Бухгалтерський облік у банках України (2001)

12.4. Облік операцій обліку векселів

Операції обліку (переобліку) векселів та надання (одержання) кредитів під заставу векселів відносять до кредитних операцій.

Вексель може бути прийнятий до обліку або в заставу тільки за таких умов:

за наявності підписів не менше ніж двох осіб;

якщо його індосовано у повній відповідності до вимог «Положення про операції банків з векселями».

Не рекомендується брати до обліку і в заставу векселі:

які мають перерву в повних індосаментах;

неакцептовані переказні (незалежно від кількості примірників);

іменні;

опротестовані.

Подані до обліку і в заставу векселі перевіряються з позицій їх юридичної чинності і фінансової надійності.

Юридична експертиза здебільшого полягає у перевірці векселів із формального боку (наявність і правильність заповнення всіх реквізитів і безперервність передавальних індосаментів; відповідність реквізитів і тексту векселя законодавству про вексельний обіг; повноваження представників, які підписали вексель від імені пред’явника; достовірність підписів пред’явника тощо).

Процедурами фінансової експертизи підтверджується можливість оплати векселя у визначений строк. Крім перевірки кредито- та платоспроможності пред’явника, слід аналізувати фінансовий стан платника, індосантів, які не зняли з себе відповідальності безоборотним застереженням, а також авалістів.

Векселі, що неоплачені своєчасно, мають бути опротестовані. Для цього їх передають нотаріусу, який учиняє відповідний надпис.

Відшкодування коштів за придбаним векселем банк може отримати через:

оплату векселя платником або іншою особою, зобов’язаною за векселем;

переоблік облікованого векселя в іншому банку;

продаж векселя;

зарахування для погашення власних зобов’язань банку перед платником або (після опротестування) перед іншою зобов’язаною за векселем особою;

передавання іншим особам для розрахунку за власними зобов’язаннями банку до або після настання строку платежу за векселем.

За дострокової оплати придбаного векселя банк може повернути платнику певну частку дисконту, що був утриманий ним під час обліку векселя. Сума дисконту, що підлягає поверненню, визначається за угодою сторін за умови, що до строку оплати за векселем залишилось не менше ніж 10 днів.

Обліковування (облік) векселів є формою кредитування банком суб’єкта господарювання через придбання векселя до настання строку платежу за ним з відповідною знижкою (дисконтом) для одержання прибутку від погашення векселя в повній сумі.

Обліковуючи вексель, банк тим самим надає векселедержателю-пред’явнику строковий кредит. Як правило, можуть бути обліковані векселі з точно визначеним строком платежу, а саме: визначено-строкові (на певну дату), дато- (у такий-то час від видачі векселя) і візо-векселі (у такий-то час від пред’явлення), причому на останніх має бути відмітка про дату пред’явлення.

Особа, яка має бажання пред’явити векселі для обліку, подає в банк заяву за встановленим банком зразком. До такої заяви на вимогу банку можуть додаватися інші документи, що характеризують фінансовий стан, кредитоспроможність векселедавця, а також угоди, на підставі яких придбавалися векселі, тощо.

Рішення щодо можливості прийняття до обліку (відмови в обліку) приймає вповноважений орган банку або вповноважена на це особа.

Банкам рекомендується встановлювати ліміти з обліку векселів для кожного платника за векселем та/або пред’явника векселя.

Облік векселів банк здійснює на підставі договору, укладеного з векселедержателем.

Договір може укладатися як на певний строк (генеральна угода щодо обліку), так і на окремі векселі (разові договори про облік).

Векселі подаються пред’явником до обліку з відповідним реєстром таких векселів (щонайменше у двох примірниках), форма якого встановлюється банком (додаток 30).

Векселі в реєстрах, як правило, розміщують у порядку настання строків платежу, починаючи з найближчого.

Місцеві та іногородні векселі можуть об’єднуватися в окремі реєстри.

Безпосередньо на векселях пред’явник зобов’язаний на вимогу банку виконати передатний іменний або бланковий індосамент, навіть якщо останній індосамент є бланковим або на пред’явника. Винятком є векселі, які подані для безоборотного обліку.

