Система національних рахунків (2001)

Передмова

Перехід України на ринкові відносини потребує докорінної перебудови обліку та статистики. Але зробити це миттєво просто неможливо. Цей процес має тривалий еволюційний характер. Для того щоб прискорити його, не порушуючи внутрішньої сутності, необхідно засвоїти практичний досвід, накопичений країнами з розвинутою економікою, та запровадити міжнародні стандарти обліку і статистики, з урахуванням позитивного національного досвіду.

Центральне місце з-поміж міжнародних стандартів обліку та статистики належить Системі національних рахунків (СНР). СНР — це найважливіший сучасний міжнародний стандарт ООН в галузі національного рахівництва. Ним користуються статистичні органи більшості країн світу. СНР нині в країнах з ринковою економікою є важливою складовою економічної статистики. Україна після проголошення незалежності почала переходити від колишнього радянського балансу народного господарства до СНР. У наш час Держкомстат України розробляє і публікує тільки національні рахунки.

Але широке впровадження методології СНР в економічну статистику та бухгалтерський облік гальмується обмеженою кількістю фахівців, які володіють цим складним як в теоретичному, так і в практичному плані предметом.

Завданням цієї праці є ознайомлення студентів з основними категоріями, принципами побудови, показниками СНР, тобто із системою економічної інформації, яка використовується у світі для опису та аналізу економічного процесу на макрорівні. СНР є універсальною міжнародною економіко-статистичною мовою спілкування економістів, статистиків, політиків, фінансистів, дипломатів, менеджерів різних країн та наукових шкіл.

Автори виходять із того, що користувачі навчального посібника вже ознайомлені з курсами економічної теорії та теорії статистики. Без засвоєння основних категорій, понять, показників та методів визначення кількісних характеристик масових явищ та процесів у ринковій економіці неможливо глибоко збагнути суть СНР — цього могутнього інструменту економічної статистики.

СНР є логічно послідовною, гармонічною та цілісною сукупністю макроекономічних рахунків, балансів активів та пасивів, а також таблиць, в основу яких покладено низку узгоджених на міжнародному рівні понять, визначень, класифікацій та правил обліку. СНР дає можливість виражати економічні дані у формі, придатній для здійснення економічного аналізу та прийняття важливих управлінських рішень.

Логіка побудови посібника полягає в послідовному показі джерел виникнення СНР, етапів становлення та розвитку системи як міжнародного стандарту з наступним описом сучасної моделі СНР ООН — 93 та національних особливостей її застосування.

Особливу увагу приділено проблемам запровадження СНР ООН — 93 в статистичну практику України. Це зроблено не тільки тому, що навчальний посібник призначено українському читачеві, а й тому, що дуже важливо наочно показати ці проблеми на прикладі країни перехідного до ринкової економіки періоду, якою є Україна. Це передовсім проблеми впровадження основних класифікацій, показників окремих рахунків, оцінки тіньової економіки, квартальних розрахунків ВВП та його коригування у зв’язку із сезонністю тощо.

Отже, методи макроекономічного аналізу та моделювання в навчальному посібнику описано з використанням даних національних рахунків України.

Одним з важливих напрямків сучасного економічного аналізу на основі даних СНР є міжнародні зіставлення ВВП та його компонентів. Тому в роботі цим проблемам присвячено окремий розділ.

Майбутнім фахівцям зі статистики, обліку, фінансів, державного управління економікою, з менеджменту, маркетингу, міжнародної економіки важливо знати основні засади побудови СНР для того, щоб ефективно використовувати систему показників СНР, яка адекватно описує структуру, механізм функціонування ринкової економіки. Для цього в книзі (крім методичного матеріалу) подаються відповідні вправи, тести, задачі, питання для самоперевірки знань, глосарій, список рекомендованої літератури.
← prev content next →