Проектний аналіз (2000)

ВСТУП

В умовах кардинальної трансформації економічного середовища гостро постає проблема обґрунтування управлінських рішень, у тому числі проектних. Це потребує нового методологічного підходу, відповідного інструментарію, які дозволяють уникнути похибок при підготовці проекту. Тому цілком природним є включення до складу нормативних дисциплін при підготовці бакалаврів з економіки підприємств курсу «Проектний аналіз». Даний курс логічно пов’язаний з іншими дисциплінами, тому для його засвоєння слухачі повинні вже мати певну базу знань і навичок, які вони отримали, вивчаючи макро- і мікроекономіку, маркетинг, фінансовий аналіз, інвестиційну діяльність.

Пропонований підручник є спробою систематизувати науковий пошук та повсякденний досвід світової практики підготовки проектних рішень, що принесе системне бачення сутності, методології та аспектів проектного аналізу, допоможе сформувати категорійний апарат дисципліни, на багатьох прикладах продемонструвати механізм застосування інструментарію проектного аналізу.

Підручник містить дві частини. У першій, що є вступом у предмет «Проектний аналіз», викладена методологія такого аналізу, яка дає змогу ознайомитись з його базовими принципами та методами, інструментарієм і процедурами прийняття рішення. Друга частина безпосередньо відображає змістовну частину проектного аналізу: всебічний підхід до підготовки проекту з погляду маркетингового обґрунтування, технічної можливості здійснення проекту, його оцінки з точки зору екологічної, соціальної та інституціональної життєздатності, а також фінансової й економічної привабливості. Підручник містить значну кількість прикладів, ілюстративного матеріалу, рисунків, таблиць, що сприятиме кращому засвоєнню інформаційного масиву.

Виходячи з того, що бакалавр з економіки має опанувати не тільки концептуальні основи підготовки проектів, але й здобути практичні навички здійснювання процедур, прийомів та визначення критеріїв, які використовуються при прийнятті проектних рішень, автори, крім теоретичного блоку, включили до підручника підсумковий контроль (контрольні запитання, практичні задачі, проблемні ситуації тощо). Ці завдання можуть бути використані слухачами для самоперевірки засвоєння теоретичного матеріалу, а виконання практичних задач та обговорення проблемних ситуацій дозволять придбати навички у проведенні розрахунків, необхідних при обґрунтуванні проектних рішень, та досвід їх аналізу й інтерпретації.

Оскільки деякі питання сучасної практики розробки та аналізу проектів залишаються у зоні дискусії, автори запропонували свій погляд на них. Тому висловлені читачами поради, зауваження сприймуть з подякою та врахують при підготовці наступної редакції підручника.
← prev content next →