Бухгалтерський облік у банках України (2001)

14.2. Бухгалтерський облік придбання основних засобів і нематеріальних активів

Первісна вартість придбаного об’єкта основних засобів включає такі витрати:

сплачену грошову суму постачальникові активів та підрядчику за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

реєстраційні збори, державне мито та інші платежі, що здійснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів;

сплачену вартість ввізного мита;

суму непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) основних засобів, якщо вони не відшкодовуються банку;

витрати на страхування ризиків доставки основних засобів;

витрати на установку, монтаж, налагодження основних засобів;

інші витрати, що безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів до стану, придатного для використання за призначенням.

Адміністративні та інші витрати, які не належать безпосередньо до витрат на придбання об’єкта чи доведення його до робочого стану, первісну вартість об’єкта не збільшують.

Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з ціни (вартості) придбання (крім торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов’язаних із його придбанням.

Основні засоби відображаються в обліку за первісною вартістю. Витрати, які здійснені установою банку під час придбання та підготовки основних засобів до експлуатації, відображаються на рахунках 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами», 4530 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію неопераційними основними засобами».

Придбання основних засобів за національну валюту в обліку відображається такими бухгалтерськими проведеннями.

Попередня оплата:

Д-т рахунка 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів»

К-т кореспондентського рахунка, поточного рахунка, рахунка готівкових коштів.

Отримання основних засобів:

Д-т рахунка 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами»

К-т рахунка 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів»

і одночасно:

Д-т рахунка 4400 «Операційні основні засоби»

К-т рахунка 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами».

За умови, що первісна вартість об’єкта основних засобів відповідає сумі, указаній у розрахунково-платіжних документах постачальника, облікові записи будуть такими:

на суму попередньої оплати:

Д-т рахунка 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів»

К-т рахунків 1200 «Кореспондентський рахунок в НБУ», 1001 «Банкноти та монети в касі банку», 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»;

отримання основних засобів:

Д-т рахунка 4400 «Основні засоби»

Д-т рахунка 4500 «Інші необоротні матеріальні активи»

К-т рахунка 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів».

Розгляньмо приклад.

Установа банку придбала комп’ютер. У документах постачальника зазначено:

відпускна ціна 5000 грн.

витрати на доставку 100 грн.

до оплати 5100 грн.

В обліку будуть зроблені такі проведення:Проведення з придбання основних фондів за іноземну валюту в обліку здійснювалися так.

Передоплата:

Д-т рахунка 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів (в іноземній валюті)»

К-т кореспондентського рахунка (в іноземній валюті), поточного рахунка, рахунка готівкових коштів;

Д-т рахунка 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів» (заборгованість обліковується за офіційним курсом на дату переказу)

К-т рахунка 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів».

Оприбуткування отриманих активів та закриття дебіторської заборгованості:

Д-т рахунка 4400 «Основні засоби»

Д-т рахунка 4500 «Інші необоротні матеріальні активи»

К-т рахунка 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів».

Розгляньмо приклад.

Установа банку придбала автомобіль за вільно конвертовану валюту. Автомобіль використовується в операційній діяльності банку.

Ціна автомобіля 10000 дол. США

Офіційний валютний курс:

на дату передоплати 5,85 грн.

В обліку мають бути зроблені такі проведення:Дебіторська заборгованість з придбання автомобіля є немонетарною статтею балансу, а тому відображається за офіційним валютним курсом на дату сплати авансу.

Наведені вище бухгалтерські процедури щодо обліку придбаних об’єктів основних засобів повністю відповідають обліку придбаних та створених банком нематеріальних активів. Операції обліковуються на таких рахунках: 4300 «Нематеріальні активи», 4310 «Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами».

Первісна вартість об’єктів, переведених з оборотних активів до основних засобів, дорівнює їх собівартості.

Справедливою вартістю придбаних будівель, а також землі є їхня ринкова вартість, для машин та устаткування — також. За браком даних про цю вартість до уваги береться відновна вартість, тобто собівартість придбання на конкретну дату за відрахування суми зносу на дату оцінки.

Створені банком основні засоби зараховуються на баланс за первісною вартістю, яка включає прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, а також інші витрати, безпосередньо пов’язані зі створенням цього активу та доведенням його до стану, придатного для використання за призначенням.

