Стратегічний кадровий менеджмент (2005)

10.1 Політика як діяльність управлінського персоналу

Вище (глава 7) було показано, що в поняття "політика" використовують його люди вкладають різний зміст. Мабуть, це обумовлено відсутністю необхідного розуміння політики як діяльності персоналу організації стратегічного рівня ієрархії управління. Для з'ясування особливостей діяльності персоналу управління макрорівня пропонуємо повернутися до визначення поняття "політика".

Актуальність цього питання пояснюється, з одного боку, необхідністю аналізу політичної практики та її наслідків у державній, матеріальній та духовній сферах для формування громадянського суспільства і розуміння реалій дійсності, а, з іншого боку, люди завжди цікавилися процесом розробки та реалізації політики, що визначає часом долі сотень мільйонів громадян, політичними механізмами управління життєдіяльністю суспільства. Одним це необхідно для прогнозування власних дій, що виключають попадання в механізми реалізації політики, а іншим - для використання в корисливих цілях. Сучасна людина в епоху глобалізації всіх сфер життя, реалізуючи свої життєві цілі в реальній дійсності, повинен враховувати стратегічні аспекти наслідків політики правлячих сил.

Політика держави визначає державну кадрову політику, а остання впливає на формування кадрової політики будь-якої фірми. Ставлячи завдання розробки кадрової політики і стратегії, перш за все, з'ясуємо зміст і значення поняття "політика" на прикладі аналізу існуючих визначень кадрової політики (табл.10.1).

Аналіз визначень, які дані представниками різних управлінських культур, рівнів розуміння, свідчить про те, що термін "кадрова політика" використовується в різних значеннях. Однак при цьому можна зробити висновок, що політика - це системна діяльність, яка представлена процесами досягнення цілей. Для уточнення значення терміна "політика" додатково скористаємося словниками (табл.10.2)

На підставі даних, представлених у табл.10.2, політика - це діяльність, спрямована на досягнення мети, реалізацію певних принципів, ідеологічних цінностей, чиїхось інтересів. Отже, політика в рамках діяльнісного підходу - це проектування, побудова системи діяльності персоналу і її реалізація в конкретних умовах. У цьому плані слід ще раз проаналізувати, зміст поняття "діяльність".

У системному підході до розробки політики як діяльності, як було показано вище, необхідно врахувати: процес, структуру, організованість, форму, механізм, конструкцію, матеріал (див. рис 4.4). Розглянемо найбільш важливі компоненти поняття "політика" як діяльність.

У процесному підході політика - це діяльність, що представляє собою послідовність реалізації функцій органами управління. Системний підхід дозволяє розглядати політичну діяльність як цілісність, як структуру, що має певні взаємозалежність і взаємовідносини її складових частин між собою і з зовнішнім світом. Ситуаційний підхід до політики як діяльності передбачає в залежності від обстановки враховувати керуючі параметри політичної діяльності як системи, підбираючи відповідний механізм впливу на них. Програмно-цільовий підхід, як показано вище, дозволяє оптимізувати інформаційні потоки, що циркулюють в каналах системи управління кадрами, і узгодити діяльність всього персоналу організації з досягнення стратегічних

Таблиця 10.1

Визначення поняття "політика"

Содержание определенияЛитературный источникКлючевые понятия
123
Кадровая политика — комплексная система управления человеческими ресурсами, система управления людьми в масштабах государства, региона, отрасли или отдельной организации, ведущее направление деятельности государства, охватывающее разработку организационных принципов работы с людьми, формирование и рациональное использование человеческих ресурсов. Кадровая политика представляет собой рассчитанную на длительный период линию развития человеческих ресурсов. Одно из ведущих направлений деятельности государства, охватывающее разработку организационных принципов работы с людьми, формирование и рациональное использование человеческих ресурсов, обеспечение эффективного развития кадрового потенциалаЩёкин Г. В. Социальная теория и кадровая политика. — К.: МАУП, 2000. — С. 457; 442; 454Комплексная система; линия развития; деятельность
Кадровая политика — система теоретических взглядов, идей, требований, принципов, определяющих основные направления работы с персоналом, ее формы и методыВеснин В. Р. Практический менеджмент персонала. — М.: Юристъ, 1998. — С. 104Система взглядов, идей
Политика организации — система правил, в соответствии с которыми ведет себя система в целом и по которым действуют люди, входящие в эту системуУправление персоналом / Под ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремина. — М., 1998. — С. 126Система правил
Формирование кадровой политики можно понимать как процесс принятия решенийХентце И. Теория управления кадрами в рыночной экономике. — М., 1997. — С. 50Процесс
Политика — общие ориентиры для действий и принятия решений, которые обеспечивают достижение целиМескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента — М.: Междунар. отношения, 1995. — С. 691Общие ориентиры


