Бухгалтерський облік у банках України (2001)

12.7. Облік операцій авалювання векселів та видачі гарантій на забезпечення їх оплати

Економічний зміст гарантування оплати векселів означає забезпечення банком платежу (гарантійного депозиту) за векселем. Отже, ця операція є операцією страхування ризику несплати векселя зобов’язаною за ним особою.

Гарантія платежу за векселем може надаватися способом:

авалювання векселів;

письмової гарантії щодо забезпечення оплати векселя.

Зміст авалювання полягає в прийнятті банком на себе зобов’язання оплатити вексель повністю або частково за одну з осіб, зобов’язаних за векселем, за умови, що платник не оплатив векселя своєчасно.

Авалюючи вексель банк надає строковий кредит або кредит до запитання з урахуванням строку платежу за векселем.

Аваль оформлюють надписом на векселі (алонжі) «Уважати за аваль» або «Авальовано» із зазначенням особи, що їй видано гарантію. За браком такого зазначення аваль уважається виданим векселедавцеві (трасанту).

Авалювання векселів банк здійснює на підставі договору з позичальником, який може укладатися на певний термін (генеральна угода про авалювання), та/або щодо авалювання конкретних векселів (разові договори про авалювання). Аваліст (банк) бере на себе таку саму відповідальність, як і особа, виконання зобов’язань якою він гарантує.

Сума, яка підлягає нарахуванню на користь банку як плата за надання авального кредиту, розраховується за процентною ставкою банку і може погоджуватися з позичальником.

Порядок нарахування та сплати процентів визначається договором про авалювання.

Банк оплачує вексель тільки в тій сумі, на яку він дав аваль. Після оплати векселя зобов’язання банку-аваліста втрачають силу.

Кошти за авальованим і прийнятим до оплати векселем переказуються банком на поточний рахунок векселедержателя або іншої зобов’язаної за векселем особи (трасата), яка оплатила вексель в порядку регресу.

Гарантійні операції — авалювання векселів та видача гарантій забезпечення оплати — обліковуються на позабалансових рахунках 9023 і 9020.

Авалюванню векселя відповідають такі бухгалтерські проведення:

На суму авалю:

Д-т рахунків 9020 (9023) «Гарантії (авалі), що надані клієнтам (за клієнтів)»

К-т рахунка 9900 «Контррахунок».

На суму гарантійного депозиту за наданим авалем:

Д-т рахунків 1200 (2600) «Кореспондентський рахунок у НБУ» (поточні рахунки СГД)

К-т рахунка 2602 «Кошти в розрахунках суб’єктів господарської діяльності».

На суму оплати векселя:

Д-т рахунка 9900 «Контррахунок»

К-т рахунків 9020 (9023) «Гарантії (авалі), що надані клієнтам (за клієнтів)».

На суму гарантійного депозиту, повернутого клієнту:

Д-т рахунка 2602 «Кошти в розрахунках суб’єктів господарської діяльності»

К-т рахунків 1200 (2600) «Кореспондентський рахунок у НБУ» (поточні рахунки СГД).

За оплати пред’явленого авальованого векселя, який був забезпечений гарантійним депозитом на повну (часткову) суму векселя:

Д-т рахунка 2602 «Кошти в розрахунках суб’єктів господарської діяльності»

К-т рахунків 1200 (2600) «Кореспондентський рахунок у НБУ» (поточні рахунки СГД).

За нарахування процентів за користування коштами гарантійного депозиту для операцій з авалювання векселів:

К-т рахунків 7020 (7021) «Процентні витрати за коштами до запитання (строковими коштами), отриманими від суб’єктів господарської діяльності»

К-т рахунка 2608 «Нараховані витрати за коштами до запитання суб’єктів господарської діяльності».

За сплати клієнту нарахованих процентів згідно з умовами договору:

Д-т рахунка 2608 «Нараховані витрати за коштами до запитання суб’єктів господарської діяльності»

К-т рахунків 1200 (2600) «Кореспондентський рахунок у НБУ» (поточні рахунки СГД).

Гарантію щодо забезпечення оплати векселів складають у письмовій формі. Для того, щоб це зобов’язання регулювалося нормами законодавства про вексельний обіг, необхідно зазначити в тексті гарантії такі реквізити: повне найменування банку-гаранта; безумовне зобов’язання банку-гаранта своєчасно виплатити в разі потреби гарантовану суму; суму гарантії; місце видачі гарантії.

Виконання банком гарантійних зобов’язань, не забезпечених гарантійним депозитом, супроводжується такими бухгалтерськими проведеннями.

Пред’явлення банку векселя до оплати згідно з наданим ним авалем:

Д-т рахунка 2099 «Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими суб’єктам господарської діяльності»

К-т рахунків 1200 (2600) «Кореспондентський рахунок у НБУ» (поточні рахунки СГД).

Визнання в установленому порядку заборгованості безнадійною і списання її за рахунок резерву:

Д-т рахунка 2400 «Резерви під нестандартну заборгованість за кредитами, які надані клієнтам»

К-т рахунка 2099 «Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими суб’єктам господарської діяльності»

і одночасно:

Д-т рахунка 9611 «Борги клієнтів, які списані у збиток»

К-т рахунка 9910 «Контррахунок».

За одержання коштів для погашення всієї суми заборгованості за умови, що її:

1) не списано за рахунок резерву:

Д-т рахунків 1200 (2600) «Кореспондентський рахунок у НБУ» (поточні рахунки СГД)

К-т рахунка 2099 «Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими суб’єктам господарської діяльності»;

2) списано за рахунок резерву:

Д-т рахунків 1200 (2600) «Кореспондентський рахунок у НБУ» (поточні рахунки СГД)

К-т рахунка 7702 «Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтам».

Надходження плати (процентного доходу) за надання авального кредиту:

Д-т рахунків 1200 (2600) «Кореспондентський рахунок у НБУ» (поточні рахунки СГД)

К-т рахунка 6099 «Інші процентні доходи».

Списання суми безнадійної заборгованості з позабалансового обліку:

Д-т рахунка 9910 «Контррахунок»

К-т рахунка 9611 «Борги клієнтів, які списані у збиток».