Управління використанням капіталу

Методичний інструментарій оцінки чинника ліквідності у процесі управління використанням капіталу

Підготовка управлінських рішень по використанню капіталу в інвестиційній діяльності підприємства безпосередньо пов'язана з оцінкою ліквідності об'єктів інвестування. Це пов'язано з тим, що ліквідність об'єктів інвестування робить істотний вплив на рівень прибутковості відповідних фінансових операцій. Чим нижча ліквідність окремих об'єктів (інструментів) інвестування, тим відповідно вище повинен бути необхідний рівень дохідності за ними, що забезпечує відшкодування фінансових втрат, пов'язаних з майбутньою високою тривалістю їх реалізації при реінвестування капіталу. Взаємозв'язок цих показників носить зворотний характер і формує шкалу "дохідність - ліквідність", визначальну кількісні пропорції їх рівнів в процесі здійснення фінансових операцій, пов'язаних з інвестуванням капіталу. Таким чином, фактор ліквідності є об'єктивним фактором, що обумовлює вибір управлінських рішень щодо формування рівня прибутковості відповідних фінансових операцій.

Концепція обліку фактора ліквідності полягає в об'єктивній оцінці її рівня з наміченим об'єктів інвестування з метою забезпечення необхідного рівня дохідності за ними, що відшкодовує можливе уповільнення грошового обороту при реінвестування капіталу.

Формування методичного інструментарію обліку фактора ліквідності в процесі управління використанням капіталу вимагає попереднього розгляду ряду базових понять, основними з яких є наступні:

ЛІКВІДНІСТЬ - здатність окремих видів майнових цінностей бути швидко конверсованих в грошову форму без втрати своєї поточної вартості в умовах сформованої кон'юнктури ринку. Таке поняття ліквідності характеризує її як функцію часу (періоду можливого продажу) та ризику (можливої втрати вартості майна при термінового його продажу).

ЛІКВІДНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ - характеристика об'єктів інвестування (як реальних, так і фінансових) за їхньою здатністю бути реалізованими протягом короткого періоду часу без втрати своєї реальної ринкової вартості при зміні раніше прийнятих інвестиційних рішень і необхідності реінвестування капіталу.

ЛІКВІДНІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОБ'ЄКТІВ ІНВЕСТУВАННЯ - характеристика ліквідності стосовно окремих конкретних об'єктів (інструментів) інвестування.

ЛІКВІДНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ - загальна характеристика ліквідності по всій сформованої сукупності інвестиційних об'єктів (інструментів інвестування).

РІВЕНЬ ЛІКВІДНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ - показник характеризує можливу швидкість реалізації об'єктів (інструментів) інвестування за їх реальною ринковою вартістю.

АБСОЛЮТНА ЛІКВІДНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ - характеристика срочноліквідних інвестицій, які можуть бути конверсувати в грошову форму в технічно обумовлений термін їх реалізації (зазвичай до 7 днів). Прикладом інвестицій з абсолютною ліквідністю є депозитні вклади до запитання, розміщені в найбільш надійних комерційних банках; високо котируються на фондовому ринку державні короткострокові облігації з високою ставкою прибутковості і т.п.

СПІВВІДНОШЕННЯ РІВНЯ ПРИБУТКОВОСТІ І ЛІКВІДНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ - одна з основних базових концепцій фінансового менеджменту, обумовлена зворотного взаємозв'язком цих двох показників. Відповідно до цієї концепції зниження рівня ліквідності інвестицій повинно супроводжуватися за інших рівних умов підвищенням необхідного рівня їх прибутковості.

ПРЕМІЯ ЗА ЛІКВІДНІСТЬ - додатковий дохід, виплачуваний інвесторові, з метою відшкодування ризику можливих фінансових втрат, пов'язаних з низькою ліквідністю об'єктів (інструментів) інвестування.

Методичний інструментарій обліку фактора ліквідності, що формується на основі розглянутих базових понять цієї категорії, дозволяє вирішувати основне коло-завдань, визначених при підготовці відповідних інвестиційних рішень. Диференціація цього методичного інструментарію відображає наступну систематизацію задач обліку фактора ліквідності в процесі управління використанням капіталу підприємства (рис. 4.13).

I. Методичний інструментарій оцінки рівня ліквідності інвестицій забезпечує здійснення такої оцінки в абсолютних і відносних показниках.

