Система національних рахунків (2001)

4.2. Рахунок товарів та послуг

Рахунок товарів та послуг виокремлюється в групі рахунків для найважливіших економічних операцій.

Рахунок товарів та послуг характеризує загальні ресурси продуктів та послуг щодо економіки в цілому, а також напрямки використання цих ресурсів. Він є своєрідною зведеною характеристикою СНР.

Отже, на одному боці рахунка реєструються всі ресурси продуктів та послуг (валовий випуск та імпорт), а на другому — відображається використання ресурсів на різні потреби.

Схему рахунка товарів та послуг України показано в табл. 4.3.Дані рахунка товарів та послуг дають змогу розрахувати ВВП двома методами: методом кінцевого споживання та виробничим. ВВП, розрахований методом кінцевого споживання, дорівнює сумі всіх статей кінцевого використання мінус імпорт, тобто сумі кінцевого споживання, нагромадження та експорту мінус імпорт. ВВП, розрахований виробничим методом, дорівнює різниці між випуском та проміжним споживанням плюс чисті податки на продукти.

У схемі рахунка передбачається, що випуск оцінено в основних цінах. Однак, якщо випуск оцінити в цінах виробника, то статті D.21, D.31 трансформуються в податок на додану вартість та податки на імпорт за мінусом субсидій на імпорт. У цьому разі ВВП, розрахований виробничим методом, дорівнюватиме різниці між випуском (у цінах виробника) та проміжним споживанням плюс податок на імпорт за мінусом субсидій на імпорт.

Рахунок товарів та послуг кореспондується з більшістю зведених національних рахунків.

Взаємозв’язок показників рахунка товарів та послуг з показниками інших рахунків наочно відображено в табл. 4.4.Ресурсна частина рахунка заповнюється показниками, що переносяться з рахунку виробництва:

випуск товарів та послуг;

податки на продукти;

субсидії на продукти.

Із субрахунка рахунка поточних операцій «іншого світу» переносяться дані про імпорт продуктів та послуг.

До розділу «Використання» цього рахунка переносяться показники з таких рахунків:

із рахунка виробництва — проміжне споживання;

із рахунка використання доходу — показник валового заощадження;

із рахунка капітальних витрат — показники валового нагромадження основного капіталу та зміни запасів матеріальних оборотних коштів;

із субрахунка поточних операцій рахунків «іншого світу» (рахунки зовнішньоекономічних зв’язків) — експорт продуктів та послуг.

Показники даного рахунка забезпечують інформаційну основу для аналізу виробництва продукції та послуг, обсягу їх ресурсів з урахуванням зовнішньоторговельного сальдо, а також обсягу і напрямку їх використання.