Бухгалтерський облік у банках України (2001)

12.2. Загальні принципи обліку векселів

На балансових рахунках банки обліковують: векселі, що є їхньою власністю; прості векселі, видані банком; надані банком акцепти переказних векселів.

На позабалансових рахунках обліковуються: акцепти виданих банком переказних векселів, що надані іншими особами; індосаменти, учинені банком, які не містять безоборотних застережень; авалі та гарантії, надані банком у забезпечення оплати векселів; зобов’язання з кредитування за вексельними операціями за умови, що дата валютування не збігається з датою угоди; векселі, що зберігаються у сховищі і є власністю банку; векселі, що їх надано (одержано) у заставу, придбано (продано) за операціями репо; векселі, що перебувають у банку на підставі договорів комісії, доручення, зберігання; векселі, надіслані або одержані на інкасо; векселі, прийняті банком на експертизу.

Вексель обліковується за балансовою вартістю в розрізі кожної складової боргового цінного паперу: номіналу, неамортизованих дисконту або премії.

У разі, коли на день врахування або купівлі процентного векселя за ним вже бути нараховані проценти, що відповідно збільшують ціну придбання векселя, сума цих процентів обліковується на відповідних рахунках нарахованих доходів (1418, 1428, 1528, 2028, 2108, 2118, 3118, 3218).

Усі векселі, що є власністю банку, обліковуються у відповідному портфелі цінних паперів (на продаж або на інвестиції) на загальних засадах обліку цінних паперів (див. розділ 11).

Так само, як і за іншими цінними паперами, щодо векселів формується резерв для відшкодування можливих збитків.

Облік векселів, придбаних у векселедержателя із дисконтом, на підставі договору обліку до настання строку платежу за ними здійснюється на рахунку 2020 або на окремих аналітичних рахунках відповідних рахунків 1523, 1524, 2100, 2105, 2110, 2115.

Для обліку дебіторської або кредиторської заборгованості, що виникає за незбігу дати валютування і дати розрахунків за векселями, призначаються рахунки 3541, 3641.

Бланки векселів обліковуються на позабалансовому рахунку 9820 за умовною вартістю (1 гривня).

На названих нижче позабалансових рахунках обліковують векселі, які:

є власністю банку або прийняті на експертизу і зберігаються у сховищі — 9819;

прийняті в заставу — 9502, 9500, 9501;

є власністю банку і надані в заставу (одночасно вони обліковуються на балансі банку) — 9510;

прийняті на інкасо — 9830;

відіслані на інкасо — 9831;

прийняті банком на зберігання від клієнтів — 9702;

перебувають у банку за договором доручення (комісії) — 9704;

є у власності банку і зберігаються у сховищі — 9819.

Гарантійні зобов’язання банку щодо операцій з векселями відповідно обліковуються на рахунках 9000, 9003, 9020, 9023.

Забезпечення гарантійних операцій з векселями обліковуються на рахунках 1611, 2526, 2550, 2552, 2554, 2602.