Оцінка вартості підприємства (бізнесу) (2009)

4.4. Контролінг в антикризовому управлінні підприємством: завдання та функції

Основним сучасним способом профілактики криз визнаний контролінг. Контролінг виконує функцію керування керуванням і є синтезом цілого кола управлінських завдань: планування, обліку, контролю, організації інформаційних потоків і ін.

В основі контролінга як концепції системного керування організацією в загальному випадку лежить прагнення забезпечити успішне функціонування організаційної системи (підприємства, торговельної фірми, банку й ін.) шляхом:

орієнтації на ефективну роботу підприємства в довгочасній перспективі;

структурування процесу керування й виділення циклів для забезпечення чіткості планування, контролю виконання планів і прийняття коригувальних розв'язків;

формування організаційної структури, орієнтованої на досягнення стратегічних і оперативних цілей;

створення інформаційної системи, адекватної завданням цільового керування підприємством.

Основні функції контролінга визначаються поставленими перед організацією цілями й спрямовані на формування комплексу заходів щодо досягнення цих цілей. До основних функціям контролінга ставляться:

облікова — збір інформації і її первинна обробка, включаючи оцінку діяльності підприємства і його підрозділів, розробка й удосконалювання системи внутрішнього обліку, уніфікація методів і критеріїв оцінки діяльності підприємства і його підрозділів;

планування — формування й удосконалювання системи планування на підприємстві; збір інформації для прогнозування, установлення строків і цілей планування; установлення потреби в інформації й часу для окремих кроків процесу планування; координація процесів обміну інформацією в процесі планування; координація й агрегування за часом і втримуванню окремих планів; здійснення перевірки розроблених планів на повноту й реализуемость; розробка єдиного зведеного плану підприємства;

контролю й регулювання-визначення контрольованих величин і параметрів; порівняння планових і фактичних величин для оцінки ступеня досягнення цілей підприємства; визначення припустимих границь відхилень контрольованих величин; аналіз відхилень і відповідна інтерпретація причин відхилень плану від факту; вироблення рекомендацій зі зменшення виниклих відхилень;

інформаційного й аналітичного забезпечення — розробка архітектури системи інформації підприємства; стандартизація інформаційних потоків і каналів передачі інформації на підприємстві; підготовка цифрового матеріалу для контролю й регулювання діяльності підприємства; збір і систематизація релевантних для прийняття розв'язків даних; розробка інструментарію для процесів планування, контролю й прийняття розв'язків; консультування при виборі коригувальних заходів і управлінських розв'язків; забезпечення надійності й економічності функціонування інформаційної системи.

Контролінг як система містить у собі два основні аспекти: стратегічний і оперативний.

Для стратегічного контролінга визначають наступне коло завдань:

сприяння у встановленні кількісних і якісних цілей підприємства;

методологічна й інформаційна підтримка процесу стратегічного планування;

допомога у визначенні критичних зовнішніх і внутрішніх умов, що лежать в основі стратегічних планів;

визначення вузьких місць у системі керування підприємством;

визначення основних контрольних показників відповідно до встановлених стратегічних цілями;

порівняння планових і фактичних значень стратегічних контрольних показників з метою виявлення й ліквідації причин відхилень; аналіз показників економічної ефективності, особливо інновацій і інвестицій.

Серед основних завдань оперативного контролінга виділяють:

методологічну й інструментальну підтримку процесів поточного й оперативного планування й розробки бюджетів;

виявлення вузьких місць на рівні тактичного керування;

визначення всієї сукупності контрольних показників відповідно до встановлених поточних цілями підприємства;

порівняння планових і фактичних показників усієї сукупності контрольних результатів і витрат з метою виявлення причин, винуватців і наслідків відхилень;

аналіз впливу відхилень на виконання поточних планів;

створення інформаційної бази для прийняття поточних управлінських розв'язків.

Контролінг являє собою систему методів для своєчасного розпізнавання негативних ознак і тенденцій на підприємствах, що перебувають у фазах відносного стабільного функціонування, тобто для профілактики кризи. Найефективнішими антикризовими заходами можна вважати ті, які носять, як і контролінг, превентивн характер, що попереджає.