Інноваційний менеджмент (2015)

Класифікація та специфіка інновацій

Успішне керування інноваційною діяльністю передбачає необхідність розрізнення власне інновацій та несуттєвих видозмін в продукті, технології.

Також менеджер не повинен плутати інноваційну діяльність з реорганізаціями (незначними зовнішніми змінами продуктів, без суттєвих змін їх споживчих властивостей, змінами параметрів технології, без економічних ефектів, запровадження новітніх структур в управлінні без розробки нових стратегій тощо).

Види інновацій оцінюються як за допомогою технологічних параметрів, так і за ринковими позиціями.

За технологічною характеристикою інновації бувають як продуктовими та процесними.

За допомогою продуктових інновацій можливе отримання принципово нової соціально-корисної продукції, в розробці якої застосовуються новітні матеріали, напівфабрикати, комплектуючі.

Процесними інноваціями називають інновації, в впровадженні яких застосовуються новітні технології, методика організації, створення новітніх організаційних структур.

Класифікація інновацій,враховуючи результативність і напрямок ІП, а також вибір управлінської методики , адекватної особливостям ІП, приводиться в таблиці.

№ з/п Класифікаційні ознаки оновлень Класифікаційна група

1. Області застосування Управлінський, організаційний, соціальний, промисловий тощо
2. Отримані в результаті
науково-дослідницьких розробок Науковий, технічний, технологічний, виробничий, інформаційний

3. Темп здійснення Швидкий, сповільнений, наростаючий, затухаючий, рівномірний, стрибкоподібний

4. Інтенсивність «Бум», рівномірний, масовий, слабкий

5. Масштаб Трансконтинентальний, транснаціональний, регіональний, крупний, середній, незначний

6. Ступінь результативності Високий, низький, стабільний типи інновацій

7. Ефективність Економічні, соціальні, екологічні види інновацій

За ринковою новизною виділяють декілька наступних видів інновацій:

- для світових галузей;

- для галузей на території конкретної країни;

- для конкретної компанії;

- для декількох компаній.

Також мають місце такі види інновацій:

1. За глибиною змін, які внесені бувають радикальними (базовими) а також покращувальними, модифікаційними (частковими).

2. За розповсюдженням бувають одиничними та дифузійними.

3. За місцем в виробничому циклі бувають сировинними, забезпечувальними (технологічними), продуктовими.

4. За охватом очікуваної долі ринку бувають локальними, системними, стратегічними.

5. За інноваційним потенціалом і ступенем новизни бувають радикальними, комбінаторними і удосконалюючими.

Комплексний характер, різноманіття та різнобічність потребують серйозних розробок та обґрунтованої класифікації інновацій.