Управління використанням капіталу

Оборот капіталу

Функціонуючий капітал у процесі свого використання знаходиться в постійному русі як в рамках діяльності окремих суб'єктів господарювання, так і в економічній системі країни в цілому. Цей рух капіталу в економічному процесі супроводжується постійним видозміною його форм. Процес такого постійного руху характеризується в економічній теорії терміном "оборот капіталу" [capital turnover]. Під оборотом капіталу розуміється процес безперервного його руху в економічній системі, що супроводжується послідовним перетворенням однієї його форми в іншу.

Дослідженню обороту капіталу в процесі його використання присвячені роботи багатьох економістів різних шкіл. Найбільший внесок у розвиток теорії цього питання внесли А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс, Бем-Ба-перевірки, Дж. Кейнс, Дж. Хікс, К. Віксель. Ці дослідження дозволили виявити основні характеристики економічної сутності категорії "оборот капіталу", які отримують певний розвиток на сучасному етапі.

Як економічна категорія, що широко використовується в сучасній господарській практиці, оборот капіталу характеризується наступними основними особливостями:

• Оборот капіталу є найважливішою умовою його функціонування в економічній системі, що забезпечує постійне генерування доходу або самозростання його вартості. Якби капітал не скоював у процесі свого використання постійного обороту з видозміною конкретних форм, він не міг би приносити прибуток своєму власникові.

• Оборот капіталу як процес постійного його руху характеризується певними повторними циклами. Під циклом обороту капіталу розуміється процес повного завершення кругообігу окремих його форм, в результаті чого авансований капітал у процесі свого економічного використання повертається до своєї вихідної форми.

З урахуванням викладеного поняття оборот капіталу в процесі його використання можна розглядати як сукупність постійно повторюваних актів його кругообігу (кругообігу його форм) або як постійну зміну окремих циклів його обороту).

• У складі кожного повного циклу обороту капіталу (або завершеного циклу його кругообігу) виділяються окремі його стадії. Стадія обороту (кругообігу) характеризує період знаходження капіталу в одній з конкретних його форм до початку його трансформації в іншу функціональну форму. Особливості економічного використання різних видів капіталу визначають специфіку змісту циклів його обороту в розрізі окремих стадій (форм функціонування в процесі окремих актів кругообігу). Найбільш істотні відмінності у стадіях (формах) кругообігу притаманні капіталу, що використовується у виробничому та інвестиційному процесі.

• Капітал, використовуваний у виробничому процесі (як фактор виробництва), протягом свого кругообігу функціонує в трьох основних формах - грошовій, продуктивній і товарній.

У процесі повного циклу одного обороту капітал проходить наступні стадії:

• На першій стадії капітал у грошовій формі (Кд) авансується в конкретні фактори виробництва - засоби праці, предмети праці - перетворюючись тим самим у продуктивну форму.

• На другій стадії продуктивний капітал (Кпр) у процесі виготовлення продукції поступово перетворюється в товарну форму (що включає і форму вироблених послуг).

• На третій стадії товарний капітал (Кт) у міру реалізації вироблених товарів і послуг перетворюється в грошовий капітал.

Послідовно проходячи перераховані три стадії і відповідно змінюючи форми свого використання, капітал, що використовується у виробничому процесі, функціонує безпосередньо як у сфері обігу, так і в сфері виробництва.

З наведеного малюнка можна побачити, що перетворення грошового капіталу в продуктивний здійснюється на першій стадії його обороту в сфері обігу - на ринках факторів виробництва. Перетворення продуктивного капіталу в товарний на наступній стадії його обороту здійснюється безпосередньо в сфері виробництва товарів і послуг (тобто безпосередньо а виробничому процесі окремих суб'єктів господарювання).

І нарешті, перетворення товарного капіталу у грошовий, тобто його повернення в початкову форму, завершальне акт повного кругообігу, знову відбувається у сфері обігу - на різних сегментах споживчого ринку (якщо підприємство випускає споживчі товари і послуги) або ринку факторів виробництва (якщо підприємство випускає продукцію виробничого споживання - кошти або предмети праці).

Деякі особливості обігу виробничого капіталу, що не міняють його принципової схеми, має його використання в окремих галузях економіки (сферах і видах діяльності). Так, продуктивний капітал сільськогосподарських підприємств у складі факторів виробництва включає землю, продуктивну худобу та деякі інші конкретні їх види. Продуктивний капітал торговельних підприємств у складі предметів праці складається переважно із закуплених товарів, які в процесі їх виробничої діяльності проходять стадії зберігання, передпродажної підготовки тощо, тобто перетворюваних на товарний капітал, безпосередньо підготовлений до трансформації в грошову форму.

