Бухгалтерський облік у банках України (2001)

12.5. Облік кредитів під заставу векселів

Надання кредитів під заставу векселів здійснюється з урахуванням загальних принципів банківського кредитування. Особливістю цього виду кредитування є порядок надання, зберігання та реалізації застави (векселів). Як правило, у заставу беруть векселі, строк платежів за якими перевищує термін дії кредитної угоди. Нагадаємо, що векселі подаються пред’явником у заставу разом із реєстром векселів, складеним щонайменше у двох примірниках (додаток 31). Приймаючи реєстр, банк перевіряє відповідність даних пред’явника і реквізитів векселів. За умови, що векселі прийнято банком до розгляду, пред’явнику видається розписка про одержання векселів та зазначається орієнтовний термін кредитування. Далі векселі проходять юридичну та фінансову експертизу, за висновками якої приймається остаточне рішення щодо кредитування під заставу векселів, яке доводиться до відома позичальника. Визначається оцінна вартість кожного заставленого векселя і сума кредиту, що надається, а з позичальником укладається договір застави.

Вексель може бути переданий у заставу способом:

1) здійснення заставного індосаменту і передавання векселя заставодержателю;

2) здійснення іменного індосаменту на користь заставодержателя чи бланкового індосаменту та передавання векселя на зберігання в депозит державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса чи банку;

3) здійснення іменного чи бланкового індосаменту і передавання векселя заставодержателю;

4) простого передавання векселя на зберігання в депозит державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса чи банку без учинення на користь заставодержателя будь-якого індосаменту;

5) простого передавання векселя на зберігання заставодержателю без учинення на його користь будь-якого індосаменту.

Місце зберігання заставлених векселів визначається в договорі застави відповідно до вимог чинного законодавства.

Договір надання кредиту під заставу векселів може містити положення, що стосуються специфіки застави, зокрема:

застереження права банку в разі потреби повертати на погашення боргу суми, що надходять в оплату прийнятих у заставу векселів;

застереження права банку дозволяти чи не дозволяти позичальнику з його ініціативи замінювати одні векселі (до настання строку їх оплати) іншими.

У разі належного виконання позичальником своїх зобов’язань щодо погашення кредиту банк може повертати векселі, передані в заставу, пропорційно сумі погашеної заборгованості з урахуванням поточної оцінної вартості векселів, а також погодити з позичальником право перезастави та інкасування заставлених векселів.

У разі одержання банком платежу за векселем до настання строку погашення кредитної заборгованості банк може зарахувати суму платежу як виконання позичальником його зобов’язань, якщо це передбачено угодою сторін. Різниця між сумою платежу за векселем і заборгованістю позичальника, якщо така виявиться, підлягає поверненню.

Подання банком заставлених векселів до стягнення може бути здійснене через:

1) пред’явлення векселя до платежу зобов’язаній особі, якщо вексель одержано із заставним або передавальним індосаментом;

2) продажу, якщо вексель одержано із передавальним індосаментом.

Банки можуть надавати надійним клієнтам також спеціальні кредити до запитання (онкольні кредити) під заставу векселів.

Надання кредитів під заставу векселів в обліку супроводжується такими бухгалтерськими проведеннями:

отримання векселя в заставу як забезпечення наданого кредиту:

Д-т рахунка 9900 «Контррахунок»

К-т рахунка 9501 «Застава, за якої предмет застави передається на зберігання заставодержателю»;

повернення заставлених кредитів і списання їх вартості з позабалансових рахунків за умови погашення кредиту:

Д-т рахунка 9501 «Застава, за якої предмет застави передається на зберігання заставодержателю»

К-т рахунка 9000 «Контррахунок»;

одержання коштів від реалізації (погашення або продажу) векселів внаслідок подання заставних векселів до стягнення за непогашення кредиту в строк:

Д-т рахунка 1200 «Кореспондентський рахунок у НБУ»

К-т рахунка 3739 «Транзитний рахунок за іншими розрахунками»;

погашення заборгованості за кредитом, нарахованими процентами, пенею, штрафами:

Д-т рахунка 3739 «Транзитний рахунок за іншими розрахунками»

К-т рахунків заборгованості за кредитом, нарахованих доходів тощо;

перехід векселя у власність банку за умовами договору про заставу:

на номінальну суму векселів:

Д-т рахунків 3113 (3114), 3213 (3214); «Боргові цінні папери, випущені фінансовими небанківськими установами (нефінансовими підприємствами) в портфелі банку на продаж (на інвестиції)»;

на суму премії:

Д-т рахунків 3117 (3217) «Неамортизована премія за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж (на інвестиції)»;

на суму дисконту:

К-т рахунків 3116 (3216) «Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж (на інвестиції)»;

на суму заборгованості за кредитом:

К-т рахунків кредитної заборгованості, рахунків нарахованих доходів.

Банк також може отримувати кредити під заставу векселів. На суму, зазначену у договорі застави, здійснюється проведення:

Д-т рахунка 9510 «Надана застава»

К-т рахунка 9900 «Контррахунок».

Векселі, передані у заставу, обліковуються на окремому аналітичному рахунку.

За повернення векселів через погашення банківського кредиту виконується зворотне бухгалтерське проведення.