Управління бізнесом (2004)

Ведення бухгалтерського обліку

Ведення бухгалтерського обліку є найважливішою складовою частиною системи управління підприємством. Система бухгалтерського обліку включає в себе:

• документальне оформлення відбуваються в господарському житті підприємства подій;

• здійснення розрахунків;

• складання фінансової, податкової та статистичної звітності.

Системи бухгалтерського обліку різних країн світу базуються на використанні єдиних методичних прийомів (способів), найважливішим з яких є спосіб подвійного запису.

Використання подвійного запису дозволяє отримати інформацію не тільки про майно підприємства, але і про джерела його утворення, тобто про активи та пасиви.

Облік активів і пасивів. Ці дані відображаються в балансі як мінімум один раз на рік. На більшості підприємств західних країн баланс і звітність по прибутку і збитків частіше складають щоквартально, а в окремих випадках - навіть щомісяця.

Облік всіх доходів і прибутків. Цей показник є не що інше, як різниця між витратами і доходами, яка розраховується не рідше одного разу на рік при визначенні прибутків і збитків. Однак такий облік доходів і прибутків необхідно вести регулярно: щомісячно або навіть щодня (за допомогою ЕОМ). Тільки ці дані дозволяють вміло проаналізувати зміни, що відбуваються у фінансовому становищі підприємства, і своєчасно відреагувати на них.

Виконання розрахунків. За допомогою розрахунків встановлюються всі види витрат (витрат) в залежності від того, де вони виникають (на яких виробах або на яких видах послуг). Вони дозволяють знати, які види витрат виникають на самому підприємстві.

Складання фінансової, податкової та статистичної звітності є завершальною стадією облікового процесу. Фінансова звітність найчастіше включає в себе:

• баланс підприємства;

• звіт про фінансові результати (прибутки та збитки). Баланс підприємства та звіт про прибутки та збитки є основними формами фінансової звітності.

Баланс складається на основі інформації, що міститься на рахунках бухгалтерського обліку і являє собою документ, в якому кошти (майно) підприємства та його джерела (капітал) показуються в згрупованому і узагальненому вигляді станом на будь-яку дату (зазвичай на 1 число місяця).

Звіт про прибутки та збитки дозволяє дати більш повну інформацію про доходи і витрати підприємства, тобто відповідає на питання, як отриманий той чи інший фінансовий результат, а також його загальну величину.

Податкова звітність передбачає складання різних документів (декларацій, довідок, розрахунків) про нарахування та перерахування податків і обов'язкових платежах відповідно до податкового законодавства.

Статистична звітність передбачає складання та документів, що передаються у статистичні органи.