Управління бізнесом (2004)

Управлінський цикл

Управлінський цикл, як зазначалося, містить чотири функції - планування, організацію, мотивацію і контроль. Дані функції охоплюють всі види управлінської діяльності по створенню матеріальних цінностей, фінансуванню, маркетингу, управління людськими ресурсами і т. д.

Планування та створення . Ця функція являє собою, по суті, процес підготовки рішень. Етапи планування:

а) постановка цілей;

б) визначення вхідних передумов;

в) виявлення альтернатив;

г) вибір найкращої альтернативи;

д) введення і виконання плану.

Організація. Функція організації націлена на упорядкування діяльності менеджера і виконавців. Це передусім оцінка менеджером своїх можливостей, вивчення підлеглих, визначення потенційних можливостей кожного робітника, розстановка сил і т. д. Вся ця організаторська діяльність протікає на тлі прояви цілком конкретних структур підприємства.

Мотивація. Після проведення підготовчих заходів менеджер повинен забезпечити успішне виконання роботи. З цією метою використовуються:

а) стимулювання, тобто заохочення робітників до активної

діяльності за допомогою зовнішніх чинників (матеріальне і

моральне стимулювання);

б) власне мотивування, тобто створення у робітників внутрішніх (психологічних) спонукань до праці. Головним тут є зацікавленість у праці, потреба в трудовій активності, переживання почуття задоволення від трудової діяльності. Для успішного здійснення цієї функції управління менеджер повинен бути компетентний в різноманітних аспектах комунікації, зобов'язаний розвивати у себе відповідні вміння і навички.

Контроль. Ця функція полягає в підтвердженні того, що все йде в відповідності з прийнятим планом, існуючими директивними документами і прийнятими принципами управління. Іншими словами, контроль - це процес перевірки і зіставлення фактичних результатів із завданнями.

Ключові проблеми:

діяльність менеджера полягає у виконанні чотирьох основних функцій: планування, організації, мотивації і контролю. Будь-які інші види діяльності підпорядковані ці ключові функції, що відрізняють менеджера від інших осіб, які займаються бізнесом;

оскільки менеджер досягає мети організації за допомогою своїх підлеглих, то функція мотивації сьогодні є найважливішою;

мета організації може бути досягнута тільки за умови добре налагодженого зворотного зв'язку, тобто при здійсненні надійного контролю. Однак ефективний контроль - це не опіка. Це порада, допомога, заохочення, схвалення і т. д. Контроль не несе в собі відплати за недогляди;

всі основні функції менеджменту "цементуються" діями менеджера по прийняттю рішень. Ефективні рішення - це застава існування комерційного підприємства.