library.if.ua

Операційний менеджмент (2000)

4.3 Система управління якістю на підприємстві

Як зазначалося раніше, Е. Демінг і Д. Джуран розробили програму, що базується на їх філософії: "Основа якості продукції - якість праці та якість менеджменту на всіх рівнях" [15].

У більш конкретному вигляді ця філософія забезпечення якості формується в циклі: планування - виконання - контроль - нормування. На його основі сформульовано ряд керівних принципів, які необхідно враховувати при проектуванні та побудові системи управління якістю на будь-якому підприємстві:

зробіть так, щоб прагнення до вдосконалення товару або послуг стало постійним. Ваша кінцева мета - бути конкурентоспроможним, залишитися в бізнесі і забезпечити робочі місця. Чи не відступайте від досягнення твердо встановлених виробничих цілей в області поетапного і постійного поліпшення продукції і послуг;

застосовуйте нову філософію якості (підприємництва), щоб домогтися стабільності роботи підприємства;

зрозумійте, що для досягнення якості немає необхідності в суцільному контролі;

постійно удосконалюйте систему виробництва та обслуговування з метою підвищення якості та продуктивності, а також зниження витрат;

створіть систему підготовки кадрів на робочих місцях;

створити систему ефективного керівництва, а не нагляду;

використовуйте ефективні методи спілкування між людьми, виключивши страх і недовіру;

припиняйте практику гасел, проповідей і "мобілізації мас";

припиняйте практику виділення виробничих потужностей на основі жорстких нормативів;

усувайте перешкоди, які позбавляють працівника права пишатися своєю роботою;

ясно визначити бізнес план трьох богатирів читати безкоштовно обов'язки та відповідальність керівників усіх рівнів за постійне поліпшення якості продукції та послуг.

На основі цих принципів на Заході менеджери широко застосовують рекомендації в сфері стимулювання праці. В основному вони зводяться до наступного:

нагороджувати перспективні рішення, а не сьогохвилинні;

нагороджувати тих, хто бере на себе ризик, а не тих, хто його уникає;

нагороджувати творчу роботу, а не сліпе підпорядкування;

нагороджувати за результати роботи, а не за обсяг;

нагороджувати за спрощення, а не за даремні (якщо навіть не шкідливі) ускладнення;

нагороджувати за якість, а не за швидку роботу;

нагороджувати тих, хто працює один з одним, а не проти один одного.

На базі зазначеної філософії, а також принципів і рекомендацій у 80-х роках на Заході було чітко визначено, що основним завданням кожного підприємства є якість виробленої продукції і послуг, що надаються [24]. Виконання цієї генеральної завдання має здійснюватися системно, тобто на підприємстві повинна функціонувати система управління якістю продукції. Вона являє собою організаційну структуру, чітко розподіляє відповідальність, процедури, процеси і ресурси, необхідні для управління якістю.

У системі управління якістю продукції на підприємстві важливе місце займає служба управління якістю. Її основні завдання:

захист репутації фірми;

захист споживача від дефектної продукції;

скорочення непродуктивних робіт;

Попередження шлюбу.

На основі цих завдань найважливішими функціями служби управління якістю є:

координація робіт по постійному підвищенню якості на всіх стадіях життєвого циклу продукції (стратегічний маркетинг, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР), організаційно-технологічна підготовка нового виробництва (ОТПП), виробництво, підготовка товару до функціонування, експлуатація, ремонт, утилізація товару);

координація діяльності всіх підрозділів і служб підприємства в розробці конкретних цілей, а також їх інформування про досягнуті результати;

координація програм, планів та інших регламентуючих документів та активну участь у підготовці кадрів (робітників усіх спеціальностей і кваліфікацій; фахівців і менеджерів усіх рівнів).

Відомо, що сутність всякого управління полягає у виробленні керуючих рішень і подальшої реалізації передбачених цими рішеннями керуючих впливів на певний об'єкт управління. У системі управління якістю продукції безпосередніми об'єктами управління, як правило, є процеси, від яких залежить якість продукції. Вони організовуються і протікають як на допроізводственной стадії (проектування), так і на виробничій (виробництво) і послепроізвод-ції (експлуатація) стадіях життєвого циклу продукції.

Особливе місце в системі управління якістю продукції займає технічний контроль. Він являє собою систему методів, засобів та заходів, в результаті яких ідентифікується якість готової продукції, напівфабрикатів і сировини вимогам стандартів і міжцехових нормативами, а також забезпечується вироблення високоякісної продукції у відповідності з цими нормативними документами та стандартами.

Завдання технічного контролю:

встановлення якості готової продукції;

попередження впливу випадкових і суб'єктивних факторів на якість продукції;

• забезпечення дотримання заданого технологічного режиму. Функції технічного контролю виконує служба технічного

контролю підприємства, яка може включати в себе відділ технічного контролю, центральної лабораторії, лабораторії цехів, групи контролю та ін Служба технічного контролю підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

На підприємствах технічний контроль здійснюється за двома напрямками: контроль якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції; контроль параметрів технологічного режиму.

Технічний контроль охоплює всі стадії виробництва і повинен бути профілактичним, оперативними, точним, обов'язковим. При його організації необхідно визначити вид контролю (попередній, проміжний, остаточний), форму (лабораторний, інструментальний, візуальний), методи (суцільний, вибірковий), частоту (періодичність), органи контролю, документацію з контролю та економічні санкції при недотриманні стандартів і норм .