Інноваційний менеджмент (2015)

Суть інновацій. Поняття інноваційного процесу. Поняття інноваційного менеджменту.

Інновації - це використання в тих чи інших сферах господарювання (виробництво, економічні, правові та соціальні відносини, наука, культура, освіта та ін.) результату інтелектуальних досліджень, новітніх технологій, що спрямовані на покращення соціально-економічних показників.

Це визначення характеризує суть інновацій.

В залежності від того, якою є конкретна мета дослідження , поняття інновацій ділиться на 5 видів:

1. Ввід нових продуктів (товарні інновації).

2. Запровадження нових методів виробництва (технологічні інновації).

3. Відкриття нових товарних ринків та ринків послуг (ринкові інновації).

4. Освоєння нових джерел, з яких може постачатися сировина чи напівфабрикати (маркетингові інновації).

5. Перебудова управлінських структур (управлінські інновації).

Інноваційні процеси – це послідовні ланцюги подій, під дією яких інновації перетворюються з простих ідей в конкретні продукти, технологію, структуру чи послугу та набувають поширення в господарюванні та суспільних діяльностях.

Суть інноваційних процесів в тому, що вони відрізняються від поняття «науково-технічний прогрес», оскільки не закінчуються після впровадження нових технологій або появою нових продуктів на ринках.
Основою ІП являються процеси створення та засвоєння нового технологічного процесу, а значить, потрібні фундаментальні дослідження, які спрямовані на здобуття новітніх знань, про те, як розвивається природа та суспільство.

Узагальнений вигляд поняття інноваційних процесів записується:
ФД->ПП->РПР->Ос->ПП->М->Зб
ФД - фундаментальні дослідження
ПД - прикладні дослідження
РПР - розробка і проектування
Ос - освоєння
ПП - промислове виробництво
М - маркетинг
Зб - збут

Процес фундаментального дослідження являється початковою стадією ІП, насиченою науковими дослідами. Правда, всі наступні компоненти в циклі також вимагають наукового та прикладного дослідження. В ланцюзі від фундаментального дослідження до початку виробництва, з кожною наступною ланкою зменшується необхідне кількісне і якісне число інформації, оскільки дослідницьку діяльність заміняють досвід, навички, стандартні прийоми, які часто відзначаються суб’єктивним характером.
Отож, інноваційні менеджери повинні вникати в кожну з фаз ІП, оскільки на цій основі і будується управлінська стратегія.

Інноваційним менеджментом називають методи і форми керівництва ІП і зайняті в цій діяльності організаційні структури та їх персонал. Як і для інших менеджментів, суть інноваційного менеджменту потребує вміння чітко формулювати мету та здійснювати вибір правильної стратегії. Характеризується ІМ наступними стадіями:

1. Плануванням.

2. Визначенням умов та організацією.

3. Постановкою задач перед робітниками.

4. Виконанням.

5. Керівництвом.