Бухгалтерський облік у банках України (2001)

13.3. Облік операцій в іноземній валюті, що виконуються з доручення клієнтів банку

Обслуговування потреб клієнтів у купівлі-продажу іноземних валют є однією із основних форм участі банків у зовнішньоекономічних операціях. Коло таких операцій досить широке. Так, імпортерам іноземна валюта необхідна для здійснення розрахунків за товари та послуги, що придбані (надані) за кордоном. Водночас експортери продають валюту, одержану ними за реалізовані товари (послуги), щоб виконати платежі в гривнях на території України. Власники валютних рахунків у банках можуть мати потребу в іншій валюті, ніж та, що є в їхньому розпорядженні. У цьому разі банк проводить операцію конверсії валют на рахунках клієнтів без участі національної валюти.

Виконати заявки клієнтів на купівлю-продаж валюти банк може в різний спосіб, а саме:

узяти участь у торгах Української міжбанківської валютної біржі (УМВБ) з доручення клієнтів;

укласти угоду з іншим суб’єктом міжбанківського валютного ринку України (МВРУ) щодо придбання або продажу валюти на замовлення клієнта;

виконати замовлення своїх клієнтів (продавця та покупця) взаємним заліком коштів у національній та іноземній валютах у межах одного банку;

продати клієнту або викупити в нього валюту за власний рахунок у межах ліміту відкритої валютної позиції.

У перших трьох випадках банк, що обслуговує клієнта, є посередником між покупцем та продавцем. Отже, валютні позиції у обліку даних операцій не визначаються.

Національним банком України розроблено порядок підготовки документів, необхідних для купівлі іноземної валюти на УМВБ і КМВБ, а також оплати платіжних доручень у вільно конвертованій валюті на виконання зобов’язань перед нерезидентами як за рахунок власних, так і придбаних на біржах коштів (згідно зі спільною Постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України «Про затвердження антикризових заходів фінансової стабілізації» від 10.09.98 за № 1413).

За виконання операцій купівлі-продажу валюти банк стягує комісію з клієнта та сплачує комісію зовнішньому контрагенту (УМВБ або іншому банку). Комісійні доходи обліковуються на балансовому рахунку 6114 «Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів», а сплачені комісійні витрати — на рахунку 7104 «Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів».

Для відображення операцій купівлі-продажу безготівкової валюти з доручення клієнтів банки використовують транзитні рахунки:

2900 «Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти та дорогоцінних металів для клієнтів»;

2800 «Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі іноземної валюти та дорогоцінних металів для клієнтів».

Рахунок 2900 відкривають у розрізі валют. На кредиті гривневого аналітичного рахунка 2900.980 (980 — код гривні за єдиним класифікатором валют) банк акумулює суми, отримані від клієнтів для проведення операцій купівлі іноземної валюти. На аналітичних рахунках (відповідно до кодів валют) нагромаджуються кошти клієнтів, що призначаються для продажу, а також розподіляється загальна сума придбаної валюти згідно з поточними рахунками покупців.

Застосування мультивалютного рахунка 2900 полегшує банку проведення розрахунків за торговельними операціями в разі значної кількості клієнтів — покупців та продавців.

Підбиваючи підсумки, складемо бухгалтерське проведення операцій банку з купівлі-продажу іноземних валют з доручення клієнтів, а саме:

дол. США — код валюти 840;

німецьких марок — код валюти 280;

російських рублів — код валюти 810;

українських гривень — код валюти 980.

1. На замовлення клієнта банк А купує 10000 дол. США на УМВБ (курс долара до гривні — 1 : 5,55).

Згідно з платіжним дорученням клієнта банк депонує гривневу суму — 55000 грн. на рахунку кредиторської заборгованості:

Д-т рахунка 2600.980 «Поточний рахунок СГД» 55000 грн.

К-т рахунка 2900.980 «Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів» 55000 грн.

Проплати за операцією з купівлі валюти банк проводитиме зі свого рахунка «Ностро», який відкрито в АБ «Кліринговий дім». У разі необхідності він забезпечує залишок на рахунку, що необхідний для проведення операції, тобто переказує кошти на поповнення рахунка:

Д-т рахунка 1500.980 «Кореспондентський рахунок, який відкрито в інших банках» 55000 грн.

К-т рахунка 1200 «Кореспондентський рахунок в Національному банку України» 55000 грн.

