Управління використанням капіталу

Механізм формування ефекту використання капіталу в операційної діяльності підприємства

Ефект, що генерується капіталом, використовуваним в операційній діяльності підприємства, може виражатися різними показниками - обсягом виробленої продукції; сумою реалізованої продукції; сумою операційного доходу; сумою операційного прибутку. Кожен з наведених показників має свої різновиди (табл. 5.2).

Між усіма видами розглянутих показників існує економічна зв'язок, що забезпечується послідовним формуванням різних видів ефекту використання капіталу в операційній діяльності підприємства. Механізм цього формування характеризується наступною схемою, наведеною на рисунку 5.3.

У системі показників ефекту використання капіталу в операційній діяльності підприємства основна роль належить операційного прибутку. Це пов'язано з тим, що прибуток є найважливішим кінцевим результативним показником всієї господарської діяльності підприємства і основним показником ефекту використання всього (а не тільки операційного) капіталу.

Таблиця 5.2.
Система основних показників ефекту використання капіталу в операційному процесі підприємства

Інтегральна назва показника ефектуКонкретний вид показника ефекту
I. Обсяг виробленої продукції1. Обсяг виробленої валової продукції 2. Обсяг виробленої товарної продукції
II. Обсяг реалізованої продукції1. Загальний обсяг реалізованої продукції 2. Обсяг реалізації продукції, виготовленої у звітному періоді
III. Сума операційного доходу1. Сума валового операційного доходу 2. Сума чистого операційного доходу
IV. Сума операційного прибутку1. Сума маржинальної операційного прибутку 2. Сума валової операційної прибули 3. Сума чистого операційного прибутку


З наведеної на рис. 5.3 схеми видно, що в процесі здійснення операційної діяльності формується три види операційного прибутку:

1) маржинальний операційний прибуток. Її розрахунок здійснюється за наступними формулами:

Сума маржинальної операційного прибутку в поточному періоді = Сума валового операційного доходу в поточному періоді - Сума податку на додану вартість та інших податкових платежів, що входять у ціну продукції - Сума постійних операційних витрат.

Сума маржинальної операційного прибутку = Сума чистого операційного доходу в поточному періоді - Сума постійних операційних витрат.

Малюнок 5.3. Схема формування ефекту використання капіталу в операційній діяльності підприємства.

2) валовий операційний прибуток. Її розрахунок здійснюється за наступними формулами:

Сума валовою операційною прибутку в розглянутому періоді = Сума валового операційного доходу в поточному періоді - Сума податку на додану вартість та інших податкових платежів, що входять у ціну продукції - Сукупна сума операційних витрат;

Сума валовою операційною прибутку в розглянутому періоді = Сума чистого операційного доходу в поточному періоді - Сукупна сума операційних витрат;

Сума валовою операційною прибутку в розглянутому періоді = Сума маржинальної операційного прибутку - Сума змінних операційних витрат;

3) чистий операційний прибуток. Її розрахунок здійснюється за наступними формулами:

Сума чистого операційного прибутку в поточному періоді = Сума валового операційного доходу в поточному періоді - Сума податку на додану вартість та інших податкових платежів, що входять у ціну продукції - Сума податку на прибуток та інших обов'язкових платежів за рахунок прибутку - Сукупна сума операційних витрат;

Сума чистого операційного прибутку в поточному періоді = Сума чистого операційного доходу в поточному періоді - Сума податку на прибуток та інших обов'язкових платежів за рахунок прибутку - Сукупна сума операційних витрат;

Сума чистого операційного прибутку в поточному періоді = Сума валовою операційною прибутку - Сума податку на прибуток та інших обов'язкових платежів за рахунок прибутку.

Механізм управління формуванням операційного прибутку в ув'язці з іншими показниками ефекту використання операційного капіталу базується на моделі "Взаємозв'язок витрат, обсягу реалізації та при-(були" [Cost-Volume-Profit relationships; "CVP"], яка має ряд модифікацій. Система модифікацій цієї моделі дозволяє виділити роль окремих факторів у формуванні операційного прибутку.

У процесі управління формуванням операційного прибутку на основі системи "Взаємозв'язок витрат, обсягу реалізації і прибутку" підприємство вирішує ряд завдань:

1. Визначення обсягу реалізації продукції, що забезпечує беззбиткову операційну діяльність протягом короткого періоду. Графічно "точка беззбитковості" (або "поріг рентабельності") операційної діяльності підприємства в короткому періоді, протягом якого не змінюються рівень цін на продукцію, рівень перемінних витрат і сума постійних витрат, представлена на малюнку 5.4.

