Бухгалтерський облік у банках України (2001)

12.8. Облік розрахункових операцій з векселями

Оформлення заборгованості між банком та іншою особою (боржником або кредитором) векселями полягає в заміні існуючих зобов’язань на вексельні. Борг оформляється векселями повністю або частково.

До операцій оформлення векселями дебіторської заборгованості перед банком належать:

видача банком переказних векселів на боржника банку і акцептація векселів боржником;

видача боржником банку простих векселів на користь банку.

Акцепт переказного векселя оформлюється як надпис на векселі «Акцептовано», «Прийнято до платежу». Для акцепту достатньо і самого тільки підпису трасата на лицьовому боці векселя. Акцепт набуває чинності після передавання векселя або після повідомлення про акцепт, зробленого трасатом у письмовій формі векселедержателю або одному з трасантів.

За виданими простими векселями векселедавцем визнається саме боржник—юридична особа.

Приймання або передавання банком оформлених векселів здійснюється з використанням реєстрів.

До операцій з розрахунку векселями для погашення кредиторської заборгованості банку належать вексельні платежі на користь кредитора. Їх зміст полягає в тому, що кредитор погоджується прийняти від банку-боржника вексель із платіжним зобов’язанням іншого платника. Ця операція здійснюється простим передаванням кредитору векселя, придбаного банком-боржником.

Розрахункові операції (відповідно до ситуації) супроводжуються такими бухгалтерськими проведеннями.

1. Акцептація банком переказних векселів, виданих на банк кредитором банку (оформлення кредиторської заборгованості).

Суть цієї ситуації полягає в тому, що кредитор банку видає переказний вексель, зазначаючи банк як платника за цим векселем. Акцептуючи цей вексель банк виконує такі записи.

На номінальну суму векселя:

Д-т рахунка кредиторської заборгованості

К-т рахунка 3301 «Акцепти, що надані за переказними векселями».

На суму нарахованих витрат:

Д-т рахунка 7050 «Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів»

К-т рахунка 3308 «Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, емітованими банком».

За погашення векселя оформлюються проведення:

— на номінальну суму векселя:

Д-т рахунка 3301 «Акцепти, що надані за переказними векселями»;

— на суму нарахованих процентів:

К-т рахунка 3308 «Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, емітованими банком»;

— на загальну суму погашення:

К-т рахунків 1200 (2600) «Кореспондентський рахунок у НБУ» (поточні рахунки СГД).

За дострокового викупу акцептованого векселя:

— на номінальну суму векселя:

Д-т рахунка 3301 «Акцепти, що надані за переказними векселями»;

— на суму нарахованих процентів:

Д-т рахунка 3308 «Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, емітованими банком»;

— на ціну викупу:

К-т рахунків 1200 (2600) «Кореспондентський рахунок у НБУ» (поточні рахунки СГД);

— на різницю між ціною викупу та балансовою вартістю:

Д-т/К-т рахунка 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж».

2. Видача банком простих векселів кредитору банку оформлюється такими проведеннями.

за списання бланка векселя:

Д-т рахунка 9910 «Контррахунок»

К-т рахунка 9820 «Бланки цінних паперів».

За відображення заборгованості за сплату державного мита:

Д-т рахунка 7419 «Сплата інших податків та обов’язкових платежів, крім податку на прибуток»

К-т рахунка 3622 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток».

За реалізації векселя з дисконтом:

— на номінальну суму векселя з відрахуванням дисконту:

Д-т рахунка кредиторської заборгованості;

— на суму дисконту:

Д-т рахунка 3306 «Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, емітованими банком»;

— на номінальну суму векселя:

К-т рахунка 3300 «Прості векселі, емітовані банком».

За амортизації дисконту:

Д-т рахунка 7050 «Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів»

К-т рахунка 3306 «Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, емітованими банком».

За реалізації векселя з премією:

— на номінальну суму векселя, збільшену на суму премії:

Д-т рахунка дебіторської заборгованості;

— на суму премії:

К-т рахунка 3307 «Неамортизована премія за цінними паперами власного боргу, емітованими банком»;

— на номінальну суму векселя:

К-т рахунка 3300 «Прості векселі, емітовані банком».

За амортизації премії:

Д-т рахунка 3307 «Неамортизована премія за цінними паперами власного боргу, емітованими банком»

К-т рахунка 7050 «Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів».

За нарахування процентів:

Д-т рахунка 7050 «Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів»

К-т рахунка 3308 «Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, емітованими банком».

За погашення виданого простого векселя:

— на номінальну суму векселя:

Д-т рахунка 3300 «Прості векселі, емітовані банком»;

— на суму процентів:

Д-т рахунка 3308 «Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, емітованими банком»;

— на загальну суму погашення:

К-т рахунків 1200 (2600) «Кореспондентський рахунок у НБУ» (поточні рахунки СГД).

3. Видача банком переказних векселів на боржника (оформлення дебіторської заборгованості).

Ця ситуація передбачає можливість виписати переказний вексель за умови, що в різних контрагентів банку наявна як дебіторська, так і кредиторська заборгованість банкові. У цьому разі ремітентом визнається кредитор банку, а трасатом — дебітор.

Закрити дебіторську і кредиторську заборгованість банк може після акцептації векселя акцептантом (трасатом або посередником в акцептуванні).

Цій ситуації відповідають такі бухгалтерські проведення.

Списання бланка векселя під час його видачі:

Д-т рахунка 9910 «Контррахунок»

К-т рахунка 9820 «Бланки цінних паперів».

Сплата державного мита:

Д-т рахунка 7419 «Сплата інших податків та обов’язкових платежів, крім податку на прибуток»

К-т рахунка 3622 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток».

Акцептування векселя на номінальну вартість:

Д-т рахунка кредиторської заборгованості банку перед ремітентом

К-т рахунка дебіторської заборгованості банку.

Одночасно:

Д-т рахунка 9020 «Гарантії, що надані клієнтам»

К-т рахунка 9900 «Контррахунок».

Пред’явлення векселя до оплати через несплату або відмову платника від акцепту:

Д-т рахунка сумнівної дебіторської заборгованості банку

К-т рахунків 1200 (2600) «Кореспондентський рахунок у НБУ» (поточні рахунки СГД).

Одночасно на номінальну суму векселя:

Д-т рахунка 9900 «Контррахунок»

К-т рахунка 9020 «Гарантії, що надані клієнтам».

4. Видача банку простих векселів його боржником (оформлення дебіторської заборгованості).

За одержання простого векселя для погашення дебіторської заборгованості здійснюється бухгалтерське проведення:

— на номінальну суму векселя:

Д-т рахунків 3113 (3114), 3213 (3214) «Боргові цінні папери, випущені фінансовими небанківськими установами (нефінансовими підприємствами) в портфелі банку на продаж (на інвестиції)»;

— на суму премії:

Д-т рахунків 3117 (3217) «Неамортизована премія за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж (на інвестиції)»;

— на суму дисконту:

К-т рахунків 3116 (3216) «Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж (на інвестиції)»;

— на загальну суму заборгованості:

К-т рахунка дебіторської заборгованості.

5. Вексельний платіж банку кредиторові (погашення кредиторської заборгованості).

За здійснення вексельного платежу виконуються проведення:

— на суму заборгованості:

Д-т рахунка кредиторської заборгованості;

— на суму неамортизованого дисконту:

Д-т рахунків 3116 (3216) «Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж (на інвестиції)»;

— на суму неамортизованої премії:

К-т рахунків 3117 (3217) «Неамортизована премія за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж (на інвестиції)»;

— на номінальну суму векселя:

К-т рахунків 3113 (3114), 3213 (3214) «Боргові цінні папери, випущені фінансовими небанківськими установами (нефінансовими підприємствами) в портфелі банку на продаж (на інвестиції)»;

— на суму накопичених процентів за векселем до дати його придбання:

К-т рахунків 3118 (3218) «Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж (на інвестиції)»;

— на різницю між сумою погашеної заборгованості і балансової вартості векселя:

Д-т/К-т рахунка 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж».