Створення основних засобів і нематеріальних активів відображається такими проведеннями:

передоплата виконаних робіт:

Д-т рахунка 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів»

К-т рахунка 1200 «Кореспондентський рахунок у НБУ»

К-т рахунка 1001 «Рахунок готівкових коштів»;

нарахування заробітної плати працівникам:

Д-т рахунка 4310 «Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами»

або

Д-т рахунка 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами»

К-т рахунка 3652 «Нарахування працівникам банку за заробітною платою»

К-т рахунка 3653 «Утримання з працівників на користь третіх осіб»;

нарахування платежів у фонд соціального страхування та інші фонди:

Д-т рахунка 4310 «Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами»

або

Д-т рахунка 4430 «Kaпiтaльнi інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами»

К-т рахунка 3622 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток»;

прийняті виконані роботи:

Д-т рахунка 4310 «Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами»

або

Д-т рахунка 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами»

К-т рахунка 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів»;

віднесення суми завершених капітальних інвестицій на вартість основних засобів і нематеріальних активів:

Д-т рахунка 4300 «Нематеріальні активи»

Д-т рахунка 4400 «Основні засоби»

К-т рахунка 4310 «Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами»

К-т рахунка 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами».

Облік обладнання, що потребує монтажу, відображається так:

передоплата:

Д-т рахунка 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів»

К-т рахунка 1200 «Кореспондентський рахунок у НБУ»

К-т рахунка 1001 «Рахунок готівкових коштів»;

отримання обладнання, що потребує монтажу:

Д-т рахунка 4431 «Обладнання, що потребує монтажу»

К-т рахунка 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів»;

передавання для монтажу обладнання, що його потребує:

Д-т рахунка 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами»

К-т рахунка 4431 «Обладнання, що потребує монтажу»;

введення в експлуатацію обладнання, що потребує монтажу:

Д-т рахунка 4400 «Основні засоби»

К-т рахунка 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами».

Основні засоби в процесі експлуатації потребують капітального та поточного ремонту.

Метою капітального ремонту основних засобів є підвищення їх ефективності або збільшення строку корисного використання. Капітальний ремонт полягає в загальній перебудові або повному відновленні об’єкта.

Капітальний ремонт основних засобів відображається такими проведеннями.

Передоплата:

Д-т рахунка 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів»

К-т кореспондентського рахунка, поточного рахунка, рахунка готівкових коштів.

Виконані роботи:

Д-т рахунка 4310 «Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами»

Д-т рахунка 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами»

К-т рахунка 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів».

Віднесення суми завершеного капітального ремонту на збільшення вартості об’єкта:

Д-т рахунка 4400 «Основні засоби»

Д-т рахунка 4300 «Нематеріальні активи»

К-т рахунка 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами»

К-т рахунка 4310 «Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами».

Операції з обліку будівництва основних засобів здійснюються так само, як і з обліку капітального ремонту.

Наведемо приклад.

Установа банку господарським способом здійснює капітальний ремонт будівлі, використовуваної в операційній діяльності банку.

Витрати на капітальний ремонт становлять:

вартість будівельних матеріалів для ремонту 350000 грн.

нарахування заробітної плати ремонтним робітникам 100000 грн.

нарахування платежів до фондів соціального страхування та інших 50000 грн.

В обліку мають бути зроблені такі бухгалтерські проведення:Розгляньмо приклад.

Установа банку підрядним способом здійснює капітальний ремонт будівлі, використовуваної в неопераційній діяльності.

Витрати на капітальний ремонт становлять 300000 грн.

В обліку мають бути зроблені такі проведення:Поточний ремонт здійснюється для підтримання основних засобів у належному стані. Ці витрати є більш-менш постійними, не дуже великими та не залежать від строку експлуатації основних засобів.

Витрати на поточний ремонт основних засобів належать до поточних небанківських операційних витрат і відображаються в міру їх здійснення.

Під час виконання поточного ремонту виконуються такі проведення.

Передоплата:

Д-т рахунка 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку», субрахунок «Поточний ремонт»

К-т кореспондентського рахунка, поточного рахунка, рахунка готівкових коштів.

Виконані роботи:

Д-т рахунка 7420 «Витрати на утримання власних основних засобів та нематеріальних активів»

К-т рахунка 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку», субрахунок «Поточний ремонт».

Оприбуткування основних засобів та нематеріальних активів здійснюється на підставі затверджених актів приймання-передачі основних засобів.

Складання одного акта на кілька об’єктів основних засобів допускається в разі, коли ці об’єкти однотипні, мають однакову вартість, приймаються одночасно і під відповідальність тієї самої особи.

Акт є єдиним первинним бухгалтерським документом, в якому зазначають склад комісії, подають докладну характеристику об’єкта, рік побудови чи випуску заводом, дату введення в експлуатацію, коротку технічну характеристику, відповідність технічним умовам, висновок комісії. Указують також особу, яка прийняла основні засоби, та необхідні відомості для нарахування амортизації.

Акт затверджується керівником установи і разом з технічною документацією передається на зберігання матеріально відповідальній особі.

На підставі цих документів відкривається інвентарна картка, а об’єкту надається порядковий номер, який проставляється в акті приймання-передачі.

Приймання завершених робіт з добудови, капітального ремонту та дообладнання об’єкта, котре здійснюється через капітальні вкладення і збільшує балансову вартість об’єкта, оформляється актом приймання-передачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів.