Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

2.1.2. Деякі види ризику у спектрі економічних проблем

Серед видів ризику цінних паперів можна виділити:

1) ризик падіння загальноринкових цін;

2) ризик інфляції;

3) галузевий ризик;

4) фінансовий ризик;

5) ризик ліквідності;

6) систематичний та несистематичний ризики.

У [4, 34] зазначається, що комерційні ризики поділяються на спекулятивні та чисті. Чисті ризики означають можливість збитків чи нульового результату. Спекулятивні ризики проявляються у можливості одержання як позитивного результату, так і негативного. Фінансові ризики ― це спекулятивні ризики. До фінансових ризиків належать: кредитний, відсотковий, валютний, втрачених фінансових зисків тощо.

Проблеми, пов’язані з аналізом банківських ризиків, висвітлюються у [9, 22, 34, 36, 60, 89 тощо]. Відмічається, що основними видами ризиків, якими можуть бути обтяжені банки, є: кредитний, відсотковий, валютний, ліквідності, фінансування, акціонерний, товарний, андеррайтингу (гарантування випуску цінних паперів), політичний, економічний, демографічний, репутації тощо.

Найважливішими елементами, покладеними в основу класифікації банківських ризиків [9, 22, 34, 36, 60], є:

тип або вид комерційного банку;

сфера його впливу та основні чинники виникнення банківського ризику;

склад (структура) клієнтів банку;

розподіл ризику в часі;

можливості та засоби, доступні управлінню банківськими ризиками.

Валютний ризик ― це загроза втрат, пов’язаних зі зміною курсів іноземних валют під час здійснення угод щодо їх купівлі-продажу. Основні види валютного ризику [34, 36]: операційний, трансляційний, економічний.

Інвестиційна діяльність у всіх формах і видах обтяжена ризиком, ступінь якого посилюється з переходом до ринкової економіки. Види інвестиційних ризиків різноманітні та численні. Їх поділяють на три групи [10, 22, 34, 36]:

1) ризик щодо сфери прояву: економічний, політичний, соціальний, екологічний тощо;

2) ризик щодо форми інвестування: фінансового інвестування, реального інвестування;

3) ризики щодо джерел виникнення: систематичний (ринковий), несистематичний (специфічний).

Підприємницький ризик ― це ризик, який виникає в результаті будь-яких видів діяльності, пов’язаних з виробництвом продукції, товарів, послуг, реалізацією їх, товарно-грошовими і фінансовими операціями, комерцією, здійсненням соціально-економічних і науково-технічних проектів. Його поділяють [23] на такі види: 1) ризик помилкової стратегії;

2) ризик вибору товарів і споживачів (сегмента ризику);

3) ризик неправильної оцінки кон’юнктури ринку (співвідношення попиту та пропозиції, потенційного обсягу ринку, ступеня конкуренції, цінової політики тощо);

4)ризик інфляції та зумовленого нею зростання цін на сировину, напівфабрикати, комплектуючі, зміни темпів зростання заробітної плати;

5) ризик транспортування сировини і готової продукції;

6) ризик нестабільності податкового законодавства, кредитно-грошової політики, митних правил тощо.