Після встановлення курсу торгів УМВБ (наприклад USD/UAН — 5,3592) АБ «Кліринговий дім» дебетує кореспондентський рахунок банку А. Ця операція в балансі банку А, котрий виконує замовлення клієнта, відображається так:

Д-т рахунка 2900.980 «Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів» 53592 грн.

К-т рахунка 1500.980 «Кореспондентський рахунок, який відкрито в інших банках» 53592 грн.

Крім цього, АБ «Кліринговий дім» стягує комісію в розмірі 0,15 % від суми гривневого еквівалента. Зміст цієї операції в балансі банку А записується бухгалтерським проведенням:

Д-т рахунка 7104 «Комісійні витрати за операціями на валютному ринку на ринку банківських металів» 80,39 грн.

К-т рахунка 1500.980 «Кореспондентський рахунок, який відкрито в інших банках» 80,39 грн.

Банк А, у свою чергу, стягує з клієнта комісію в розмірі 0,3 % за придбання валюти:

Д-т рахунка 2900.980 «Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів» 160,78 грн.

К-т рахунка 6114 «Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів» 160,78 грн.

Залишок невикористаних коштів у національній валюті банк А зараховує на поточний рахунок клієнта (55000 – 53592 – – 160,78 = 1247,22):

Д-т рахунка 2900.980 «Кредиторська заборгованість за операціями купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів» 1247,22 грн.

К-т рахунка 2600.980 «Поточний рахунок СГД» 1247,22 грн.

У день торгів (для доларів США) або наступного банківського дня (для інших валют) АБ «Кліринговий дім» переказує банку А на його кореспондентський рахунок куплену валюту. Надходження валюти відображається проведенням:

Д-т рахунка 1500.840 «Кореспондентські рахунки, які відкрито в інших банках» 10000 дол. США

К-т рахунка 2600.840 «Поточний рахунок СГД» 10000 дол. США.

2. Продаж на УМВБ 10000 дол. США з доручення клієнта.

Згідно із заявою клієнта валюту, призначену на продаж, списують з валютного рахунка клієнта:

Д-т рахунка 2600.840 «Поточний рахунок СГД» 10000 дол. США

К-т рахунка 2900.840 «Кредиторська заборгованість за операціями купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів» 10000 дол. США.

У день торгів банк переказує валютні кошти на кореспондентський рахунок АБ «Кліринговий дім» у зарубіжному банку-кореспонденті. Записи в бухгалтерському обліку виконуються на дату валютування:

Д-т рахунка 2900.840 «Кредиторська заборгованість за операціями купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів» 10000 дол. США

К-т рахунка 1500.840 «Кореспондентський рахунок, який відкрито в інших банках» 10000 дол. США.

У день торгів УМВБ стягує з учасників операції продажу валюти 0,15 % гривневого еквівалента проданої валюти (курс, установлений на торгах — 5,6598 USD/UAH). АБ «Кліринговий дім» списує, у свою чергу, відповідну суму комісії з кореспондентського рахунка банку:

Д-т рахунка 7104 «Комісійні витрати за операціями на валютному ринку» 84,90 грн.

К-т рахунка 1500.980 «Кореспондентський рахунок, який відкрито в інших банках» 84,90 грн.

Наступного дня після зарахування проданої валюти на кореспондентський рахунок АБ «Кліринговий дім» за результатами торгів виконуються розрахунки в національній валюті:

Д-т рахунка 1500.980 «Кореспондентський рахунок, який відкрито в інших банках» 56598 грн.

К-т рахунка 2900.980 «Кредиторська заборгованість за операціями купівлі-продажу іноземної валюти для клієнтів» 56598 грн.

Банк стягує комісію в розмірі 0,2 % з продавців валюти:

Д-т рахунка 2900.980 «Кредиторська заборгованість за операціями купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів» 113,20 грн.

К-т рахунка 6114 «Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів» 113,20 грн.

Банк переказує гривневий еквівалент проданої валюти [з вирахуванням комісії 0,2 %] на поточний рахунок клієнта—продавця валюти:

Д-т рахунка 2900.980 «Кредиторська заборгованість за операціями купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів» 56484,80 грн.

К-т рахунка 2600.980 «Поточні рахунки СГД» 56484,80 грн.