Одночасно (за вчинення передавального індосаменту, що не містить безоборотного застереження):

— на номінальну вартість векселя:

Д-т рахунка 9020 «Гарантії, що надані клієнтам»

К-т рахунка 9900 «Контррахунок».

За пред’явлення векселя до оплати в разі його несплати платником або відмови платника від акцепту:

— на номінальну вартість векселя:

Д-т рахунків 3113 (3114), 3213 (3214) «Боргові цінні папери, випущені фінансовими небанківськими установами (нефінансовими підприємствами) в портфелі банку на продаж (на інвестиції)»

К-т рахунків 1200 (2600) «Кореспондентський рахунок у НБУ» (поточні рахунки СГД);

і одночасно:

Д-т рахунка 9900 «Контррахунок»

К-т рахунка 9020 «Гарантії, що надані клієнтам».

12.9. Облік комісійних та довірчих операцій з векселями

Найпоширенішими операціями цієї групи є операції з інкасування векселів, які здійснюються за двома напрямами:

чисте інкасо — інкасування векселів без супровідних комерційних документів;

документарне інкасо — інкасування векселів із супровідними комерційними документами.

Як сторони в операції інкасування виступають:

принципал (клієнт) — особа, яка доручає банку операцію інкасування;

банк-ремітент — банк, якому принципал доручив операцію інкасування;

інкасуючий банк — будь-який інший банк (крім банку-ремітента), який бере участь в операції інкасування;

банк-пред’явник, тобто банк, який пред’являє векселі і комерційні документи згідно з дорученням на інкасування;

платник — особа, якій пред’являється вексель та комерційні документи.

Інкасо векселів банк здійснює на підставі договору про інкасування, укладеного з векселедержателем.

Усі документи, що передаються банку для інкасування, треба супроводжувати дорученням на інкасо із зазначенням точних і повних інструкцій принципала.

Банк-ремітент повинен перевірити правильність оформлених принципалами доручень на інкасування. У разі виявлення помилок або неточностей доручення повертаються на переоформлення.

Передаючи вексель на інкасування принципал учиняє на векселі відповідний індосамент на користь банку-ремітента.

Прийняті доручення на інкасування і додані до них документи перед надсиланням їх інкасуючому банку оформлюються так:

1) зазначається назва інкасуючого банку, якщо його вибирає банк-ремітент;

2) банку-пред’явнику дається інструкція щодо порядку зарахування суми за векселем на рахунки банку-ремітента, а також про спосіб повідомлення банку-ремітента про хід виконання доручення (про здійснення акцепту або платежу, про неакцепт або неплатіж тощо).

На прийнятих банком-пред’явником дорученнях на інкасування та на документах проставляється штамп із зазначенням дати одержання документів. Далі вони реєструються у відповідному журналі.

Перший примірник доручення на інкасування направляють у строкову картотеку для контролю за оплатою, акцептом тощо. Другий примірник (копія примірника або повідомлення про інкасо) разом з доданими до нього документами або копіями документів (залежно від інструкцій принципала) надсилається платнику або видається в приміщенні банку представнику платника під розписку на першому примірнику доручення.

За наявності трьох примірників такого доручення третій примірник після відповідного оформлення повертається банку-ремітенту як підтвердження одержання документів. У решті випадків, якщо немає іншої домовленості (зокрема щодо авізо про одержані на інкасо документи), підтвердження банку, від якого одержано документи на інкасо, надсилаються лише на його запит.

Якщо доручення на інкасування одержане від банку в одному примірнику, документи видаються (надсилаються) платнику з копією доручення.

Документи, прийняті на інкасо, з оплатою за пред’явлення або без точно визначеного строку, пред’являються банком протягом трьох діб з дня їх одержання.

Якщо ж у документах на інкасо вказано точну дату оплати, то оплата проводиться не пізніше наступного дня після настання визначеного терміну.

За прийняття та надсилки векселя на інкасо в обліку виконуються такі бухгалтерські проведення.

Одержання документів на інкасо за номінальною вартістю векселя:

Д-т рахунка 9830 «Документи і цінності, прийняті на інкасо»

К-т рахунка 9910 «Контррахунок».