З наведеного графіка видно, що для досягнення "точки беззбитковості" своєї операційної діяльності (ТБ) підприємство повинно забезпечити такий обсяг реалізації продукції (РТБ), при якому сума чистого операційного доходу (валового операційного доходу за вирахуванням суми податкових платежів із нього) зрівняється з сумою витрат - як постійних, так і змінних. Ця умова може бути висловлене такими рівностями:

де ТБ - точка беззбитковості операційної діяльності;

ВД0-сума валового операційного доходу;

ЧД0 - сума чистого операційного доходу;

Іо - сукупна сума операційних витрат;

ПДВ - сума податку на додану вартість та інших податкових платежів, що входять у ціну продукції.

Малюнок 5.4. Графік формування точки беззбитковості операційної діяльності підприємства в короткому періоді.

Відповідно вартісний обсяг реалізації продукції, що забезпечує досягнення точки беззбитковості операційної діяльності підприємства в короткому періоді, може бути визначений за такими формулами:

де СРтб - вартісний обсяг реалізації продукції, що забезпечує досягнення точки беззбитковості операційної діяльності підприємства в короткому періоді;

Ипостась - сума постійних операційних витрат (незмінна в аналізованому періоді);

Учд - рівень чистого операційного доходу до обсягу реалізації продукції,%;

Уї пер - рівень змінних операційних витрат до обсягу реалізації продукції,%;

УМП - рівень маржинальної операційного прибутку до обсягу реалізації продукції,%.

Натуральний обсяг реалізації продукції, що забезпечує досягнення точки беззбитковості операційної діяльності підприємства в короткому періоді, може бути визначений за такими формулами:

де НРтб - натуральний обсяг реалізації продукції, що забезпечує досягнення точки беззбитковості операційної діяльності підприємства в короткому періоді;

Ціп - ціна одиниці реалізованої продукції;

(Інші значення показників ті ж, що і в попередніх формулах).

2. Визначення обсягу реалізації продукції, що забезпечує беззбиткову операційну діяльність у тривалому періоді. Операційна діяльність у тривалому періоді у порівнянні з коротким періодом перетерплює наступні основні зміни:

а) із зростанням обсягу реалізації продукції періодично зростають постійні операційні витрати. Це пов'язано зі збільшенням парку використовуваних машин і устаткування (що призводить до зростання амортизаційних відрахувань), підвищенням чисельності працівників апарату управління (що призводить до зростання витрат на його утримання) тощо;

б) з насиченням ринку в результаті росту обсягу реалізації продукції підприємство змушене знижувати рівень цін, що призводить до відповідного зменшення темпів росту чистого операційного доходу;

в) за рахунок більш економного використання сировини та матеріалів, зростання продуктивності праці операційного персоналу, укрупнення партій закуповується сировини і продукції, що відвантажується поступово знижується рівень змінних операційних витрат на одиницю продукції.

Всі ці зміни в силу взаємозв'язку розглянутих факторів з операційним прибутком істотно впливають на формування її суми. Це можна простежити за даними графіка, представленого на малюнку 5.5.

Малюнок 5.5. Графік формування точки беззбитковості операційної діяльності підприємства в тривалому періоді.

З наведеного графіка видно, що в силу трансформуються умов операційної діяльності точка беззбитковості постійно змінює своє значення, тобто вимагає набагато більшого обсягу реалізації в порівнянні з попереднім періодом (Ptbi <РтБ2 <Ртбз) - Відповідно змінюється і сума валової операційної прибутку, одержуваної підприємством в силу мінливих умов операційної діяльності на кожному етапі.

Якщо на перших двох етапах ця зміна суми валового операційного прибутку викликалося в основному зростанням суми постійних операційних витрат, то на третьому етапі основний вплив на зміну суми цього прибутку впливало зниження рівня чистого операційного доходу.

Кожен етап зміни умов операційної діяльності підприємства в тривалому періоді є початок цієї діяльності в короткому періоді, закінчення якого характеризується новим зміною умов. Іншими словами, тривалий період операційної діяльності підприємства може бути розкладений на ряд коротких її періодів (з незмінними умовами), що дозволяє використовувати при розрахунках алгоритми, характерні для короткого періоду. У зв'язку з цим, наступні завдання формування валового й інших видів операційного прибутку з використанням системи "CVP" будуть розглянуті в рамках короткого періоду операційної діяльності підприємства.

3. Визначення необхідного обсягу реалізації продукції, що забезпечує досягнення запланованої (цільовий) суми валової операційної прибутку. Це завдання може мати і зворотну постановку: визначення планової суми валового операційного прибутку при заданому плановому обсязі реалізації продукції. Графічно взаємозв'язок між плановими значеннями обсягу реалізації продукції і суми валової операційної прибутку представлена на малюнку 5.6.

Малюнок 5.6. Графік формування точки планової валовою операційною прибутку підприємства.

