Управління використанням капіталу

Види інвестиційних проектів та вимоги до їх розробки

Всі форми реального інвестування проходять три основні стадії (фази), що складають у сукупності цикл цього інвестування:

• передінвестиційна стадія, в процесі якої розробляються варіанти альтернативних інвестиційних рішень, проводиться їх оцінка і приймається до реалізації конкретний їх варіант;

• інвестиційна стадія, в процесі якої здійснюється безпосередня реалізація прийнятого інвестиційного рішення;

• постінвестіціонная стадія, в процесі якої забезпечується контроль за досягненням передбачених параметрів інвестиційних рішень в процесі експлуатації об'єкта інвестування.

Основу передінвестиційної стадії циклу реального інвестування складає підготовка інвестиційного проекту (аналогом цього терміну виступають "бізнес-план", "техніко-економічне обгрунтування" та ін).

Інвестиційний проект являє собою основний документ, що визначає необхідність здійснення реального інвестування капіталу, в якому в загальноприйнятій послідовності розділів викладаються основні характеристики проекту та фінансові показники, пов'язані з його реалізацією.

Для таких форм реального інвестування як відновлення окремих видів устаткування, придбання окремих видів нематеріальних активів, збільшення запасів матеріальних оборотних активів, які, як правило, не вимагають високих інвестиційних витрат капіталу, обгрунтування інвестиційних проектів носить форму внутрішнього службового документа (доповідної записки, заявки і т . п.), в якому викладаються мотивація, об'єктна спрямованість, необхідний обсяг інвестування, а також очікувана його ефективність.

При здійсненні таких форм реального інвестування капіталу, як придбання цілісних майнових комплексів, нове будівництво, реконструкція і широкомасштабна модернізація підприємства, вимоги до підготовки інвестиційного проекту істотно зростають. Це пов'язано з тим, що в сучасних економічних умовах підприємства не можуть забезпечити своє стратегічний розвиток тільки за рахунок внутрішніх фінансових ресурсів і залучають на інвестиційні цілі значний обсяг капіталу за рахунок зовнішніх джерел фінансування. У той же час будь-який великий сторонній інвестор або кредитор повинен мати чітке уявлення про стратегічну концепцію проекту; його масштабах; найважливіші показники маркетингової, економічної і фінансової його результативності; обсязі необхідних інвестиційних витрат і терміни їх повернення та інших його характеристики. Розроблений реальний інвестиційний проект дозволяє спочатку власникам і менеджерам підприємства, а потім і стороннім інвесторам всебічно оцінити доцільність його реалізації і очікувану ефективність.

Розробляються в розрізі окремих форм реального інвестування підприємства інвестиційні проекти класифікуються за рядом ознак (рис. 9.3).

У залежності від видів інвестиційних проектів, викладених у розглянутій їх класифікації, диференціюються вимоги до їх розробки.

Для невеликих інвестиційних проектів, що фінансуються підприємством за рахунок внутрішніх джерел, обгрунтування здійснюється за скороченим колу розділів і показників. Таке обгрунтування може містити лише мету здійснення інвестиційного проекту, його основні параметри, обсяг необхідних фінансових коштів, показники ефективності здійснюваних інвестицій, а також схему (календарний план) реалізації інвестиційного проекту.

Малюнок 9.3. Класифікація інвестиційних проектів підприємства за основними ознаками.

Для середніх і великих інвестиційних проектів фінансування реалізації яких намічається за рахунок-зовнішніх джерел залучення капіталу, необхідно повномасштабне обгрунтування за відповідним національним та міжнародним стандартам. Таке обгрунтування інвестиційних проектів підпорядковане певній логічній структурі, яка носить уніфікований характер в більшості країн з розвиненою ринковою економікою (відхилення від цієї загальноприйнятої структури викликаються лише галузевими особливостями і формами здійснення реальних інвестицій).

Відповідно до рекомендацій ЮНІДО (Організації Об'єднаних Націй з Промислового Розвитку) інвестиційний проект повинен містити такі основні розділи (рис. 9.4).

Малюнок 9.4. Структура розроблювального інвестиційного проекту підприємства в розрізі основних розділів.

1. Коротка характеристика проекту (або його резюме). У цьому розділі містяться висновки з основних аспектів розробленого проекту після розгляду всіх альтернативних варіантів, коли концепція проекту, її заснування і форми реалізації вже визначені. Ознайомившись з цим розділом, інвестор повинен зробити висновок про те, чи відповідає проект спрямованості його інвестиційної діяльності та інвестиційної стратегії, чи відповідає він потенціалу його інвестиційних ресурсів, чи влаштовує його проект по періоду реалізації та термінами повернення вкладеного капіталу і т.п.

2. Передумови і основна ідея проекту. У цьому розділі перераховуються найбільш важливі параметри проекту, які служать визначальними показниками для його реалізації; розглядається регіон розташування проекту в ув'язці з ринковою та ресурсної середовищем; наводиться графік реалізації проекту і характеризується його ініціатор.

