Управління використанням капіталу

Управління використанням операційного капіталу підприємства

Процес управління використанням операційного основного капіталу будується на підприємстві з урахуванням особливостей обороту цього капіталу. Спочатку авансований у необоротні операційні активи основний капітал у міру подальшого обороту в операційному процесі підприємства функціонує у двох основних формах:

• у формі реально функціонуючих внеобротних операційних активів (основних засобів і нематеріальних активів), що відображаються за залишковою їх вартості;

• у формі накопиченої суми амортизації (зносу) використовуються в операційному процесі необоротних активів.

З урахуванням перерахованих форм використання операційного основного капіталу формується і система цілей його використання (рис. 6.1):

ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ, що використовуються в операційному ПРОЦЕСІ ПІДПРИЄМСТВА
ОСНОВНІ ФОРМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ Необоротні операційні активи, що відображаються за залишковою їх вартостіНакопичена сума амортизації використовуваних позаоборотних операційних активів
ОСНОВНІ ЦІЛІ ВИКОРИСТАННЯЗабезпечення високої віддачі (ефекту) використовуються позаоборотних операційних активівЗабезпечення своєчасного та ефективного відновлення операційних позаоборотних активів


Малюнок 6.1. Система цілей використання операційного основного капіталу

Розглянута система цілей становить основу формування політики управління використанням операційного основного капіталу підприємства.

Політика управління використанням операційного основного капіталу являє собою частину загальної політики управління використанням сукупного операційного капіталу підприємства, що полягає у забезпеченні високої виробничої віддачі сформованих позаоборотних операційних активів і своєчасного їх оновлення.

Політика управління операційним основним капіталом підприємства формується за такими основними етапами (рис. 6.2):

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ ОПЕРАЦІЙНОГО ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
1Оцінка обсягу використання операційних позаоборотних капіталу підприємства в різних його формах
2Аналіз використання операційних позаоборотних капіталу в попередньому періоді
3 Оптимізація обсягу і складу операційного основного капіталу
5Забезпечення високої віддачі (ефекту) використовуються необоротних активів, сформованих за рахунок операційного капіталу
5 Забезпечення своєчасного оновлення необоротних активів, які формуються за рахунок операційного капіталу


Малюнок 6.2. Основні етапи формування політики управління використанням операційного основного капіталу підприємства.

1. Оцінка обсягу використання операційних позаоборотних капіталу підприємства в різних його формах. Така оцінка проводиться за даними звітних балансів підприємства, що відбивають стан його операційних основних засобів і нематеріальних активів.

У процесі такої оцінки використовуються наступні основні показники:

• Коефіцієнт зносу основних засобів. Він розраховується за наступною формулою:

Коефіцієнт зносу основних засобів = Сума зносу основних засобів підприємства на певну дату / Первісна вартість основних засобів підприємства на певну дату.

• Коефіцієнт придатності основних засобів. Для його розрахунку використовується наступна формула:

Коефіцієнт придатності основних засобів = Залишкова вартість основних засобів підприємства на певну дату / Первісна вартість основних засобів підприємства на певну дату.

• Коефіцієнт амортизації нематеріальних активів. Його розрахунок проводиться за такою формулою:

Коефіцієнт амортизації нематеріальних активів = Сума амортизації нематеріальних активів підприємства на певну дату / Первісна вартість нематеріальних активів підприємства на певну дату.

• Коефіцієнт придатності нематеріальних активів. Він визначається за наступною формулою:

Коефіцієнт придатності нематеріальних активів = Залишкова вартість нематеріальних активів підприємства на певну дату / Первісна вартість нематеріальних активів підприємства на певну дату.

• Зведений коефіцієнт придатності операційних позаоборотних активів, що використовуються підприємством. Він розраховується за наступною формулою:

Зведений коефіцієнт придатності операційних позаоборотних активів, що використовуються підприємством = Сума всіх використовуваних підприємством операційних позаоборотних активів по залишковій вартості на певну дату / Сума всіх використовуваних підприємством операційних позаоборотних активів за первісною вартістю на певну дату.