З наведеного графіка видно, що при запланованому обсязі реалізації продукції (Ртгш) підприємство може отримати певну суму валової операційної прибутку (ВОПП), на розмір якої сума чистого операційного доходу буде перевищувати суму операційних витрат - як постійних, так і змінних. Графік може бути інтерпретований і у зворотному варіанті: при запланованій сумі валового прибутку (ВОПП) плановий обсяг реалізації продукції підприємства повинен знаходитися в точці РТПП. Цей обсяг реалізації продукції може бути визначений на підприємстві за наступними формулами:

де СРТПП - вартісний обсяг реалізації продукції, що забезпечує формування планової суми валового операційного прибутку підприємства;

ВОПП - планована сума валового операційного прибутку;

Іпостась - планова сума постійних витрат;

Учд - рівень чистого операційного доходу до обсягу реалізації продукції,%;

У і пер - рівень змінних операційних витрат до обсягу реалізації продукції,%;

УМП - рівень маржинальної операційного прибутку до обсягу реалізації продукції,%.

Відповідно, натуральний обсяг реалізації продукції, що забезпечує формування планової суми валового операційного прибутку, може бути визначений за такими формулами:

Де НРТПП - натуральний обсяг реалізації продукції, що забезпечує формування планової суми валового операційного прибутку підприємства;

Ціп - планова ціна одиниці реалізованої продукції; (інші значення показників ті ж, що і в попередніх формулах).

4. Визначення суми "межі безпеки" (або "запасу міцності") підприємства, тобто розміру можливого зниження обсягу реалізації продукції у вартісному вираженні при несприятливій кон'юнктурі товарного ринку, який дозволяє йому здійснювати прибуткову операційну діяльність. "Межа безпеки" ("запас міцності") визначає можливі межі маневру підприємства як у ціновій політиці, так і в зниженні натурального обсягу виробництва і реалізації продукції в процесі здійснення операційної діяльності в несприятливих ринкових умовах (зниження попиту, посилення конкуренції і т.п. ). Графічно формування "межі безпеки" ("запасу міцності") підприємства представлено на малюнку 5.7.

Малюнок 5.7. Графік формування "межі безпеки" ("запасу міцності") підприємства в процесі здійснення операційної діяльності.

З наведеного графіка видно, що "межа безпеки" підприємства ("запас міцності") характеризує той обсяг реалізації продукції, який знаходиться в межах між точкою забезпечення запланованої (фактично досягнутої) суми валової операційної прибутку підприємства (ТВОПП) і точкою беззбитковості його операційної діяльності ( ТБ). У вартісному вираженні межа безпеки операційної діяльності підприємства розраховується за такою формулою:

ПБс=СРВ0П -СРТб,

де ПБС - вартісний обсяг реалізації продукції підприємства, що забезпечує межа безпеки (запас міцності) його операційної діяльності;

СРВОП - вартісний обсяг реалізації продукції, що забезпечує формування планової (або фактично досягнутої) суми валової операційної прибутку підприємства; СРтб - вартісний обсяг реалізації продукції, що забезпечує досягнення точки беззбитковості операційної діяльності підприємства.

При необхідності межа безпеки (запас міцності) може бути виражений і натуральним обсягом реалізованої продукції. У цьому випадку використовуються наступні формули:

де ПБН - натуральний обсяг реалізації продукції підприємства, що забезпечує межа безпеки (запас міцності) його операційної діяльності;

Ціп - ціна одиниці реалізованої продукції; (інші значення показників ті ж, що і в попередній формулі).

Межа безпеки (запас міцності) може бути виражений не лише абсолютної, але і відносною величиною - його рівнем (або коефіцієнтом безпеки). Розрахунок цього показника здійснюється за наступною формулою:

КБ = (ПБс / СР воп)100

де КБ - коефіцієнт (рівень) безпеки операційної діяльності підприємства;

ПБС-вартісний обсяг реалізації продукції пре підприємства, що забезпечує межа безпечне (запас міцності) його операційної діяльності;

СРцоп-вартісний обсяг реалізації продукції підприємства, що забезпечує формування планової (або фактично досягнутої) суми операційного прибутку підприємства. Аналогічний результат розрахунку цього коефіцієнт може бути отриманий і при його визначенні в натуральних показниках обсягу реалізації продукції.

5. Визначення необхідного обсягу реалізації продукцiї, що забезпечує досягнення запланованої (цільовий суми маржинальної операційного прибутку підприємства Це завдання може мати і зворотну постановку: визначення планової суми маржинальної операційного прибутку npi заданому плановому обсязі реалізації продукції. Графічно взаємозв'язок між плановими значеннями обсягу реалізації продукції і суми маржинальної операційного прибутку представлена на малюнку 5.8.