3. Аналіз ринку і концепція маркетингу. У ньому викладаються результати маркетингових досліджень, обгрунтовується концепція маркетингу і розробляється проект його бюджету.

4. Сировина і постачання. Цей розділ містить класифікацію використовуваних видів сировини і матеріалів; обсяг потреби в них, наявність основної сировини в регіоні і забезпеченість ним; програму постачання сировини і матеріалів та пов'язані з ними витрати.

5. Місце розташування, будівельну ділянку й навколишнє середовище. У цьому розділі докладно описуються місце розташування проекту, характер природного навколишнього середовища, ступінь впливу на неї при реалізації проекту; соціально-економічні умови в регіоні і інвестиційний клімат, стан виробничої і комерційної інфраструктури; вибір будівельної ділянки з урахуванням розглянутих альтернатив, оцінка витрат з освоєння будівельного ділянки.

6. Проектування і технологія. Цей розділ повинен містити виробничу програму і характеристику виробничої потужності підприємства; вибір технології та пропозиції щодо її придбання або передачі; докладну планування підприємства і основні проектно-конструкторські роботи; перелік необхідних машин і устаткування і вимоги до їх технічного обслуговування; оцінку пов'язаних з цим інвестиційних витрат.

7. Організація управління. У цьому розділі наводиться організаційна схема і система управління підприємством; обгрунтовується конкретна організаційна структура управління за сферами діяльності та центрами відповідальності; розглядається докладний бюджет накладних витрат, пов'язаних з організацією управління.

8. Трудові ресурси. Цей розділ містить вимоги до категорій і функцій персоналу, оцінку можливостей його формування в рамках регіону, організацію набору, план навчання працівників і оцінку пов'язаних з цим витрат.

9. Планування реалізації проекту. У цьому розділі обгрунтовуються окремі стадії здійснення проекту, приводиться графік його реалізації, розробляється бюджет реалізації проекту.

10. Фінансовий план та оцінка ефективності інвестицій. Цей розділ містить фінансовий прогноз і основні види фінансових планів, сукупний обсяг інвестиційних витрат, методи і результати оцінки ефективності інвестицій, оцінку інвестиційних ризиків.

У системі фінансового плану інвестиційного проекту важлива роль належить обгрунтуванню схеми його фінансування. Ця схема визначає склад інвесторів даного інвестиційного проекту, обсяг і структуру інвестованого капіталу, інтенсивність вхідного потоку капіталу по окремих етапах майбутньої реалізації проекту і ряд інших показників фінансового управління проектом. При розробці схеми фінансування інвестиційного проекту розглядаються зазвичай п'ять основних її варіантів (рис. 9.5).

1. Повне самофінансування передбачає фінансування інвестиційного проекту виключно за рахунок власних фінансових ресурсів, сформованих із внутрішніх джерел. Цей метод фінансування використовується в основному для реалізації невеликих реальних інвестиційних проектів.

2. Акціонування як метод фінансування використовується зазвичай для реалізації великомасштабних реальних інвестиційних проектів за галузевої чи регіональної диверсифікації інвестиційної діяльності.

3. Кредитне фінансування застосовується, як правило, для реалізації невеликих короткострокових інвестиційних проектів з високою нормою прибутковості інвестицій.

Малюнок 9.5. Характеристика основних схем фінансування інвестиційних проектів.

Ця схема фінансування застосовується в окремих випадках і для реалізації середньострокових інвестиційних проектів за умови, що рівень дохідності за ними істотно перевищує ставку відсотка по довгостроковому фінансовим кредитом.

4. Лізинг чи селенг використовуються при нестачі власних фінансових коштів або високої вартості фінансового кредиту для реалізації інвестиційних проектів, пов'язаних з модернізацією чи реконструкцією підприємства (особливо інвестиційних проектів з високим ступенем змінності технологій).

5. Змішане (пайова) фінансування грунтується на різних комбінаціях перерахованих вище схем і може бути використане для реалізації всіх видів інвестиційних проектів за всіма формами реального інвестування капіталу.

З урахуванням перерахованих схем фінансування окремих інвестиційних проектів визначаються пропорції у структурі джерел інвестиційних ресурсів. Для розрахунку може бути використана наступна форма (табл. 9.1).

Таблиця9.1.

форма розрахунку структури джерел інвестованого капіталу, необхідного для реалізації інвестиційного проекту (тис. ум. ден. од.)

Етапи реалізації інвестиційного

проекту
Схема фінансування Загальна потреба в капіталуВ тому числі
власні коштиЗалучені коштиПозикові кошти
1

2

і т.п.
Разом сума
Структура в %100


Розробка інвестиційних проектів підприємства може бути здійснена за допомогою спеціальних комп'ютерних програм - COMFAR, PROJECT EXPERT та інших.