• У процесі обороту різні види виробничого капіталу характеризуються різною інтенсивністю руху. Одна частина виробничого капіталу у формі засобів праці функціонує протягом тривалого періоду; інша його частина використовується в процесі виробництва продукту одноразово. Відповідно до цього ознакою у складі капіталу, використовуваного у виробничому процесі, прийнято виділяти основний капітал (капітал, авансованих у засоби праці і характеризується тривалим циклом обороту) і оборотний капітал (капітал, авансованих в предмети праці та характеризується відносно коротким циклом обороту). Такий поділ виробничого капіталу було введено ще А. Смітом. Разом з тим, слід зазначити, що поділ капіталу, використовуваного у виробничому процесі, на основний і оборотний визначається не лише особливостями обороту кожної з його складових частин, але й способом перенесення їх вартості на вироблений продукт (товари, послуги) у процесі трансформації з продуктивної форми в товарну.

• Основний виробничий капітал у процесі повного циклу кругообігу проходить три стадії:

• На першій стадії основний виробничий капітал у грошовій формі (ОКд) авансується в засоби праці, приймаючи відповідно форму продуктивного основного капіталу (ОКпр).

• На другій стадії основний капітал у продуктивній формі (ОКпр) поступово переносить свою вартість частинами в міру свого зношення (і.о.к.) на вироблену продукцію (товари, послуги), трансформуючись у певну частину товарного капіталу (ОКТ). Цей процес здійснюється протягом багатьох виробничих циклів і продовжується до повного зносу окремих видів засобів праці, в які авансований основний капітал.

• На третій стадії в процесі реалізації продукції складова її частина вартості основного капіталу в товарній формі (ОКТ) перетворюється в основний капітал у грошовій формі (ОКд), який носить назву "амортизаційний фонд" (АФ). У міру накопичення коштів амортизаційного фонду основний капітал у грошовій формі знову готовий до авансуванню у засоби праці, здійснюваного шляхом їх ремонту або придбання нових аналогів.

• Оборотний виробничий капітал у процесі повного циклу кругообігу проходить чотири основні стадії:

• На першій стадії оборотний виробничий капітал у грошовій формі (ОбКд) авансується в предмети праці (сировина, матеріали, напівфабрикати і т.п.), приймаючи при цьому форму продуктивного оборотного капіталу (ОБКПр).

• На другій стадії оборотний капітал у виробляй-котельної формі (ОбКпр) повністю переносить свою вартість на вироблену продукцію (товари, послуги), трансформуючись у переважну частину товарного капіталу (ОбКт). Цей процес здійснюється протягом кожного виробничого циклу.

• На третій стадії в процесі реалізації продукції складова її частина вартості оборотного капіталу в товарній формі (ОбКт) до моменту надходження коштів від покупців перетвориться в оборотний капітал у фінансовій формі (ОвКф), який носить назву "дебіторська заборгованість за поставлену продукцію".

• На четвертій стадії оборотний капітал у фінансовій формі (ОбКф) шляхом інкасації дебіторської заборгованості (її погашення покупцями) знову трансформується в оборотний капітал у грошовій формі, готової до авансуванню в предмети праці для здійснення наступного виробничого циклу.

Таким чином, оборотний виробничий капітал у процесі повного циклу свого кругообігу послідовно авансується в продуктивні, товарні, фінансові та грошові оборотні активи.

• Капітал , який використовується в інвестиційному процесі (як реалізований інвестиційний ресурс) протягом свого кругообігу функціонує в різних формах, що визначаються характером об'єктів його інвестування. За цією ознакою поділяють вкладення капіталу в об'єкти реального інвестування і в об'єкти фінансового інвестування.

• Кругообіг капіталу, вкладеного в об'єкти реального інвестування (реальні інвестиційні проекти), здійснюється в тих же формах (проходить ті ж стадії), що і виробничий капітал. Це пов'язано з тим, що об'єкти реального інвестування капіталу пов'язані із здійсненням виробничої діяльності окремих суб'єктів господарювання.

• Кругообіг капіталу, вкладеного в об'єкти фінансового інвестування (відповідні фінансові інструменти), складається з двох основних стадій:

• На першій стадії капітал, що використовується в інвестиційному процесі в грошовій формі (Кд), в процесі придбання відповідних фінансових активів (фінансових інструментів інвестування) трансформується у фінансову форму (Кф) і функціонує у вигляді портфеля фінансових інвестицій, сформованого з метою отримання доходу.

