як і боргові цінні папери інших емітентів за номіналом, зі знижкою (дисконтом) або надбавкою (премією). Тому облік здійснюється за кожною складовою векселя окремо на таких балансових рахунках:

3300 «Прості векселі, емітовані банком (обліковується вексель за номінальною вартістю)».

3306 «Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, емітованими банками».

3307 «Неамортизована премія за борговими цінними паперами власного боргу, емітованими банком».

Підставою для оформлення банківського векселя є:

угода купівлі-продажу векселя;

документ, що підтверджує факт зарахування на кореспондентський рахунок банку суми, визначеної угодою.

Аналітичний облік емітованих банком векселів ведеться в автоматизованому режимі або в спеціальному журналі за такою формою:Облік операцій, пов’язаних з емісією векселів, оформляється сукупністю таких бухгалтерських записів.

Оприбуткування бланків векселів:

Д-т рахунка 9820 «Бланки цінних паперів»

К-т рахунка 9910 «Контррахунки до рахунків груп 96—98»;

продаж векселя за номінальною вартістю:

Д-т рахунка 1001 «Банкноти та монета в касі банку» або

Д-т рахунка 1200 «Кореспондентський рахунок в НБУ», або

Д-т рахунка «Поточний рахунок контрагента»

К-т рахунка 3300 «Прості векселі, емітовані банком»;

облік використаних бланків векселів:

Д-т рахунка 9910 «Контррахунок»

К-т рахунка 9820 «Бланки цінних паперів»;

продаж векселя з премією:

Д-т рахунка 1001 «Банкноти та монета в касі банку» або

Д-т рахунка 1200 «Кореспондентський рахунок в НБУ», або

Д-т поточного рахунка контрагента

К-т рахунка 3300 «Прості векселі, емітовані банком»

К-т рахунка 3307 «Неамортизована премія за борговими цінними паперами власного боргу, емітованими банком»;

щомісячна амортизація премії:

Д-т рахунка 3307 «Неамортизована премія за борговими цінними паперами власного боргу, емітованими банком»

К-т рахунка 7050 «Процентні витрати за ЦП власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів»;

продаж векселя з дисконтом:

Д-т рахунка 1001 «Банкноти та монета в касі банку» або

Д-т рахунка 1200 «Кореспондентський рахунок в НБУ», або

Д-т рахунка «Поточний рахунок клієнта»

Д-т рахунка 3306 «Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, емітованими банком»

К-т рахунка 3300 «Прості векселі, емітовані банком».

В усіх випадках реалізації векселів здійснюється бухгалтерське проведення щодо списання використаних бланків векселів:

Д-т рахунка 9910 «Контррахунок»

К-т рахунка 9820 «Бланки цінних паперів»;

щомісячна амортизація дисконту:

Д-т рахунка 7050 «Процентні витрати за ЦП власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів»

К-т рахунка 3306 «Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, емітованими банком»;

щомісячне нарахування процентів за векселем з обумовленим процентом:

Д-т рахунка 7050 «Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів»

К-т рахунка 3308 «Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, емітованими банком».

Погашення векселів здійснюється через їхній викуп. За довгострокового викупу необхідно враховувати неамортизовану премію та неамортизований дисконт з відображенням сум відповідно на дебеті та кредиті рахунка 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж»:

за дострокового викупу векселів, реалізованих з премією:

на номінальну вартість векселя:

Д-т рахунка 3300 «Прості векселі, емітовані банком»;

на суму залишку неамортизованої премії:

Д-т рахунка 3307 «Неамортизована премія за цінними паперами власного боргу, емітованими банком»;

на фактичну ціну викупу:

К-т рахунка 1200 (1001) «Кореспондентський рахунок в НБУ (банкноти та монети в касі банку)»;

на різницю між номінальною вартістю векселя та ціною їх викупу:

Д-т / К-т 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж»;

за дострокового викупу векселів, реалізованих з дисконтом:

на номінальну суму векселя:

Д-т рахунка 3300 «Прості векселі, емітовані банком»;

на суму залишку неамортизованого дисконту:

К-т рахунка 3306 «Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, емітованими банком»;

на фактичну ціну викупу:

К-т рахунка 1200 (1001) «Кореспондентський рахунок в НБУ (банкноти та монети в касі банку)»;

на різницю між номінальною вартістю векселя та ціною його викупу:

Д-т / К-т 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж».

Погашення векселя в терміни, визначені умовами емісії, проводиться на суму номінальної вартості:

Д-т рахунка 3300 «Прості векселі, емітовані банком»

К-т рахунка 1001 «Банкноти та монети в касі банку», рахунка 1200 «Кореспондентський рахунок в НБУ», поточного рахунка клієнта;

виплата процентів за векселями, які випущені з обумовленою процентною ставкою:

Д-т рахунка 3308 «Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, емітованими банком»;

К-т рахунка 1001 «Банкноти та монети в касі банку», або рахунка 1200 «Кореспондентський рахунок в НБУ», або поточного рахунка клієнта;

знищення бланків погашених векселів:

Д-т рахунка 9910 «Контррахунок»;

К-т рахунка 9812 «Погашені цінності».

Схему кореспонденції рахунків у процесі обліку операцій з емісії векселів банку наведено на рис. 11.3.

У додатку 27 наведено зведену кореспонденцію рахунків за операціями з векселями, що є борговими ЦП та обліковуються в портфелі банку на продаж, на інвестиції, а також з векселями власної емісії.

До власних боргових ЦП банків належать також ощадні (депозитні) сертифікати. Вони можуть випускатися як строкові (під певний договірний процент на визначений термін), так і до запитання. Ощадні сертифікати бувають іменні та на пред’явника.

Дохід за ощадними сертифікатами виплачується за умови пред’явлення їх для оплати в банк, що є їхнім емітентом.

У разі, коли власник сертифіката вимагає повернення депонованих коштів за строковим сертифікатом раніше зазначеного в ньому строку, йому виплачується знижений процент, рівень якого визначається за домовленістю під час внесення депозиту.

Облік ощадних (депозитних) сертифікатів, емітованих банком, здійснюється на балансовому рахунку 3320 «Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком».Нарахування витрат проводиться щомісячно з відображенням сум на рахунку 3328 «Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком».

З 1 січня 1999 р. до чинного плану рахунків (група 332 «Ощадні сертифікати, емітовані банком») уведено рахунки: 3326 «Неамортизований дисконт за ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком» та 3327 «Неамортизована премія за ощадними (депозитними) сертифікатами, які випущені банком».

Ці зміни означають, що облік цього виду боргових цінних паперів надалі здійснюватиметься в розрізі складових: номіналу, дисконту, премії. Цей порядок використовується (про що йшлося раніше) і для обліку інших типів цінних паперів, що обліковуються банком у портфелях на продаж та на інвестиції.