Система національних рахунків (2001)

3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СНР-93

У цьому розділі спробуємо дати загальне уявлення про центральну структуру СНР, яку для спрощення далі називатимемо просто Системою. Тут розглядаються головні категорії, котрі в певному розумінні є основою Системи, та правила обліку, яких слід дотримувати для реєстрування різних даних. Зазначено також певні способи, за допомогою котрих можна пристосувати центральну структуру до конкретних економічних потреб України. Це є важливим, оскільки багато хто з українських фахівців ще й досі має традиційний погляд на СНР, як на Систему, що потребує складних і тривалих узгоджень її окремих елементів. На наш погляд, проте, СНР є сукупністю взаємозв’язаних підсистем, кожна з яких внутрішньо є повністю узгодженою, а всі вони, хоч і відрізняються одна від одної в деяких аспектах, сумісні між собою в широкому розумінні слова. Напівінтегровано з центральною структурою також і допоміжні рахунки.

Центральна структура характеризує основні явища економічного життя: виробництво, дохід, споживання, накопичення і багатство. Вона є інтегрованою системою, тобто ті самі поняття, визначення та класифікації використовуються в усіх рахунках і субрахунках.

Проте інтегрованість не означає обмеженості. Центральна структура включає кілька аспектів економічних реалій, наприклад: запаси і потоки, характер та цілі операцій, ринкова та неринкова продукція, споживчі витрати та фактичне споживання тощо.

Усі вони взаємоузгоджуються і не породжують будь-якої непослідовності.

Центральна структура також є узгодженою. Це означає, що кожен економічний потік або запаси вимірюються ідентично для відповідних сторін. Ця узгодженість досягається через використання в Системі однакових понять і визначень, а також єдиного комплексу правил обліку. Ясна річ, що фактичні дані, узяті з рахунків або зі статистичних звітів, які подаються первинними одиницями, зі зрозумілих причин не будуть повністю узгодженими. Отже, забезпечення узгодженості в національних рахунках потребує певної додаткової роботи.

Інтеграція та узгодженість — ось основні вимоги, що випливають з основних характеристик економічного життя. Саме ці якості і забезпечують можливість розглядати центральну структуру як основу для координування економічної і частково соціальної статистики.