Наведені приклади підтверджують: операції продажу-купівлі іноземної валюти за гривню з доручення клієнта на зміну валютної позиції банку не впливають. Проте нерідко банки здійснюють торговельні операції з власної ініціативи та в межах лімітів відкритої валютної позиції.

Розгляньмо приклади.

1. Банк купує у клієнта 200000 російських рублів за курсом УМВБ — 0,187 руб/грн.; офіційний курс — 0,189 руб/грн.

Списання валютних коштів з рахунка клієнта і відкриття довгої відкритої валютної позиції:

Д-т рахунка 2600.810 «Поточні рахунки СГД (в рос. руб.)» 200000 руб. 37800 грн. (за офіційним курсом)

К-т рахунка 3800.810 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів» 200000 руб. 37800 грн. (за офіційним курсом).

Переказ гривневого еквівалента на поточний рахунок продавця:

Д-т рахунка 3801.810 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів» 37400 грн.

К-т рахунка 2600.980 «Поточні рахунки СГД» 37400 грн.

Отримання комісійного доходу — 0,2 %:

Д-т рахунка 2600.980 «Поточні рахунки СГД» 74,80 грн.

К-т рахунка 6114 «Комісійні доходи за операціями на валютному ринку для клієнтів» 74,80 грн.

Відображення в обліку реалізованого фінансового результату (різниця між гривневим еквівалентом проданої валюти за офіційним курсом та курсом продажу: 37800 – 37400 = 400 грн.):

Д-т рахунка 3801.810 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів» 400 грн.

К-т рахунка 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами» 400 грн.

2. Продаж клієнту 30000 німецьких марок за курсом УМВБ — 2,497 DEM/UAH за офіційного курсу — 2,511 DEM/UAH.

Зарахування валюти на рахунок клієнта та відкриття короткої валютної позиції:

Д-т рахунка 3800.280 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів» 30000 DEM 75330 UAH (за офіційним курсом)

К-т рахунка 2600.280 «Поточні рахунки СГД» 30000 DEM 75330 UAH (за офіційним курсом).

Списання гривневого еквівалента з рахунка покупця:

Д-т рахунка 2600.980 «Поточні рахунки СГД» 74910 грн.

К-т рахунка 3801.280 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів» 74910 грн.

Комісійний дохід — 0,3 %:

Д-т рахунка 2600.980 «Поточні рахунки СГД» 224,73 грн.

К-т рахунка 6114 «Комісійні доходи за операціями на валютному ринку і ринку банківських металів» 224,73 грн.

Відображення в обліку реалізованого фінансового результату (75330 – 74910 = 420):

Д-т рахунка 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами» 420 грн.

К-т рахунка 3801.280 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів» 420 грн.

3. Операція конверсії коштів на рахунках клієнта в іноземній валюті.

Банк з доручення клієнта поповнює його рахунок у німецьких марках на суму 20000 зазначених грошових одиниць за рахунок доларів США, які є на рахунку, щоб мати змогу проводити розрахунки за іноземним контрактом у німецьких марках.

Курс угоди, визначений банком, такий: 2,2600 дол/марка, офіційні курси — 5,6957 дол/грн. та 2,5202 марка/грн.

Зарахування 20000 марок на валютний рахунок клієнта:

Д-т рахунка 3800.280 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів» 20000 марок 50404 грн. (за офіційним курсом)

К-т рахунка 2600.280 «Поточні рахунки СГД» 20000 марок 50404 грн. (за офіційним курсом).

Списання еквівалентної суми доларів США з валютного рахунка клієнта (20000 : 2,2600 = 8849,56):

Д-т рахунка 2600.840 «Поточні рахунки СГД» 8849,56 дол. США 50404,44 грн. (за офіційним курсом)

К-т рахунка 3800.840 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів» 8849,56 дол. США 50404,44 грн. (за офіційним курсом).

Відображення гривневого еквівалента валютної позиції (пам’ятаймо, що вартість придбаної іноземної валюти визначається за курсом проданої іноземної валюти, у нашому прикладі — доларів США):

Д-т рахунка 3801.840 «Еквівалент позиції банку щодо іноземних валюти та банківських металів» 50404,44 грн. (за офіційним курсом)

К-т рахунка 3801.280 «Еквівалент позиції банку щодо іноземних валюти та банківських металів» 50404,44 грн. (за офіційним курсом).

На кінець дня всі залишки в іноземній валюті оцінюються за офіційним курсом.