Приймаючи реєстри банк перевіряє їх відповідність реквізитам векселя. Реєстри з неточними даними повертаються для переоформлення.

Прийняття банком векселів для розгляду засвідчується розпискою (її можна зробити прямо на копії реєстру) із зазначенням орієнтовного терміну кредитування або дня, коли клієнт повинен забрати ті векселі, в обліку яких відмовлено.

Після прийняття банком позитивного рішення щодо обліку усіх або частини векселів визначається сума дисконту та інших утримань із клієнта за кожним векселем, а з клієнтом укладається відповідний договір.

Векселі, в обліку яких відмовлено, повертаються клієнту (представнику клієнта) під розписку.

Сума, яка підлягає утриманню на користь банку як дисконт, розраховується на підставі дисконтної ставки банку і може погоджуватися з пред’явником.

Сума дисконту і процентів (щодо векселів, в тексті яких передбачене нарахування процентів на номінальну суму векселя) утримується наперед і відраховується із номінальної суми векселя і суми процентів, нарахованих на номінальну суму векселя з урахуванням кількості днів, що залишаються до строку платежу за кожним векселем (день обліку і день платежу також беруться у розрахунок). Крім дисконту за врахованими іногородніми векселями може утримуватися комісія дамно і порто.

Розрахунок суми, яка належить банку як винагорода за операцію, здійснюється за формулою:де Р — сума, що виплачується банку за облікований вексель;

S — номінальна сума векселя;

i — процентна ставка, за якою нараховуються проценти на номінальну суму векселя;

d — дисконтна ставка, за якою розраховується дисконт і сума процентів, що утримуються на користь банку;

v — процентна ставка, за якою нараховується комісія;

g — процентна ставка, за якою нараховується дамно;

р — сума порто;

п — кількість днів року;

1 — кількість днів від дня обліку до дня платежу за векселем;

2 — кількість днів від дня, з якого нараховуються проценти на номінальну суму векселя, до дня платежу за векселем.

Кредит у формі обліку векселів надається способом:

— переказування коштів на поточний рахунок пред’явника в строк, визначений договором про облік векселів;

— оплати кредиторської заборгованості клієнта за умови подання документів, що підтверджують наявність такої заборгованості (акт звірки заборгованості, договори на поставку продукції, товаротранспортні накладні тощо). У цьому разі банк переказує кошти на поточний рахунок відповідного кредитора в порядку, установленому чинним законодавством та нормативними документами НБУ.

Договір обліку може бути укладений на користь третьої особи (ст. 160 ЦК УРСР) за умови, що кредиторську заборгованість пред’явника векселів такій особі підтверджено документально. Тоді банк на вимогу цієї особи переказує кошти за облікований вексель на її поточний рахунок.

Специфічними різновидами обліковування є також безоборотний облік і облік із реверсом, які відрізняються від звичайного обліку порядком і обсягом відповідальності векселедержателя-пред’явника.

Безоборотний облік — це облік, за якого пред’явник векселя вибуває зі складу зобов’язаних за векселем осіб внаслідок учинення ним у тексті індосаменту безоборотного застереження (безоборотного індосаменту) або внаслідок згоди банку прийняти вексель у пред’явника без учинення ним індосаменту за умови, проте, що останній індосамент є бланковим або на пред’явника.

Банкам рекомендується застосовувати цей різновид обліковування короткострокових векселів за безумовної впевненості в кредитоспроможності платника за векселем та/або можливості переобліку (продажу) векселя. Втрачаючи підпис пред’явника, банк має компенсувати додатковий кредитний ризик, тому за безоборотного обліковування, як правило, утримується збільшений дисконт. Банк може вимагати також від пред’явника такого векселя позавексельного поручництва третьої особи щодо викупу векселя у разі його несплати в строк.

