Управління бізнесом (2004)

Підрахуйте прибуток

Цей розділ бізнес-плану покликаний узагальнити матеріали попередніх розділів і представити їх у вартісному вираженні. Необхідно підготувати одночасно декілька документів:

прогноз обсягів реалізації;

баланс грошових надходжень і платежів;

зведений баланс активів і пасивів підприємства;

графік досягнення беззбитковості.

Прогноз обсягів реалізації покликаний дати уявлення про ту частину ринку, яку Ви припускаєте завоювати своєю продукцією. Зазвичай прийнято складати такий прогноз на три роки вперед, причому для першого року дані наводяться щомісячно, для другого - поквартально, а для третього - у вигляді загальної суми продажів за 12 місяців. Логіка тут проста: передбачається, що для початкового періоду виробництва вже точно відомі майбутні покупці, є попередня домовленість з ними про майбутніх продажу. Починаючи ж з другого року, звичайно, доводиться займатися прогнозними розрахунками. У цьому немає нічого страшного - ніхто не чекає від Вас наявності портфеля замовлень на кілька років вперед, але важливо, щоб Ваші оцінки були реалістичні і, готуючи їх, Ви були б чесні перш за все з самим собою. Зрештою, саме під ці цифри реалізації Ви будете купувати обладнання, витрачатися на рекламу, наймати нових працівників, вкладати власні фінансові ресурси.

Баланс грошових надходжень і платежів - це документ, що дозволяє оцінити , скільки грошей потрібно вкласти в проект в розбивці за часом. Головне його завдання - перевірити синхронність надходження і витрачання грошових коштів, а отже, перевірити майбутню ліквідність (тобто постійна наявність на банківському рахунку грошових сум, достатніх для здійснення оплати за зобов'язаннями) Вашого підприємства при реалізації даного проекту.

Звідси випливає вкрай важлива інформація для визначення загальної вартості Вашого проекту. Дійсно, якщо збут Вашої продукції буде пов'язаний з тривалим омертвляння коштів у розрахунках з покупцями, тобто в дебіторської заборгованості, то для підтримки Вашої ліквідності перший час доведеться робити регулярні додаткові "впорскування" грошових коштів. Треба сказати, що проблеми з ліквідністю - серйозна причина комерційних невдач підприємців в ринковій економіці.

Цей документ може мати приблизно такий вигляд (табл. 4).

Таблиця доходів і витрат - це документ з досить простою структурою. Його завдання - показати, як буде формуватися і змінюватися Ваша прибуток (для першого року - помісячно, для другого - поквартально, для третіх - у розрахунку на рік). Цю частину бізнес-плану можна оформити у вигляді табл. 5.

Таблиця 5

Відомості про передбачувану прибутковості комерційної діяльності

Показатель, тыс. грн.Первый год деятельности
Квартал
IIIIIIIV
1. Объем продаж (выручка от реали­зации продукции) за вычетом налога с оборота (акцизов, налога на добав­ленную стоимость)
2. Затраты на производство реали­зованной продукции
3. Прибыль от реализации
4. Накладные (общехозяйственные) расходы
5. Прибыль по основной коммерческой деятельности
6. Доля прибыли в объеме продаж (выручке от реализации) = = строка 5:строка 1


Зведений баланс активів і пасивів підприємства рекомендується складати на початок і кінець першого року реалізації Вашого проекту. Вважається, що цей документ менш важливий, ніж баланс грошових витрат і надходжень, проте обійтися без нього в бізнес-плані не можна: його зазвичай дуже ретельно вивчають спеціалісти комерційних банків, щоб оцінити, які суми планують вкласти в активи різних типів і за рахунок яких пасивів підприємець збирається фінансувати створення чи придбання цих активів.

У досить спрощеному вигляді цей баланс виглядає так (табл. 6).

Таблиця 6

Відомості про проектованої структурі балансу

На начало коммерческой деятельности, осуществляемой с использованием полученной банковской ссуды
АКТИВЫКАПИТАЛ
Текущие активыОбязательства
КассаДолгосрочная ссуда (или сумма эмиссии акций)
Расчетный счет
Прочие счета в банкахОблигации (или непогашенный остаток по краткосрочным ссудам)
Ценные бумаги и другие краткосрочные финансовые вложенияПросроченная задолженность
ЗапасыРасчеты с кредиторами за товары и услуги (по полученным авансам, по оплате труда)
Итого
Фиксированные активыДоля владельца в капитале
Оборудование
Итого
ВсегоВсего


тис. грн.

де К - кількість вироблених товарів (обслугованих клієнтів), при якому буде досягнута беззбитковість Ваших операцій, шт. (од.); УПЗ - сума умовно-постійних витрат, необхідних Вам для організації комерційної діяльності, грн. Сюди включаються: а) вся сума отриманих Вами раніше і запитуваних цією заявкою кредитів, а також виплати відсотків по них з розрахунку на рік; б) сума накладних витрат у цілому по підприємству (фірмі); в) сума амортизаційних відрахувань з основного обладнання; Ц - ціна за одиницю товару (послугу), грн.; УППЗ - сума умовно-змінних витрат, необхідних для виготовлення одиниці товару (надання однієї послуги), грн. До складу умовно-змінних витрат включаються: а) витрати на матеріали, сировину, комплектуючі вироби; б) витрати на електро-і теплоенергію, що використовуються у виробничих процесах; в) витрати на оплату праці основного виробничого персоналу.

Наприклад, якщо умовно-постійні витрати становлять 40000 грн, ціна - 100 грн, а умовно-змінні витрати на виготовлення одиниці товару - 60 грн, то потрібно виготовити 1000 одиниць таких товарів, перш ніж буде повністю відшкодована вся сума умовно-постійних витрат та комерційне підприємство виявиться беззбитковим. Лише починаючи з 1001 вироби воно почне приносити прибуток.

При розрахунку обсягу виробництва, що забезпечує беззбитковість, необхідно:

1) виходити з тих же обсягів реалізації, які були зазначені Вами раніше у відповідному розділі бізнес-плану;

2) виконувати розрахунок для декількох (не менше трьох) рівнів можливої ціни реалізації, щоб дати банку можливість оцінити вплив ринкових умов на прибутковість позичальника.

Якщо передбачається випускати декілька видів товарів (надавати кілька видів послуг), то обсяг виробництва, що забезпечує беззбитковість, розраховують за формулою

ства, ми знайдемо ту кількість одиниць цього товару, що треба виготовити для досягнення беззбитковості за такої структури випуску виробів.

Дані, що використовуються для розрахунків, вносять до табл. 7.

Таблиця 7

Довідково. Загальна сума умовно-постійних витрат, тис. грн.

Наименова-Возмож-Выпуск, шт., в годуУсловно-Сумма,
ние товаровнаяперемен-которая
(услуг),ценаныеможет
выпуск(вариан-расходыбыть
которыхты),нанаправ-
будетгрн.единицулена на
расширять-товарапокрытие
ся (осва-(услуги)расходов
иваться)
с использо-
ванием
запрашива-
емой ссуды
первомвторомтретьем
1234567
1
2


От тепер - з'ясувавши все, про що йдеться у попередніх розділах бізнес-плану, - Ви можете приступити до складання останньої, дуже важливою його частини.