Бухгалтерський облік у банках України (2001)

12.6. Облік торговельних операцій із векселями

Купівля та продаж векселів здійснюються банками відповідно до умов договору, укладеного з продавцем (покупцем). Договором визначається: ціна купівлі (продажу) векселів; строк та порядок здійснення розрахунків; умови переходу права власності на векселі, строк і порядок передавання векселів.

Ціна векселя встановлюється за домовленістю сторін у процентах до номінальної вартості векселя.

Продавець векселя може скористатися одним із таких передавальних індосаментів: іменним — на користь покупця; бланковим; індосаментом на пред’явника. За умови, що останній індосамент був бланковим або на пред’явника, вексель можна передати без учинення нового індосаменту.

Зобов’язання банку, який продав вексель, учинив індосамент і не зняв із себе відповідальності безоборотним застереженням, припиняються в разі оплати векселя банком у порядку регресу. Відповідальність банку-індосанта припиняється також за настання однієї з трьох умов: оплати векселя платником; оплати векселя особою, що поставила свій підпис раніше ніж банк; закінчення строку позовної давності.

Далі розглянемо порядок обліку торговельних операцій з векселями, під час виконання яких мають бути чітко розмежовані три дати: дата угоди; дата валютування, дата погашення. Вони впливають на зміст бухгалтерських проведень.

Укладення договору про купівлю векселів, дата якого не збігається з датою валютування:

Д-т рахунків 9350 (9352) «Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами (форвардними контрактами за іншими операціями)»

К-т рахунка 9900 «Контррахунок».

Придбання векселя з дисконтом:

на номінальну суму векселя:

Д-т рахунків 3113 (3114), 3213 (3214) «Боргові цінні папери, випущені фінансовими небанківськими установами (нефінансовими підприємствами) в портфелі банку на продаж (на інвестиції)»;

на суму неамортизованого дисконту:

К-т рахунків 3116 (3216) «Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж (на інвестиції)»;

— на суму, переказану продавцю векселя:

К-т рахунків 1200 (2600) «Кореспондентський рахунок у НБУ» (поточні рахунки СГД).

Купівля векселя з премією:

— на номінальну суму векселя:

Д-т рахунків 3113 (3114), 3213 (3214) «Боргові цінні папери, випущені фінансовими небанківськими установами (нефінансовими підприємствами) в портфелі банку на продаж (на інвестиції)»;

— на суму неамортизованої премії:

Д-т рахунків 3117 (3217) «Неамортизована премія за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж (на інвестиції)»;

— на суму, переказану продавцю векселя:

К-т рахунків 1200 (2600) «Кореспондентський рахунок у НБУ» (поточні рахунки СГД).

Відповідно до методу нарахування банк-продавець нагромаджував проценти за період із дня видачі векселя до дня валютування, а тому нагромаджена сума (за процентними векселями) йому відшкодовується, що відповідає бухгалтерському проведенню:

Д-т рахунків 3118 (3218) «Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж (на інвестиції)»

К-т рахунків 1200, 2600 «Кореспондентський рахунок у НБУ» (поточні рахунки СГД).

Придбавши вексель, банк-покупець нараховує проценти від дня валютування до дня погашення, відображаючи цю операцію записом:

Д-т рахунків 3118 (3218) «Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж (на інвестиції)»

К-т рахунків 6050 (6051) «Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються НБУ у портфелі банку на продаж (на інвестиції)», 6052 (6053) «Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на продаж (на інвестиції)».

Одночасно виконується операція з амортизації дисконту:

Д-т рахунків 3116 (3216) «Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж (на інвестиції)»;

К-т рахунків 6050 (6051) «Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються НБУ у портфелі банку на продаж (на інвестиції)», 6052 (6053) «Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на продаж (на інвестиції)»,

а також амортизації премії:

Д-т рахунків 6050 (6051) «Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються НБУ у портфелі банку на продаж (на інвестиції)», 6052 (6053) «Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на продаж (на інвестиції)»

К-т рахунків 3117 (3217) «Неамортизована премія за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж (на інвестиції)».

За одержання коштів для погашення векселя, облікованого в портфелі цінних паперів банку, здійснюється проведення:

— на суму погашення:

Д-т рахунків 1200, 2600 «Кореспондентський рахунок у НБУ» (поточні рахунки СГД);

— на номінальну вартість векселя:

К-т рахунків 3113 (3114), 3213 (3214) «Боргові цінні папери, випущені фінансовими небанківськими установами (нефінансовими підприємствами) в портфелі банку на продаж (на інвестиції)»;

— на суму нарахованих процентів:

К-т рахунків 3118 (3218) «Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж (на інвестиції)».

Якщо на визначену договором дату погашення векселя кошти від платника не надходять, то можливі за цієї ситуації дії банку обліковуються так:

сплата нотаріальних послуг, зборів за повідомлення осіб, зобов’язаних за векселем, що визначається процедурою його опротестування:

Д-т рахунка 7103 «Комісійні витрати за операціями з цінними паперами»

К-т рахунків 1200 (2600) «Кореспондентський рахунок у НБУ» (поточні рахунки СГД);

проценти, нараховані і не погашені в строк, визнаються простроченими сумами:

Д-т рахунків 3119 (3219) «Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж (на інвестиції)»

К-т рахунків 3118 (3218) «Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж (на інвестиції)»;

визнання заборгованості за векселем сумнівною щодо повернення спричиняє виконання проведення:

Д-т рахунка 2480 «Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами»

К-т рахунків 3119 (3219) «Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж (на інвестиції)».

