Бухгалтерський облік у банках України (2001)

12.3. Облік доходів та витрат у вексельних операціях

Облік доходів та витрат у вексельних операціях здійснюється відповідно до принципу нарахування.

Рахунки «нараховані доходи» використовуються з огляду на контрагента і тип операції. Контрагентом, на якого відкривається обліковий рахунок, уважають того, від кого банк очікує отримання платежу (рахунки 2028, 1528, 2108, 2118).

Відповідно на рахунках 6016, 6017, 6022, 6030, 6031 обліковуються процентні доходи від операції обліку векселя за період з дня обліку до дня його погашення або продажу.

Банк має можливість придбати вексель як з дисконтом, так і з премією.

Дисконт за придбаними або прийнятими банком до обліку векселями — це одержаний авансом процентний дохід банку, що амортизується рівномірно аж до часу погашення векселя. Якщо вексель реалізовано (продано) до настання часу погашення, то залишок неамортизованого дисконту як складова балансової вартості векселя повністю списується на день продажу. Дисконт за переказним векселем, що підлягає оплаті на пред’явлення або в певний строк після дня пред’явлення, амортизується рівномірно протягом періоду, що минає до заздалегідь визначеної дати пред’явлення. Перед погашенням такого векселя проводиться операція з доамортизації залишку неамортизованого дисконту.

Вексель уважають придбаним із премією, якщо ціна придбання (без урахування нарахованих процентів для процентного векселя) є вищою за номінальну суму векселя. Амортизація премії здійснюється рівномірно до часу погашення векселя. Якщо вексель реалізовано (продано) до настання строку погашення, то залишок неамортизованої премії як складова балансової вартості векселя повністю списується на день продажу. Премія за переказним векселем, який підлягає оплаті на пред’явлення або в певний строк після дня пред’явлення, амортизується рівномірно протягом періоду, що минає до заздалегідь визначеної дати пред’явлення; перед погашенням такого векселя здійснюється доамортизація залишку неамортизованої премії.

На рахунках 6050—6053 банк обліковує процентні доходи, що нараховано за процентними або дисконтними векселями за час їх перебування в портфелі цінних паперів банку. На цих рахунках обліковуються як нараховані доходи за процентними векселями, так і амортизація дисконту за векселями, придбаними з дисконтом. На цих рахунках також обліковується амортизація премії за векселями, придбаними з премією.

Процентні доходи від операцій з авалювання векселя, надання гарантії щодо оплати векселя, процентні доходи за зобов’язаннями з кредитування (у разі обліку векселя) відображуються на рахунку 6099.

На рахунку 6099 обліковуються також процентні доходи банку за фактично наданий кредит у разі виконання банком гарантійних зобов’язань з часу виплати за гарантійним зобов’язанням до часу відшкодування виплаченої суми платником за векселем або іншими трасатами.

На рахунках 6101, 6111 обліковуються комісійні доходи банку, що їх одержано від кредитних операцій з векселями.

На рахунку 6113 обліковуються комісійні доходи, одержані банком від операцій з інкасування векселів, оплати тих векселів, що в них банк є особливим платником (доміциліатом), зберігання векселів, комісійні доходи від купівлі і продажу векселів з доручення клієнтів.

Комісійні доходи від операцій з авалювання векселя, надання гарантії щодо забезпечення оплати векселя, процентні доходи за зобов’язаннями з кредитування (під час обліку векселя) відбиваються на рахунках 6108, 6118.

На рахунку 6203 відображається позитивний або негативний результат від продажу, здійсненого до дня погашення облікованого векселя або продажу векселя з портфеля цінних паперів на продаж. Результат визначається як різниця між ціною продажу і балансовою вартістю векселя (якщо вексель процентний, результат зменшується на суму нарахованих процентів). На рахунку 6203 обліковується також дохід або втрати банку, які виникли у разі купівлі або продажу векселів з доручення клієнта за ціною нижчою (вищою), ніж обумовлено в договорі (зрозуміло, якщо таке передбачено договором).

Позитивний результат від продажу векселів із портфеля цінних паперів на інвестиції обліковується на рахунку 6394, негативний — на рахунку 7394.

Штрафи і пені, одержані банком від операцій з векселями, обліковуються на рахунку 6397. Штрафи і пені, що їх сплачено банком, — на рахунку 7397.

Здійснюючи операції з векселями банк може зазнати втрат. Ці втрати або відшкодовуються клієнтом, або відносяться на збитки самого банку.

Комісійні витрати за операціями з інкасування векселів, оплати векселів, що в них банк є особливим платником (доміциліатом), за довірчими операціями та інші комісійні витрати, що за умовами договору відшкодовуються клієнтом і не включаються до комісійних доходів, обліковуються на рахунках 1819, 2801.

Якщо суми коштів на оплату таких витрат переказано банкові клієнтом заздалегідь, то такі кошти обліковують на рахунках 1919, 2901.

Комісійні витрати, яких зазнає банк за несплати векселя в строк, витрати на опротестування, одержання платежу з платника за векселем, на повідомлення всіх зобов’язаних осіб обліковуються на рахунку 7103.

На рахунку 7050 обліковуються витрати банку на виплату процентів за виданими простими і акцептованими переказними процентними векселями. На цьому ж рахунку обліковується сума амортизації дисконту (премії) у разі реалізації виданих векселів з дисконтом (премією).