123
Государственная кадровая политика — это выражающая волю народа стратегия формирования, развития и рационального использования трудовых ресурсов страны; это система официально признанных целей, задач, приоритетов деятельности государства по регулированию кадровых процессов и отношенийГосударственная кадровая политика и механизмы ее реализации. Кадроведение: Курс лекций / Под ред. Е. В. Охотского. — М.: РАГС, 1998. — С. 29Политика — зто стратегия
Политика — это когда две системы презентация бизнес плана пример пытаются взаимно управлять друг другом, когда обе захватывают друг друга с претензией на управление, и обе не в состоянии это сделать, наступает взаимное понимание, что каждая хочет управлять и каждая не может, они переходят к политической деятельностиЩедровицкий Г. П. Орг-управленческое мышление: идеология, методология, технология. — М.: Шк. культур. политики, 2000. — Т. 4. — С. 116Политика — это взаимосогласованное управление
Политика — это тип деятельности и ее социокультурной оформленности, связанной с высшим макроуправлением, выработкой идеалов и стратегий движения макросистемы, исходя из интересов типовой макрогруппы или целостности макрогруппы и населения страныАнисимов О. С. Методологический словарь для управленцев. — М.: Б. И., 2002. — С. 127Тип деятельности в интересах правящей элиты и населения страны


чеський мети. З позицій кібернетики неодмінною умовою функціонування будь-якої системи є наявність матеріалу на її вході і виході. У системі управління кадрами таким матеріалом є люди, що працюють в конкретній організації.

У діяльнісного підходу до політики як діяльності (див. рис 4.4) можна виділити, як мінімум, процес, організованість, структуру, матеріал, механізм і форму. Отже, діяльнісний підхід до розробки політики багато в чому об'єднує системний, процесний, ситуаційний та ін

Важливим компонентом політики як діяльності є структура. У статичному поданні це цільова, організаційна, функціональна структура діяльності персоналу, структурних компонентів системи стратегічного управління ним на різних рівнях ієрархії управління. У динамічному представленні це структура процесу політичної діяльності.

Таблиця 10.2

Визначення поняття "політика"

Содержание определенияЛитературный источникКлючевые понятия
Политика — это деятельность органов государственной власти и государственного управления, отражающая общественный строй и экономическую структуру страны, а также деятельность общественных классов, партий и других классовых организацийОжегов С. И. Словарь русского языка. — М.: Рус. язык, 1984. — С. 478Деятельность органов управления
Политика — деятельность в сфере отношений между большими социальными группами, прежде всего, классами, а также нациями и государствамиКраткий политический словарь. — М.: Политиздат, 1988. — С.322-323Деятельность в сфере отношений
Политика — это искусство управления государством, наука о задачах и целях государства, о средствах, которые имеются в распоряжении или бывают необходимы для выполнения этих целейФилософский энциклопедический словарь. — М.: Инфра-М, 2002. — С. 252Искусство управления


Структура представляє діяльність персоналу як комплекс взаємопов'язаних процесів і матеріальних утворень, тобто системно-структурно-процесно.

Згідно з наявними розробками в області теорій діяльності [12; 13] основним є процес, який обумовлює специфіку всієї політичної діяльності. До нього відноситься процес інтелектуальної діяльності, структура якого пов'язана з організованістю діяльності. Дослідження в області реінжинірингу показують, що функціональна структура відповідає процесам, організованість - структурі і має певну форму.

Організаційний процес, що лежить в основі системної політичної діяльності персоналу, є поліструктурой, що складається з багатьох структур на кожному ієрархічному рівні організаційної системи. Ця діяльність може бути процесом, коли розглядається об'єкт докладання зусиль людини і висловлює її в послідовності змінюються станів, розвитку. Елементи діяльності змінюються в часі і просторі за певними законами, облік яких політиками дозволяє "приводити" керований об'єкт до заданої мети. Управління діяльністю здійснюється через механізм управління, що включає сукупність цілі політичної діяльності, структури (цільової, організаційної, функціональної та ін), методів прийняття та реалізації політичних рішень.

Таким чином, аналіз кадрової політики як діяльності показує, що зазначені вище її характеристики (див. табл. 10.1, 10.2) відповідають системно-структурному і процесному уявленням про діяльність, характеризуються кооперативної та поліструктурностью. Політична діяльність людей - це сер -висне діяльність персоналу управління стратегічного рівня з надання базового процесу діяльності організації (виробництва товарів і послуг) певної спрямованості, що приводить до мети владної еліти суспільства.

Отже, якщо в розробці кадрової політики використовується діяльнісний підхід, то необхідно побудувати кооперативну систему діяльності, де мають бути "пов'язані" всі її компоненти, представлені на рис. 10.1.