Управління бізнесом (2004)

Мета складання фінансової звітності підприємства

Цілі складання балансу підприємства, розрахунку його прибутків і збитків - з одного боку, перевірити ідентичність всіх активних і пасивних рахунків (дебету-кредиту), з іншого - отримати кількісні дані про діяльність підприємства.

Сучасний баланс і звітність щодо прибутків і збитків носять характер всебічного обліку діяльності та розвитку підприємства в минулому році та визначення його перспектив на найближче майбутнє.

Мета такого обліку тісно взаємопов'язана з характером інформації, яку потрібно від нього отримати, а саме, це відображення:

в абсолютних цифрах капіталу і майна підприємства (балансовий підсумок);

структури капіталу і майна (баланс);

чистих власних коштів (власний капітал);

• змін власного капіталу протягом одного періоду. Чим же викликана необхідність отримання такої інформації? Це обумовлено потребами в ній:

керівництва підприємства;

власника;

держави (фінансових органів);

кредиторів і т. д.

Мотиви кожної з перерахованих сторін можуть істотно відрізнятися. Так, керівництво вимагає інформацію в інтересах забезпечення вмілого керівництва підприємством, власник - для контролю за діяльністю керівництва, фінансові органи - для перевірки дотримання фінансових законів. Кредитори ж хочуть перевіряти платоспроможність підприємства в якості гарантії дотримання їх вимог і т. п. У принципі, можна сказати, що основним, домінуючим мотивом є захист власних інтересів.