Управління бізнесом (2004)

Структура апарату менеджменту

Ефективність діяльності системи управління підприємством залежить від побудови керуючих органів, їх організаційної структури. Органи управління, необхідні для здійснення певних функцій менеджменту на підприємстві малого бізнесу і у великій компанії, зображені відповідно на рис. 4 і 5.

В основу побудови організаційних структур апарату менеджменту повинні бути покладені такі принципи: забезпечення оптимальної керованості соціотехніческой системою (підприємством або його підрозділом), мінімальна кількість ступенів і ланок управління, підвищення ступеня централізації лінійного та функціонального менеджменту з одночасним розвитком делегування повноважень нижчим ланкам, поділ і кооперація праці в апараті менеджменту, а також між лінійними і функціональними менеджерами.

Основними елементами структури управління є ланки (по горизонталі) і ступені, або рівні (по вертикалі). Під ланкою управління розуміється самостійний функціональний орган управління, безпосередньо підпорядковується линів -

ному керівнику. Ступінь (рівень) управління - це певний рівень ієрархії менеджменту, на якому може бути один або декілька лінійних керівників і функціональних підрозділів. Кількість ступенів управління є основною ознакою, за яким визначається тип структури з точки зору її складності.

У процесі створення та оптимізації структури апарату менеджменту підприємств малого бізнесу необхідно дотримуватися певних правил, враховуючи при цьому розміри, профіль і характер діяльності фірми та відштовхуючись від цього обрати необхідний формат бізнес плану. Наведемо найбільш значущі з цих правил:

в посадових інструкціях і положеннях для працівників апарату повинні бути чітко обумовлені їх обов'язки, права та відповідальність;

лінійне керівництво у відділах і службах визначає єдиноначальність для підлеглих працівників перед керівником;

доцільно закріпити основні управлінські роботи за постійними їх виконавцями;

при визначенні керованості у відділах і службах необхідно враховувати доцільні її обмеження;

кількість ланок у системі управління і кількість рівнів між виробництвом та керівником не повинні перевищувати чотирьох;

на першому етапі проектування системи управління спочатку визначається необхідна структура, а потім виконавці, яким буде доручена реалізація передбачених у неї функцій;

повну відповідність наданих керівникам та управлінським ланкам прав розпоряджатися ресурсами та відповідальності за їх використання;

зосередження в одного працівника чи підрозділу всієї повноти відповідальності за досягнення визначеного кінцевого результату діяльності (виготовлення виду продукції);

виключення дублювання різними органами управління однакових функцій, спеціалізація з управління виробництвом певних видів продукції;

мінімізація кількості рівнів управління, на яких приймаються рішення, які належать до певного кінцевого результату;

розподіл відповідальності між працівниками та підрозділами за вирішення стратегічних та оперативних завдань;

забезпечення максимально можливої узгодженості цілей та інтересів органів управління, взаємозв'язаних як по вертикалі, так і по горизонталі;

спеціалізація органів управління та працівників на вирішенні завдань, що вимагають максимально однорідних видів діяльності;

підключення в кожному органі управління права ухвалення рішення з відповідальністю за його виконання або бездіяльність.