Стратегічний менеджмент: цільове управління персоналом організацій (2002)

Список використаної та рекомендованої літератури

Азгол'дов Л. А. Кількісна оцінка якості (квалімет-рія) .- М., 1971.

Азгол'дов Г. Г., Райхман Е. П. Про кваліметрії. - М., 1973.

Афанасьев В. Г. Мир живого: системність, еволюція і керування. - М.: Политиздат, 1986.

Базова система мікроелементних нормативів часу: Методичні та нормативні матеріали .- М.: Изд-во НІІТруда, 1982.

Богиня Д. П. Ефективність суспільної праці (проблеми теорії і практики). - К., 1982.

Власюк О. С, Пирожков С. І.. Індекс людського розвитку: досвід України. -К., 1995.

Грейсон Дж., Оделл К. Американський менеджмент на порозі XXI століття. - М.: Економіка, 1991.

Гелбрейт Дж. К. Нове індустріальне суспільство. - М., 1969.

Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI століття). - К.: Райдуга, 1994.

Джонсон Р., Каст Ф., Розенцвейг Д. Системи і стиль (теорія систем і керівництво системи). - М.: Сов. радіо, 1971.

Дмитренко Г. А. Механізм мотивації високопродуктивної праці в рамках системного управління трудовим колективом. - К.: Знання, 1991.

Дмитренко Г. А. Стратегічний менеджмент: цільове управління освітою на основі кваліметрічного підходу: Навч. посіб. - К.: ІЗМН, 1996.

Дмитренко Г. А., Кірьяп Т. М. Індивідуальний працю: вимірювання результатів - біла пляма в теорії мотивації. - Хмельницький, 1995.

Дмитренко Г. А., Якимчук В. В. Перебудова в будівництві: оцінка управлінського та інженерного праці. - К.: Будівель-ник, 1989.

Дорошенко Е. А. Оцінка професійних, ділових та особистих якостей персоналу: Метод, рекомендації з атестації керівників і фахівців. - К.: МАУП, 1996.

Друкер 77. Ф. Управління, яке орієнтоване на результати: Пер. з англ. - М.: Техн. шк. бізнесу, 1994.

Єфименко Б. В., Герасимович Л. А. Оцінка праці працівників апарату заводоуправлінь. - М., 1987.

Вимірювання якості продукції: Питання кваліметрії / Под ред. А. В. Глічева. - М., 1971.

Інтегральна оцінка працездатності при розумовому і фізичній праці / Е. А. Деревянко и др. - М.: Економіка, 1976.

Ісікава К. Японські методи управління якістю: Пер. з англ. - М.: Економіка, 1988.

Кліманд Дж., Кінг В. Системний аналіз і цільове управління. - М.: Сов. радіо, 1974.

Кочкіна Н. В. Кількісна оцінка змістовності праці. - М.: Економіка, 1987.

Кравченко А. Управлінські революції / / Соц. праця. - 1987. - № 1. -С. 49-54.

Кущ Г., Одоннел С. Управление: системний і ситуаційний аналіз управлінських функцій. - М.: Прогресс, 1981.

Курочкін В. К. Оцінка ефективності праці інженерно-управлінських працівників: Учеб. посібник. - Куйбишев, 1987.

Ленін В. І. ПСС. - М., 1969. - Т. 36.

Маркс К. Капітал / / К. Маркс, Ф. Енгельс. Соч. - 2-е изд. - М., 1960.-Т. 23.

Маркс К, Енгельс Ф. Соч. - 2-е изд. - М., 1960. - Т. 1. - С. 528.

Маркс К, Енгельс Ф. Соч. - 2-е изд. - М., 1960. - Т. 4. - С. 161.

Міжгалузеві методичні рекомендації щодо розробки нормативних матеріалів для нормування праці в невиробничих галузях народного господарства. - М.: Економіка, 1988.

Мерснер Д. ІБМ: управління в самій процвітаючої корпорації світу. - М.: Прогресс, 1991.

Мескон 17 .. Альберт 17 .. Хедоури Ф. Основи менеджменту. - М.: Справа, 1992.

Методичні основи оцінки ефективності праці службовців. - М.: Економіка, 1989.

Методичні рекомендації з організації регламентної-госпрозрахункової системи управління в апараті підприємств, об'єднань, трестів будівельній індустрії. - К., 1986.