• На другій стадії в міру надходження інвестиційного доходу (у формі дивідендів, відсотків і т.п.), а також реалізації окремих фінансових інструментів інвестування капітал, що використовується в процесі фінансового інвестування, з фінансової форми (Кф) знову трансформується в грошову форму (Кд ). Приріст капіталу в процесі фінансового інвестування (Кд-> Кд) відбувається за рахунок поточного надходження доходів від окремих фінансових активів, приросту курсової вартості окремих фінансових інструментів, а також здійснення арбітражних (спекулятивних) операцій на фінансовому ринку.

• Повний цикл одного обороту капіталу характеризується, з одного боку, його тривалістю в часі, а з іншого, - зміною сумарного розміру капіталу в процесі кожного кругообігу. Ці характеристики властиві капіталу, що використовується як у виробничому, так і в інвестиційному процесі. Обидві ці характеристики з різних сторін відображають ефективність обороту капіталу конкретного суб'єкта господарювання.

• Тривалість одного обороту капіталу характеризує період часу, протягом якого здійснюється повний цикл його кругообороту. Вона визначається шляхом ділення середньої суми капіталу використовується підприємством, на середньорічний (середньомісячний, середньоденний) обсяг реалізації його продукції. Для розрахунку середньої суми використовуваного капіталу використовують, як правило, середню хронологічну її величину. За вказаною принципового алгоритму може бути обчислена тривалість одного обороту не тільки капіталу в цілому, але й кожної його форми, яка визначається відповідною стадією процесу кругообігу.

На тривалість обороту капіталу впливають такі основні фактори:

• співвідношення використовуваного основного і оборотного капіталу;

• співвідношення активної (машин і обладнання) і пасивної (будівель і споруд) частин виробничих основних засобів;

• структура оборотного капіталу;

• використовувані методи і норми амортизації основних засобів і нематеріальних активів;

• середня тривалість виробничого (операційного) циклу;

• співвідношення обсягів реального та фінансового інвестування;

• стадія кон'юнктури товарного ринку, що визначає інтенсивність реалізації продукції.

• Зміна сумарної вартості капіталу протягом одного повного обороту характеризується терміном "вартісної цикл капіталу" ["value cycle of capital"]. Рух вартісного циклу капіталу конкретного суб'єкта господарювання здійснюється по спіралі (рис. 1.15).

Малюнок 1.15. Характер руху вартісного циклу капіталу конкретного суб'єкта господарювання по спіралі.

Як видно з наведеного рисунка капітал у процесі кожного свого кругообігу (вартісного циклу) може нарощувати свою сумарну вартість в окремі періоди (на малюнку - періоди II, III і V) в результаті рентабельного його використання або частково втрачати її (на малюнку - період IV) в результаті збиткової господарської діяльності. Іншими словами, вартісної цикл капіталу в процесі його обороту може розвиватися з висхідної або низхідної тенденцією.

Рух вартісного циклу капіталу служить важливим індикатором темпів розвитку конкретного суб'єкта господарювання, динаміки його ринкової вартості і конкурентної позиції.

На динаміку вартісного циклу капіталу в процесі його обороту впливають такі основні фактори:

• стадія економічного циклу розвитку країни;

• рівень середньої норми прибутку на капітал;

• рівень оподаткування суб'єктів господарювання;

• рівень конкуренції на ринку продукції, що випускається суб'єктом господарювання;

• стадія життєвого циклу підприємства;

• ефективність використання виробничих (операційних) активів, сформованих за рахунок авансованої в них капіталу;

• ефективність інвестиційної діяльності суб'єкта господарювання;

• рівень ризику в діяльності суб'єкта господарювання;

• фінансова гнучкість суб'єкта господарювання, що характеризує його здатність залучати необхідні фінансові ресурси із зовнішніх джерел.

• Показники, що характеризують оборот капіталу, мають велику область використання в практиці економічної діяльності окремих суб'єктів господарювання. Ці показники служать орієнтиром в процесі:

• встановлення капіталомісткості нового бізнесу при обгрунтуванні інвестиційного проекту;

• визначення ринкової вартості підприємства та обгрунтування управлінських рішень щодо її підвищення;

• розробки амортизаційної політики конкретного суб'єкта господарювання;

• проведення відповідної дивідендної політики (політики розподілу отриманого прибутку);

• прийняття управлінських рішень в частині емісії акцій або облігацій;

• нормування оборотних активів і обгрунтування політики їх фінансування.

Важлива роль показників обороту капіталу в забезпеченні ефективності господарської діяльності визначає необхідність їх включення в систему основних цільових нормативів стратегічного розвитку підприємства?