Результати проведеної оцінки дозволяють встановити реальний склад використовуваного операційного основного капіталу за формами його функціонування та охарактеризувати використовувані необоротні операційні активи підприємства за ступенем їх зношеності (амортизації).

2. Аналіз використання операційних позаоборотних капіталу в попередньому періоді. Цей аналіз проводиться з метою вивчення динаміки загального його обсягу і складу в розрізі форм функціонування і видів необоротних активів, ефективності використання та інтенсивності оновлення цих активів.

• На першому етапі аналізу розглядається динаміка загального обсягу операційних позаоборотних капіталу підприємства - темпи його зростання в порівнянні з темпами росту обсягу виробництва і реалізації продукції; обсягу операційного оборотного капіталу. У процесі цього аналізу вивчається зміна коефіцієнта участі операційного капіталу в загальній сумі операційного капіталу підприємства. Розрахунок такого коефіцієнта здійснюється за формулою:

Коефіцієнт участі операційного основного капіталу в загальній сумі операційного капіталу підприємства = середня сума використовуваного операційного основного капіталу підприємства в розглянутому періоді / середня сума всього використовуваного операційного капіталу підприємства в розглянутому періоді.

• На другому етапі аналізу вивчається склад операційного основного капіталу підприємства та динаміка його структури. У процесі цього вивчення розглядається співвідношення форм функціонування основного капіталу; співвідношення основних засобів і нематеріальних активів, сформованих за рахунок операційного капіталу; у складі основних засобів аналізується питома вага рухомих і нерухомих їх видів (які у виробничій діяльності характеризують відповідно активну і пасивну їх частини); у складі нематеріальних активів розглядаються окремі їх види.

• На третьому етапі аналізу оцінюється ефективність використання підприємством операційного основного капіталу. Така оцінка здійснюється в динаміці за такими раніше розглянутим показниками:

• коефіцієнт рентабельності операційного основного капіталу;

• коефіцієнт капіталовіддачі (виробничої віддачі) операційного основного капіталу;

• період обороту використовується підприємством операційного основного капіталу.

• На четвертому етапі аналізу вивчається інтенсивність відновлення необоротних активів за рахунок основного капіталу в попередньому періоді. У процесі вивчення використовуються такі основні показники:

• Коефіцієнт вибуття операційних позаоборотних активів. Він характеризує частку вибулих операційних позаоборотних активів у загальній їх сумі і розраховується за формулою:

Коефіцієнт вибуття операційних позаоборотних активів = Вартість вибулих операційних позаоборотних активів у звітному періоді / Вартість операційних позаоборотних активів на початок звітного періоду.

• Коефіцієнт введення в дію нових операційних позаоборотних активів. Він характеризує частку нововведених операційних позаоборотних активів у загальній їх сумі і розраховується за формулою:

Коефіцієнт вводу в дію нових операційних позаоборотних активів = Вартість нововведених операційних позаоборотних активів у звітному періоді / Вартість операційних позаоборотних активів на кінець звітного періоду.

• Коефіцієнт відновлення операційних позаоборотних активів. Він характеризує приріст нових операційних позаоборотних активів у загальній їх сумі і розраховується за формулою:

Коефіцієнт відновлення операційних позаоборотних активів = (Вартість нововведених операційних позаоборотних активів у звітному періоді - Вартість вибулих операційних позаоборотних активів у звітному періоді) / Вартість операційних позаоборотних активів на кінець звітного періоду.

• Швидкість відновлення операційних позаоборотних активів. Вона характеризує середній період часу повного відновлення операційних позаоборотних активів. Розрахунок цього показника здійснюється за формулою:

Швидкість відновлення операційних позаоборотних активів, років = 1 / коефіцієнт введення в дію операційних позаоборотних активів у звітному році (або в середньому за ряд останніх років).