Методичні рекомендації з оцінки складності і якості роботи фахівців (для встановлення кваліфікаційних категорій та диференціації посадових окладів) НІІТруда Держкомпраці СРСР. - М.: Економіка, 1989.

Методичні рекомендації по застосуванню колективного підряду в будівництві. - К., 1986.

Методичні рекомендації щодо застосування КТУ для керівних працівників, спеціалістів і службовців будівельних організацій. - М., 1987.

Методичні рекомендації щодо розрахунку на ЕОМ норм часу на базі мікроелементних нормативів. - М.: Економіка, 1989.

Монд Я., Сібікава Р., Нагао Т. Як працюють японські підприємства. - М.: Економіка, 1989.

Мор Т. Утопія. - М., 1953.

Морріс Дж. Цільове управління організацією. - М.: Сов. радіо, 1979.

Напрямки вдосконалення ділової оцінки кадрів (США) / / Реф. Сб 67 "Організація управління". - 1987. - № 2. - С. 23-24.

Неверовського А. Оцінка ефективності праці спеціалістів і керівників / / Соц. праця. - 1987. - № 7. - С. 29-36.

Недоліки системи оцінки діяльності персоналу та шляхи їх усунення (США) / / Реф. Сб 67 "Організація управління". - 1986. - № 12. -С. 27.

Обер-Кріе Дж. Управління підприємством. - М.: Прогресс, 1973. -С. 304.

Ослунд А. Реструктуризація підприємств починається з менеджера / / Київ, відомості. - 1995. - 8 сент.

Оцінка працівників управління / Под ред. Г. X. Попова. - М.: Моск. рабочий, 1986.

Пронніков В. А., ладаном І. Д. Управління персоналом в Японії. - М.: Наука, 1989.

Посібник із застосування коефіцієнта трудової участі в будівництві. - М.: Стройиздат, 1986.

Сааті Т., Керн К. Аналітичне планування. Організація систем: Пер. з англ. - М.: Радіо і зв'язок, 1991.

Санталайнен Т., Воутілайнен Е. Управління з результатами. - М.: Прогресс, 1993.

Синк Д. С. Управління продуктивністю: планування, вимір, оцінка, контроль і підвищення. - М.: Прогресс, 1969.

Ситуація в економіці вимагає неординарних рішень / / Уряд, кур'єр. - 1997. - № 28-29. - С. 3.

Столяров В. І. Оцінка кадрів на підприємствах Японії / / Огляд, информ. - 1991. - № 7.

Тарасов В. Використання методу ділового портрета при атестації керівних і інженерно-технічних працівників. - Таллінн, 1975.

Тарасов В. К. Система автоматизованої атестації керівників та спеціалістів (досвід соціальної технології). - Таллінн: Валгус, 1982.

Управління розвитком школи / М. М. Поташник, В. С. Лазарева и др. - М.: Новая шк., 1995.

Фур'є Ш. Вибрані твори. - М., 1954.-Т. 3. - С. 125.

Харінгтон Дж. Управління якістю в американських корпораціях. - М.: Економіка, 1990.

Хекхаузен Дж. Мотивація і діяльність. - М.: Педагогіка, 1986.

Хміль Ф. Про шляхи формування менеджменту в Україні / / Економіка України. - 1996 .- № 11.-С. 92-94.

Х.шль Ф. Менеджмент. - К.: Вища шк., 1995.

ЩекінГ. В. Менеджмент людських ресурсів. - К.: МАУП, 1995.

ЩекінГ. В. Основи кадрового менеджменту. Кн. 2. - К.: МЗУУП, 1993.

ЩекінГ. В. Теорія соціального управління. - К.: МАУП, 1996.

ЩекінГ. В., Яровий В. І. Професійна орієнтація, підготовка та оцінка персоналу / / Бібліотека керуючого персоналом: Світовий досвід. - К.: МАУП, 1995.

Економічна енциклопедія. Політична економія. - М.: Сов. энцикл., 1975.

Економічний механізм колективного підряду / Под ред. Т. І. Лозовий. - К.: Будівельник, 1988.

Якушев В. Змагання та вдосконалення розподілу по праці / / Комуніст. - 1985. - № 6. -С. 91-102.

Янг С. Системне керування організацією. - М.: Сов. радіо, 1972.
← prev content next →