Оцінка вартості підприємства (бізнесу) (2009)

11.4. Порівняльний підхід до оцінки людського капіталу

Порівняльний підхід до оцінки людського капіталу може ґрунтуватися на парних порівняннях з підприємствами- аналогами.

Суть методу порівнянь полягає у виявленні відмінностей між об'єктом оцінки й аналогами. У якості аналогів можуть бути застосовані організаційні структури й кадровий склад наступних підприємств:

підприємств, що пройшли реструктуризацію, що створили управлінську структуру й кадровий потенціал, близький до ідеальної моделі;

деяких синтетичних моделей, що відображають ідеальну для даного виду бізнесу структуру й кадровий склад;

проданих на ринку підприємств, в оцінних звітах по яких є інформація про оцінку кадрового потенціалу;

підприємств, подібних по профілю й масштабам бізнесу, але більш процвітаючих на ринку.

Усі перераховані характеристики кількісно вимірні, що робить проблему порівнянь цілком розв'язуваної.

При проведенні приватизації й акціонування, при випуску акцій і визначенні їх котирувань повна величина оцінки сукупного людського капіталу підприємств у Росії часто не враховується. Практика недооцінки й невключення в активи підприємства людського капіталу веде до величезних втрат ресурсів і значно занижує ринкову вартість фондів (акцій) підприємств.

Результати оцінки людського капіталу повинні включатися в активи підприємства відповідно до п. 18 МФСО 98 (Міжнародна фінансова система звітності).

Приватизація, утвір акціонерних товариств в умовах високої інфляції породили безліч проблем в оцінці фінансового капіталу підприємств і його відповідності дійсному капіталу (дійсним ресурсам підприємства).

Доцільно провести переоцінку не тільки матеріально-речовинного, але й людського капіталу. Дооцінка людського капіталу підприємства і його облік у складі нематеріальних активів дозволять провести додаткову емісію цінних паперів і більш адекватно врахувати й відбити в акціонерному капіталі частку, що доводиться на людський капітал.

Людський капітал повинен ураховуватися при організації нових підприємств, особливо в наукомістких галузях, в інформаційному секторі економіки, у сферах науки, утвору, охорони здоров'я.

Доцільно враховувати частку людського капіталу в установчому договорі підприємства, а оцінку рівня інвестицій і зношування людського капіталу включати в рахунок "нематеріальні активи".

Методика оцінки людського капіталу може узгоджуватися при висновку тарифних угод як на рівні галузі, так і на рівні окремого підприємства.

Умови й строки інвестування в людський капітал, величина заробітної плати, яка може розглядатися як норматив амортизації людського капіталу, а також інші питання підлягають узгодженню при висновку колективних договорів і індивідуальних контрактів.

Одержання обґрунтованих оцінок індивідуального й сукупного людського капіталу служить необхідною науковою основою для визначення оптимального рівня оплати праці працівників при висновку трудових договорів (індивідуальних і колективних).