Надсилка векселя на інкасо:

Д-т рахунка 9831 «Документи і цінності, відіслані на інкасо»

К-т рахунка 9910 «Контррахунок»;

Д-т рахунка 9910 «Контррахунок»

К-т рахунка 9830 «Документи і цінності, прийняті на інкасо».

Відображення в обліку витрат банку, що відшкодовуються клієнтом:

Д-т рахунка 2801 «Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів»

К-т рахунка 1200 «Кореспондентський рахунок у НБУ».

За одержання коштів для оплати векселя:

Д-т рахунків 1200 «Кореспондентський рахунок у НБУ» (2600 поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності, 3900 рахунки, що відкриті в установах банку, 3901 рахунки, що відкриті для установ банку)

К-т рахунка 2901 «Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів».

За списання документів, що передані з дорученням на інкасо:

Д-т рахунка 9910 «Контррахунок»

К-т рахунка 9831 «Документи і цінності, відіслані на інкасо».

За пред’явлення банком-ремітентом векселя до платежу або протесту в разі несплати:

Д-т рахунків 9898 (9899) «Інші цінності та документи в підзвіті (в дорозі)»

К-т рахунка 9910 «Контррахунок»;

Д-т рахунка 9910 «Контррахунок»

К-т рахунка 9830 «Документи і цінності, прийняті на інкасо».

За повернення платником (інкасуючим банком, банком-пред’явником) векселів і доручень на інкасування:

Д-т рахунка 9830 «Документи і цінності, прийняті на інкасо»

К-т рахунка 9910 «Контррахунок»;

Д-т рахунка 9910 «Контррахунок»

К-т рахунка 9831 «Документи і цінності, відіслані на інкасо».

За повернення принципалу векселів і доручень на інкасування:

Д-т рахунка 9910 «Контррахунок»

К-т рахунка 9830 «Документи і цінності, прийняті на інкасо».

За оплати витрат, зроблених інкасуючим банком (банком-пред’явником):

— на суму витрат, що відшкодовуються принципалом:

Д-т рахунка 2801 «Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів»;

— на суму витрат, зроблених за рахунок банку:

Д-т рахунка 7103 «Комісійні витрати за операціями з цінними паперами»;

— на загальну суму відшкодування:

К-т рахунків 1001 (1200) «Банкноти та монети в касі банку» («Кореспондентський рахунок у НБУ»).

Досить поширеною вексельною операцією є операція з оплати векселів, коли банк виступає як особливий платник (доміциліат). Ідеться про здійснення банком з доручення довірителя—платника за векселем таких операцій з векселями на підставі одержаних від довірителя інструкцій: приймання векселів від законного векселедержателя; одержання платежів за векселями; передавання векселів платнику після повної оплати векселя.

Ознакою доміцильованого векселя є наявність на його лицьовому боці вказівки векселедавця простого або переказного векселя «Доміцильований в…»; «Платник…»; «Підлягає сплаті в…». Зрозуміло, що в кожному такому надписі вказується назва банку і місце платежу. Платіж банк-доміциліат виконує від імені і з доручення платника за векселем.

Призначення банку особливим платником у доміцильованому або недоміцильованому векселі, як правило, потребує укладення з платником за векселем (векселедавцем, акцептантом) договору про оплату банком векселів.

Довіритель переказує в банк кошти в обсязі, достатньому для оплати векселя. За рахунок цих коштів або за рахунок наданого довірителю кредиту, сума якого попередньо зараховується на відповідний рахунок для оплати векселів, банк як особливий платник або доміциліат здійснює платіж за векселем законному векселедержателю.

Повністю оплачені векселі повертаються банком представнику платника за векселями під розписку або надсилаються поштою з повідомленням про оплату.

Описана схема оплати векселів у системі бухгалтерського обліку супроводжується такими проведеннями.

Проплата клієнтом коштів для оплати векселів:

Д-т рахунків 1200 (2600) «Кореспондентський рахунок у НБУ» (поточні рахунки СГД)

К-т рахунка 2901 «Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів».