Малюнок 5.8. Графік формування точки планової маржинальної операційного прибутку підприємства.

З наведеного графіка видно, що при запланованому обсязі реалізації продукції (Ртмп) підприємство може отримати певну суму маржинальної операційного прибутку (МОПП), на розмір якої сума чистого операційного доходу (ЧД0) буде перевищувати суму постійних операційних витрат (Йпост). Графік може бути інтерпретований і у зворотному варіанті: при запланованій сумі маржинальної операційного прибутку (МОПп) плановий обсяг реалізації продукції підприємства повинен знаходитися в точці РТМп. Цей обсяг реалізації продукції може бути визначений у вартісному вираженні за такою формулою:

Де СРТМП - вартісний обсяг реалізації продукції, що забезпечує формування планової суми маржинального операційного прибутку підприємства;

МОПП - планована сума маржинальної операційного прибутку;

І пост - планова сума постійних операційних витрат;

Учд - рівень чистого операційного доходу до обсягу реалізації продукції,%.

Відповідно, натуральний обсяг реалізації продукції, що забезпечує формування планової суми маржинального операційного прибутку, може бути визначений за такими формулами:

де НРТМП - натуральний обсяг реалізації продукції, що забезпечує формування планової суми маржинального операційного прибутку підприємства;

Ціп - планова ціна одиниці реалізованої продукції; (інші значення показників ті ж, що і в попередніх формулах).

6.Визначення необхідного обсягу реалізації продукції, що забезпечує досягнення запланованої (цільовий) суми чистого операційного прибутку.

Це завдання Може мати і зворотну постановку: визначення планової суми чистого операційного прибутку підприємства при заданому плановому обсязі реалізації продукції. Графічно взаємозв'язок між плановими значеннями обсягу реалізації продукції і суми чистого операційного прибутку представлена на малюнку 5.9.

Малюнок 5.9. Графік формування точки планової чистого операційного прибутку підприємства.

З наведеного графіка видно, що при запланованому обсязі реалізації продукції (Ртчп) підприємство може отримати певну суму чистого операційного прибутку (ЧОПП), на розмір якої сума чистого операційного доходу (ЧД0) буде перевищувати суму сукупних операційних витрат - як постійних, так і змінних, а також суму податкових платежів, здійснюваних за рахунок прибутку. Графік може бути інтерпретований і у зворотному варіанті: при запланованій сумі чистого операційного прибутку (ЧОПП) плановий обсяг реалізації продукції підприємства повинен знаходитися в точці Ртчп. Цей обсяг реалізації продукції може бути визначений у вартісному виразі за формулами:

де СРтчп - вартісний обсяг реалізації продукції, що забезпечує формування планової (цільовий) суми чистого операційного прибутку підприємства;

ЧОПП - планована (цільова) сума чистого операційного прибутку підприємства;

Іпостась - планова сума постійних операційних витрат;

НП - планова сума податкових платежів за рахунок прибутку, обчислена виходячи із суми чистого операційного прибутку і ставки податку на прибуток методом зворотного перерахунку;

Учд - рівень чистого операційного доходу до обсягу реалізації продукції,%;

Уї пер - рівень змінних операційних витрат до обсягу реалізації продукції,%;

УМП - рівень маржинальної операційного прибутку до обсягу реалізації продукції,%.

Відповідно, натуральний обсяг реалізації продукції, що забезпечує формування планової суми чистого операційного прибутку підприємства, може бути визначений за такими формулами:

Де НРТЧП - натуральний обсяг реалізації продукції, що забезпечує формування планової суми чистого операційного прибутку підприємства;

Ціп - планова ціна одиниці реалізованої продукції; (інші значення показників ті ж, що і в попередніх формулах). 7. Визначення можливих результатів росту суми валового операційного прибутку при оптимізації співвідношення постійних і змінних операційних витрат. Алгоритм і графік, пов'язані з реалізацією цього завдання, будуть детально розкриті при розгляді питання операційного левериджу.

Таким чином, механізм управління різними видами операційного прибутку підприємства з використанням системи "Взаємозв'язок витрат, обсягу реалізації і прибутку" заснований на її залежності ("чутливості") від таких основних факторів:

а) обсягу реалізації продукції у вартісному чи натуральному вираженні;

б) суми і рівня чистого операційного доходу;

в) суми і рівня змінних операційних витрат;

г) суми постійних операційних витрат;

д) співвідношення постійних і змінних операційних витрат;

е) суми податкових платежів, здійснюваних за рахунок прибутку.

Ці показники можуть розглядатися як основні фактори формування суми різних видів операційного прибутку, впливаючи на які можна одержати необхідні результати в досягненні ефекту використання операційного капіталу підприємства.