Облік з реверсом — різновид обліку, за якого пред’явник векселя дає банку позавексельне зобов’язання викупити обліковані векселі до настання строку їхньої оплати та/або за настання (ненастання) певних обставин. Із технічного боку обліковування векселів із реверсом є подібним до позики, забезпеченої векселями, тобто є операцією репо з відкладальними та/або анулювальними умовами (ст. 61 ЦК УРСР). Від звичайного обліку цей різновид відрізняється тим, що платіж за векселем виконує не безпосередньо зобов’язана за векселем особа — платник, а пред’явник векселів, який підписує реверс і зобов’язується згодом викупити вексель. Реверс — це письмове зобов’язання викупити векселі до настання строку сплати за ними та/або настання (ненастання) певних обставин. Із допомогою реверсу векселі відчужуються і передаються банкові лише тимчасово.

Операції з обліку векселів відображаються такими бухгалтерськими проведеннями.

За умови, що дата укладення договору про облік векселя не збігається з датою валютування:

Д-т рахунка 9129 «Інші зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам»

К-т рахунка 9900 «Контррахунок».

За обліку:

на номінальну суму векселя:

Д-т рахунка 2020 «Рахунки суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями»;

на суму процентів (для процентних векселів), накопичених за період від дня видачі векселя до дня валютування:

Д-т рахунка 2028 «Нараховані доходи за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності»;

на суму дисконту:

К-т рахунка 2026 «Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності»;

на суму обліку:

К-т рахунка 1200 (2600) «Кореспондентський рахунок у НБУ» (поточні рахунки СГД).

За умови зменшення зобов’язання з кредитування:

Д-т рахунка 9900 «Контррахунок»

К-т рахунка 9129 «Інші зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам».

За нарахування процентних доходів за векселем:

Д-т рахунка 2028 «Нараховані доходи за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності»

К-т рахунка 6022 «Процентні доходи за рахунками суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями».

За амортизації дисконту:

Д-т рахунка 2026 «Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності»

К-т рахунка 6022 «Процентні доходи за рахунками суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями».

За одержання коштів для погашення векселя:

на одержану суму:

Д-т рахунка 1200 (2600) «Кореспондентський рахунок у НБУ» (поточні рахунки СГД);

на номінальну суму векселя:

К-т рахунка 2020 «Рахунки суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями»;

на суму нарахованих процентів за процентним векселем:

К-т рахунка 2028 «Нараховані доходи за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності».

Розгляньмо приклад бухгалтерського обліку операції з обліку векселів (табл. 12.1).Не є винятком випадки дострокового погашення векселя. У цьому разі амортизація дисконту та нарахування процентів (для процентних векселів) здійснюється за період від дня останнього нарахування амортизації до дня погашення векселя раніше визначеного терміну. Відповідно виконуються бухгалтерські проведення:

За нарахування процентів:

Д-т рахунка 2028 «Нараховані доходи за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності»

К-т рахунка 6022 «Процентні доходи за рахунками суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями».

За амортизації дисконту:

Д-т рахунка 2026 «Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності»

К-т рахунка 6022 «Процентні доходи за рахунками суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями».

За одержання коштів для погашення векселя:

на загальну суму погашення:

Д-т рахунка 1200, (2600) «Кореспондентський рахунок у НБУ» (поточні рахунки СГД);

на номінальну вартість векселя:

К-т рахунка 2020 «Рахунки суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями»;

на суму процентів:

К-т рахунка 2028 «Нараховані доходи за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності»;

на суму неамортизованого дисконту, що належить банку за умовами договору:

К-т рахунка 6022 «Процентні доходи за рахунками суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями».

На суму дисконту, що повертається клієнту (за умови, що це передбачено договором):

Д-т рахунка 2026 «Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності»

К-т рахунка 1200, 2600 «Кореспондентський рахунок у НБУ» (поточні рахунки СГД).

Крім операцій з обліку векселів, можливими є також операції з переобліку або продажу облікованого векселя. Якщо ці операції здійснюються до настання строку платежу за векселем, то виконуються такі бухгалтерські проведення:

на суму, одержану від продажу (переобліку):

Д-т рахунка 1200, 2600 «Кореспондентський рахунок у НБУ» (поточні рахунки СГД);

на суму неамортизованого дисконту:

Д-т рахунка 2026 «Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності»;

— на номінальну суму векселя:

К-т рахунка 2020 «Рахунки суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями»;

на суму нарахованих процентів (за процентними векселями):

К-т рахунка 2028 «Нараховані доходи за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності»;

на суму позитивного (негативного) результату:

К-т / Д-т рахунка 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж»;

за наявності передавального індосаменту, що не має безоборотного застереження:

Д-т рахунка 9020 «Гарантії, що надані клієнтам»

К-т рахунка 9900 «Контррахунок».