1. Основним абсолютним показником оцінки ліквідності є загальний період можливої реалізації відповідного об'єкта (інструмента) інвестування. Він розраховується за наступною формулою:

Загальний період ліквідності конкретного об'єкта (інструмента) інвестування, в днях = Можливий період конверсії конкретного об'єкта (інструмента) інвестування в грошові кошти, в днях - Технічний період конверсії інвестицій з абсолютною ліквідністю в грошові кошти, що приймається звичайно за 7 днів.

2. Основним відносним показником оцінки рівня ліквідності інвестицій є коефіцієнт їх ліквідності, що визначається за формулою:

Коефіцієнт ліквідності інвестицій = Технічний період конверсії інвестицій з абсолютною ліквідністю в грошові кошти, що приймається зазвичай за 7 днів / Можливий період конверсії конкретного об'єкта (інструмента) інвестування в грошові кошти, в днях.II. Методичний інструментарій формування необхідного рівня прибутковості інвестиційних операцій з урахуванням фактора ліквідності заснований на взаємозалежності цих показників, що визначають шкалу "дохідність - ліквідність".

Економічна поведінка інвестора направлено на підбір високоліквідних об'єктів інвестування за інших рівних умов, оскільки це забезпечує йому більшу можливість для маневру фінансовими ресурсами в процесі управління інвестиційним портфелем. Для того, щоб інвестор був зацікавлений у виборі середньо-і низьколіквідних об'єктів інвестування, він повинен отримати певні стимули у вигляді додаткового інвестиційного доходу. Чим нижче рівень (коефіцієнт) ліквідності об'єкта інвестування, тим вище повинен бути розмір інвестиційного доходу або премія за ліквідність. Графічно ця залежність представлена на малюнку 4.14.

Малюнок 4.14. Залежність додаткового та загального доходу по об'єктах інвестування від рівня їх ліквідності.

1. Визначення необхідного рівня премії за ліквідність здійснюється за наступною формулою:

Необхідний рівень премії за ліквідність , у відсотках = (Загальний період ліквідності конкретного об'єкта (інструмента) інвестування, в днях Середня річна норма прибутковості по інвестиційних об'єктах (інструментах) з абсолютною ліквідністю, у відсотках) / 360.

2. Визначення необхідного загального рівня прибутковості з урахуванням фактора ліквідності здійснюється за наступною формулою:

Необхідний загальний рівень прибутковості з урахуванням фактора ліквідності, у відсотках = Середня річна норма прибутковості по інвестиційних об'єктах (інструментах) з абсолютною ліквідністю, у відсотках + Необхідний рівень премії за ліквідність, у відсотках.

III. Методичний інструментарій оцінки вартості грошових коштів з урахуванням фактора ліквідності дозволяє формувати порівнянні інвестиційні потоки, що забезпечують необхідний рівень премії за ліквідність.

1. При оцінці майбутньої вартості грошових коштів з урахуванням фактора ліквідності використовується наступна формула:

Sл = P [(1 + Дн) (1 + ПЛ)]n,

де Sл - майбутня вартість вкладу (грошових коштів), що враховує фактор ліквідності;

Р - середня річна норма прибутковості по інвестиційних проектах (інструментах) з абсолютною ліквідністю, виражена десятковим дробом;

ПЛ - необхідний рівень премії за ліквідність,

виражений десятковим дробом;

n - кількість інтервалів, за якими здійснюється кожний конкретний платіж, в загальному обумовленому періоді часу.

2. При оцінці теперішньої вартості грошових коштів з урахуванням фактора ліквідності використовується наступна формула:

Де РЛ - справжня вартість вкладу (грошових коштів), що враховує фактор ліквідності;

Sл, - очікувана майбутня вартість вкладу (грошових коштів);

Дн - середньорічна норма прибутковості по інвестиційних проектах (інструментах) з абсолютною ліквідністю, виражена десятковим дробом;

ПЛ - необхідний рівень премії за ліквідність, виражений десятковим дробом;

n - кількість інтервалів, за якими здійснюється кожний конкретний платіж, в загальному обумовленому періоді часу.

Вище було розглянуто методичний інструментарій обчислень, найбільш широко використовується в сучасній практиці управління використанням капіталу. Методичний інструментарій розрахунків окремих спеціальних показників розглядається в наступних розділах.