Оцінка вартості підприємства (бізнесу) (2009)

10.1. Методи оцінки людського капіталу підприємства

Поширення поняття "капітал" на трудові ресурси припускає, що останні мають відповідні властивості — професійно важливими якостями, які для своєї появи вимагають інвестицій, первісного нагромадження й далі в процесі функціонування можуть накопичуватися, розвиватися самі як свідомо формована індивідом на основі природних даних сукупність продуктивних здатностей.

Людський капітал оцінюється кількісно: загальна кількість людей, кількість активного населення, кількість студентів і т.д. Якісні характеристики: майстерність, утвір, а також те, що впливає на працездатність людини, сприяють збільшенню продуктивності праці.

У рамках сучасної теорії людського капіталу виникає необхідність оцінки не тільки обсягу вкладень у нього, але й обсягу аккумулируемого індивідом людського капіталу. Найпоширеніші натуральні (тимчасові) і вартісні (грошові) методи виміру людського капіталу.

Витрати, зроблені з метою збільшення надалі продуктивності праці й сприятливі росту в майбутньому доходів індивідуума, одержали назву "інвестицій у людський капітал".

Здійснення інвестицій — важливий процес у відтворенні людського капіталу, у якім індивід виступає або об'єктом, або суб'єктом, або результатом впливу. При цьому більшу роль у створенні людського капіталу відіграють витрати праці й зусиль по саморозвиткові й самовдосконаленню. Зроблені витрати неминуче включаються в суспільні витрати у всім відтворювальному процесі.

У роботах таких економістів, як Г. Беккер, У. Боуен, Л. Самуельсон, Л. Туроу, М. Фишер, Т. Шульц, А. Аулин, В. І. Басів, В. С. Гойло, С. А. Дятлов, І. В. Ільінський, В. А. Конов і ін., при розгляді питань інвестування в людський капітал особлива увага приділяється інвестиціям у капітал утвору.

Очевидно, що сьогодні професійна освіта служить для людини базою постійної подальшої самоосвіти. Дохід, одержуваний від застосування трудового ресурсу, може використовуватися для його вдосконалювання й розширення, тобто має місце первісне й подальше нагромадження продуктивних здатностей. Із цих позицій застосування терміна "капітал" відносно трудових ресурсів на сучасній стадії їх розвитку є правомірним.

Застосування категорії "людський капітал" не припускає, що людей — складова частина капіталу. Людей на відміну від речових елементів капіталу має унікальні властивості трудової активності, творчим і інноваційним потенціалом. Уважається, що ці якості важко кількісно визначити в економічних моделях дані, що містять одночасно, про фізичний і людський капітал, однак саме творчий, інноваційний потенціал є найціннішою його властивістю.

Оцінка величини людського капіталу на мікрорівні — це підрахунок витрат підприємства по нагромадженню людського капіталу, його формуванню, відновленню. До них можна віднести:

підвищення кваліфікації вже прийнятих працівників;

медичне обстеження; оплату лікарняних аркушів непрацездатності;

витрати по охороні праці; добровільне медичне страхування працівників, оплачене підприємством;

оплату медичних і інших соціальних послуг за працівника;

благодійну допомогу соціальним інститутам і

т. буд.

Мотивація менеджменту підприємства укладається в тому, що дохід, одержуваний при цьому, буде вище, чим зроблені витрати.

Для оцінки людського капіталу підприємства застосовуються наступні методи:

оцінка зроблених людським капіталом (індивідуумом) доходів;

кількісна оцінка запасу знань, умінь, навичок, здатностей, придбаних людиною;

кількісна оцінка спеціальних навичок (спеціальний людський капітал);

по способу інвестування в людський капітал — капітал здоров'я, капітал утвору, капітал культури;

оцінка людського капіталу на мікро- і макрорівнях;

інтегральна оцінка людського капіталу, що включає як натуральні, так і вартісні показники оцінки людського капіталу;

матриця соціальних рахунків — макроекономічна оцінка людського капіталу;

цінова оцінка людського капіталу за обсягом інвестицій і відбиття сумарної вартості у валюті балансу підприємства.

Людський капітал підприємства визначає можливість ефективного використання факторів проведення, впливаючи в такий спосіб на конкурентоспроможність і ціну підприємства, що підтверджується численними прикладами значного перевищення ринкової ціни підприємства над його балансовою вартістю.

Така різниця між балансовою вартістю підприємства і його ринковою ціною по суті являє собою вартість надбавки до ціни підприємства, так званий гудвіл (goodwill), тобто умовну цілісну оцінку імені, ділової репутації підприємства, іміджу, популярності, авторитету. Вартість надбавки до ціни бізнесу при його купівлі-продажу за ділову репутацію — гудвіл — може бути досить значної, тому що численні складові гудвіл різнорідні елементи — торговельна марка, якість менеджменту й ін. — формуються під впливом людського капіталу підприємства.

Людський капітал здатний забезпечити переваги компанії на ринку шляхом впровадження нової техніки, технологій, нових ринкових стратегій. Вартісна оцінка людського капіталу стала актуальною потребою при розробці різного роду інвестиційних проектів, приватизації, купівлі-продажу підприємств і т.д.