Сплата коштів банком після пред’явлення векселя клієнта до платежу:

Д-т рахунка 2901 «Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів»

К-т рахунків 1200 (2600) «Кореспондентський рахунок у НБУ» (поточні рахунки СГД).

Нарахування процентів за користування коштами, переказаними банку як особливому платнику (якщо це передбачено договором про оплату векселів):

Д-т рахунка 7020 «Процентні витрати за коштами до запитання суб’єктів господарської діяльності»

К-т рахунка 2608 «Нараховані витрати за коштами до запитання суб’єктів господарської діяльності».

Оплата клієнту за користування коштами, переказаними банку як особливому платнику:

Д-т рахунка 2608 «Нараховані витрати за коштами до запитання суб’єктів господарської діяльності»

К-т рахунків 1200 (2600) «Кореспондентський рахунок у НБУ» (поточні рахунки СГД).

Повернення коштів клієнту-довірителю на його вимогу:

Д-т рахунка 2901 «Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів»

К-т рахунків 1200 (2600) «Кореспондентський рахунок у НБУ» (поточні рахунки СГД).

Погашення векселя за рахунок коштів, переказаних банку як особливому платнику:

Д-т рахунка 2901 «Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів»

К-т рахунків 3113 (3114), 3213 (3214) «Боргові цінні папери, випущені фінансовими небанківськими установами (нефінансовими підприємствами) в портфелі банку на продаж (на інвестиції)».

Досить поширеними нині є операції банків зі зберігання векселів (оригіналів, копій і примірників векселів), а саме: тримання у сховищі; передавання оригіналу векселя законному власнику копії векселя; передавання примірника переказного векселя, що призначався для акцепту, законному векселедержателю іншого примірника векселя; передавання оригіналів, примірників, копій векселів іншій особі на умовах, визначених довірителем.

Облік таких операцій ведуть на позабалансових рахунках із виконанням відповідних бухгалтерських проведень.

Приймання векселів на зберігання:

Д-т рахунка 9702 «Цінні папери на зберіганні»

К-т рахунка 9910 «Контррахунок» (сума проведення відповідає номінальній сумі векселів).

За видачі векселів, що були на зберіганні, виконується зворотне проведення.

Ясна річ, що виконуючи такі операції банк бере на себе кредитний, а в окремих випадках і процентний ризики.

З огляду на це операції банків з векселями передбачають отримання комісійного доходу. Умови та терміни його сплати зазначаються у договорах про надання послуг.

В обліку одержання комісійного доходу супроводжується такими бухгалтерськими проведеннями.

Отримання комісійної винагороди авансом:

Д-т рахунків 1200 (2600) «Кореспондентський рахунок у НБУ» (поточні рахунки СГД)

К-т рахунка 3600 «Доходи майбутніх періодів».

Зарахування суми комісії на доходи банку після надання послуги:

Д-т рахунка 3600 «Доходи майбутніх періодів»

К-т відповідних рахунків розділу «Комісійні доходи».

Нарахування комісійного доходу за надані послуги:

Д-т рахунка 3578 «Інші нараховані доходи»

К-т відповідних рахунків розділу «Комісійні доходи».

Оплата клієнтом суми комісії:

Д-т рахунків 1200 (2600, 2901) «Кореспондентський рахунок у НБУ» (поточні рахунки СГД), «Кредиторська заборговність за розрахунками за цінними паперами для клієнтів»

К-т рахунка 3578 «Інші нараховані доходи».

Обліковуючи комісійний дохід, банк має враховувати факт його оподаткування податком на додану вартість. Сума ПДВ, що включена до комісійного доходу, обліковується на рахунку 3622 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток».

За невиконання умов договорів за вексельними операціями передбачається сплата контрагентами пені і штрафів. Облік одержаних сум пені і штрафів здійснюється на рахунку 6397 «Штрафи, пені, що отримані за банківськими операціями». Відповідно сплачені банком штрафи та пені обліковуються на рахунку 7397 «Штрафи, пені, що сплачені за банківськими операціями».