Проведення прострочених векселів та прострочених нарахованих процентів за процентними векселями здійснюється так само, як і кредитних операцій.

На прострочену суму векселя (повну або залишкову):

Д-т рахунка 2027 «Прострочена заборгованість суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями»

К-т рахунка 2020 «Рахунки суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями».

За сплати нотаріальних та інших послуг у процесі опротестовування векселя:

Д-т рахунка 7103 «Комісійні витрати за операціями з цінними паперами»

К-т рахунка 1200, 2600 «Кореспондентський рахунок у НБУ» (поточні рахунки СГД).

На суму прострочених нарахованих процентів:

Д-т рахунка 2029 «Прострочені нараховані доходи за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності»

К-т рахунка 2028 «Нараховані доходи за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності».

За визнання простроченої заборгованості за векселем сумнівною:

Д-т рахунка 2092 «Сумнівна заборгованість за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності»

К-т рахунка 2027 «Прострочена заборгованість суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями».

За визнання сумнівними щодо погашення нарахованих процентних доходів за облікованими векселями:

Д-т рахунка 3589 «Сумнівна заборгованість за іншими нарахованими доходами»

К-т рахунка 2029 «Прострочені нараховані доходи за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності».

За формування резервів під сумнівну заборгованість:

Д-т рахунка 7720 «Відрахування в резерв під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами»

К-т рахунка 3599 «Резерв під сумнівну заборгованість за іншими нарахованими доходами».

За списання безнадійної заборгованості за нарахованими доходами:

Д-т рахунка 3599 «Резерв під сумнівну заборгованість за іншими нарахованими доходами»

К-т рахунка 3589 «Сумнівна заборгованість за іншими нарахованими доходами».

Надалі вони обліковуватимуться на позабалансових рахунках:

Д-т рахунка 9601 «Не сплачені клієнтами доходи», К-т рахунка 9910 «Контррахунок».

У разі визнання заборгованості за векселем безнадійною і прийняття рішення про списання номінальної вартості векселя за рахунок сформованого резерву:

Д-т рахунка 2400 «Резерви під нестандарту заборгованість за кредитами, які надані клієнтам»

К-т рахунка 2092 «Сумнівна заборгованість за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності» з одночасним обліком номінальної суми векселя на позабалансових рахунках:

Д-т рахунка 9611 «Борги клієнтів, які списані у збиток», К-т рахунка 9910 «Контррахунок».

Після закінчення строку позовної давності непогашений вексель списується з позабалансових рахунків і знищується із закінченням нормативно встановлених строків зберігання, що відповідає бухгалтерському проведенню:

Д-т рахунка 9910 «Контррахунок»

К-т рахунка 9611 «Борги клієнтів, які списані у збиток».

До закінчення цього строку, у разі погашення векселя виконуються проведення:

за погашення векселя, що вже був списаний за рахунок резерву, — відшкодування витрат на цю суму:

Д-т рахунка 1200, 2600 «Кореспондентський рахунок у НБУ» (поточні рахунки СГД)

К-т рахунка 7702 «Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтам»;

за векселями, визнаними сумнівними щодо оплати:

На номінальну вартість векселя:

Д-т рахунків 1200, 2600 «Кореспондентський рахунок у НБУ» (поточні рахунки СГД).

На суму процентів, нарахованих у поточному році:

К-т рахунка 6022 «Процентні доходи за рахунками суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями»;

На суму тогорічних процентів:

К-т рахунка 6717 «Повернення раніше списаних процентів доходів минулих років» з одночасним списанням з позабалансових рахунків безнадійної заборгованості:

Д-т рахунка 9910 «Контррахунок»

К-т рахунка 9611 «Борги клієнтів, які списані у збиток»

та суми нарахованих процентів:

Д-т рахунка 9910 «Контррахунок»

К-т рахунка 9601 «Не сплачені клієнтами доходи».