Під прострочену та/або сумнівну заборгованість банк формує резерв:

Д-т рахунка 7720 «Відрахування в резерви під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами»

К-т рахунка 2490 «Резерви під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами»;

для списання безнадійної заборгованості за нарахованими доходами за рахунок сформованих резервів:

Д-т рахунка 2490 «Резерви під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами»

К-т рахунка «Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами».

Надалі неотримані доходи обліковуються на позабалансових рахунках:

Д-т рахунка 9601 «Не сплачені клієнтами доходи»

К-т рахунка 9910 «Контррахунок».

Якщо заборгованість за векселем визнається безнадійною, то, як правило, списання номінальної вартості векселя здійснюється за рахунок резерву під знецінення цінних паперів:

Д-т рахунків 3190 (3290) «Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж (на інвестиції)»

К-т рахунків 3113 (3114), 3213 (3214) «Боргові цінні папери, випущені фінансовими небанківськими установами (нефінансовими підприємствами) в портфелі банку на продаж (на інвестиції)».

Надалі номінальна сума векселя обліковується на позабалансових рахунках:

Д-т рахунка 9611 «Борги клієнтів, які списані у збиток»

К-т рахунка 9910 «Контррахунок».

За погашення векселя, заборгованість за яким уже було списано за рахунок резерву, на номінальну вартість векселя відшкодовуються витрати:

Д-т рахунків 1200 (2600) «Кореспондентський рахунок у НБУ» (поточні рахунки СГД)

К-т рахунків 7703 (7704) «Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж (на інвестиції)».

За погашення прострочених нарахованих процентів виконуються проведення:

за простроченими векселями:

Д-т рахунків 1200 (2600) «Кореспондентський рахунок у НБУ» (поточні рахунки СГД)

К-т рахунків 3119 (3219) «Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами у портфелі банку на продаж (на інвестиції)»;

за сумнівними щодо оплати векселями:

— на суму отриманих коштів:

Д-т рахунків 1200 (2600) «Кореспондентський рахунок у НБУ» (поточні рахунки СГД);

— на суму нарахованих минулого року доходів:

К-т рахунка 6717 «Повернення раніше списаних безнадійних процентних доходів минулих років»;

— на суму нарахованих у поточному році доходів:

К-т рахунка 7720 «Відрахування в резерви під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами».

Одночасно безнадійна заборгованість за векселем та сума нарахованих процентів списуються з позабалансових рахунків. Виконуються проведення:

Д-т рахунка 9910 «Контррахунок»

К-т рахунка 9611 «Борги клієнтів, списані у збиток»;

Д-т рахунка 9910 «Контррахунок»

К-т рахунка 9601 «Не сплачені клієнтами доходи».

Після закінчення терміну позовної давності непогашений вексель списується з позабалансових рахунків і знищується. Списується також сума неодержаного доходу. В обліку виконуються проведення, аналогічні вже розглянутим.

Приклад обліку операцій з купівлі векселя наведено в табл. 12.2.

Під час виконання операції з продажу векселів у системі рахунків бухгалтерського обліку відображаються окремо три складові частини цінного паперу: номінал, дисконт, премія. Окремо обліковується оплата нагромаджених процентів із дня придбання до дня продажу.

За умови, що дата угоди на продаж векселя не збігається з датою валютування, на дату укладення договору виконується проведення:

Д-т рахунка 9900 «Контррахунок»

К-т рахунків 9360 (9362) «Активи до відсилання та депозити до залучення за спотовими (форвардними) контрактами».

За одержання коштів за проданий вексель формуються бухгалтерські записи:

— на суму реалізації:

Д-т рахунків 1200 (2600) «Кореспондентський рахунок у НБУ» (поточні рахунки СГД);

— на суму неамортизованого дисконту на день продажу:

Д-т рахунків 3116 (3216) «Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж (на інвестиції)»;

— на суму неамортизованої премії:

К-т рахунків 3117 (3217) «Неамортизована премія за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж (на інвестиції)»;

— на номінальну вартість векселя:

К-т рахунків 3113 (3114), 3213 (3214) «Боргові цінні папери, випущені фінансовими небанківськими установами (нефінансовими підприємствами) в портфелі банку на продаж (на інвестиції)»;

— на суму нарахованих процентів:

К-т рахунків 3118 (3218) «Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж (на інвестиції)»;

— на суму позитивного (негативного) результату:

Д-т/К-т рахунків 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж», 6394 (7394) «Позитивний (негативний) результат від торгівлі цінними паперами на інвестиції».

Одночасно вартість векселя за договором списується із позабалансових рахунків проведенням:

Д-т рахунків 9360 (9362) «Активи до відсилання та депозити до залучення за спотовими контрактами (форвардними контрактами та іншими операціями)»

К-т рахунка 9900 «Контррахунок».

За здійснення індосаменту, за яким банк бере на себе відповідальність за оплату векселя, на суму індосаменту виконується запис:

Д-т рахунка 9020 «Гарантії, що надані клієнтам»

К-т рахунка 9900 «Контррахунок».