Зазначені показники розраховуються в процесі нализ не тільки з операційних позаоборотних активів у цілому, але і в розрізі їх видів - основних засобів нематеріальних активів.

3. Оптимізація обсягу і складу операційного основного капіталу. Така оптимізація здійснюється з урахуванням розкритих у процесі аналізу можливих резервів підвищення виробничого використання операційних позаоборотних активів у майбутньому періоді. До числа основних із таких резервів належать: підвищення продуктивного використання операційних позаоборотних активів у часі (за рахунок приросту коефіцієнтів змінності і безперервності їх роботи) і підвищення продуктивного використання операційних позаоборотних активів за потужністю (за рахунок зростання продуктивності окремих їх видів у межах передбаченої технічної потужності) . У процесі оптимізації загального обсягу операційних позаоборотних активів із їх складу вилучаються ті їх види, які не беруть участь у виробничому процесі з різних причин.

Принципова формула для визначення необхідного загального обсягу операційних позаоборотних активів підприємства в майбутньому періоді має такий вигляд:

Загальна потреба підприємства в операційних всеоборотних активах у майбутньому періоді = (Вартість використовуються підприємством операційних позаоборотних активів на кінець звітного періоду - Вартість операційних позаоборотних активів підприємства, які не беруть безпосередньої участі у виробничому процесі, на кінець звітного періоду) (1+ Планований приріст коефіцієнта використання операційних позаоборотних активів у часі) (1+ Плановий приріст коефіцієнта використання операційних позаоборотних активів за потужністю) (1 +Плановий темп приросту обсягу реалізації продукції, виражений десятковим дробом)

За вказаною принципової формулою може бути розрахований також необхідний обсяг операційних позаоборотних активів у розрізі окремих їх видів і елементів, що дозволяє оптимізувати їх вартісної складу в рамках загальної потреби.

При визначенні на основі викладеної формули потрібного обсягу операційного основного капіталу враховується прогнозований обсяг його функціонування у формі накопиченої амортизації (зносу). 238

4. Забезпечення високої віддачі (ефекту) використання необоротних активів, сформованих за рахунок операційного капіталу. Таке забезпечення полягає в розробці системи заходів, спрямованих на підвищення коефіцієнтів рентабельності та виробничої віддачі операційних позаоборотних активів.

Використовуючи в процесі управління ефективністю операційних позаоборотних активів ці показники, слід враховувати два важливих моменти, що забезпечують об'єктивність оцінки розроблюваних заходів. Перший з них полягає в тому, що при оцінці завжди повинна використовуватися відновна вартість операційних позаоборотних активів на момент проведення оцінки (у цьому випадку буде врахований фактор інфляції, який у прибутку й обсязі реалізації продукції відбивається автоматично). Другий з них полягає в тому, що при оцінці варто використовувати залишкову вартість операційних позаоборотних активів, тому що більша їх частина в процесі зносу втрачає частину своєї продуктивності.

Зростання ефективності використання операційних позаоборотних активів дозволяє скоротити потребу в них (за рахунок механізму підвищення коефіцієнтів їх використання у часі і по потужності), тому що між цими двома показниками існує зворотна залежність. Отже, заходи щодо забезпечення підвищення ефективності використання операційних позаоборотних активів можна розглядати як заходи по скороченню потреби в обсязі їх фінансування і підвищення темпів економічного розвитку підприємства за рахунок більш раціонального використання власних фінансових ресурсів.

5. Забезпечення своєчасного оновлення необоротних активів, які формуються за рахунок операційного капіталу підприємства. З цією метою на підприємстві визначається необхідний рівень інтенсивності відновлення окремих груп операційних позаоборотних активів; розраховується загальний обсяг активів, що підлягають відновленню в майбутньому періоді; встановлюються основні форми та вартість відновлення різних груп активів. Більш докладно питання фінансового управління оновленням позаоборотних операційних активів розглядаються в наступному розділі.