Управління використанням капіталу

Сутність і класифікація потоків капіталу підприємства

Здійснення практично всіх видів господарських операцій підприємства генерує певний рух його капіталу не тільки у вигляді його надходження і витрачання, а й вигляді трансформації однієї його форми в іншу. Цей рух капіталу функціонуючого підприємства, що здійснюється при його постійному обороті, представляє собою безперервний у часі процес і визначається поняттям "потік капіталу".

Потік капіталу являє собою сукупність розподілених у часі актів його надходження, видозміни форм функціонування та витрачання, що генеруються здійсненням господарської діяльності підприємства.

Дослідження потоку капіталу дозволяє представити весь процес його використання на підприємстві в динаміці, що дає можливість визначити систему заходів щодо оптимізації його обігу та підвищення ефективності використання.

Концепція потоку капіталу в усіх формах його функціонування на підприємстві як єдиного самостійного об'єкта управління ще не отримала достатнього відображення не лише у вітчизняній, а й зарубіжної економічної літературі. Окремі прикладні аспекти управління грошовими потоками капіталу розглядаються в системі фінансового менеджменту (у складі питань управління грошовими активами, формуванням фінансових ресурсів і деяких інших), а матеріальними потоками капіталу - в системі операційного менеджменту (у складі питань матеріально-технічного постачання підприємства і збуту його продукції ).

Слід при цьому зазначити, що в останні роки намітилася тенденція до певної інтеграції управління як грошовими, так і матеріальними потоками капіталу в рамках зазначених керуючих систем. У системі фінансового менеджменту ця тенденція отримує відображення у впровадженні спеціального обліку, аналізу і планування грошових потоків на основі єдиних міжнародних стандартів, а в системі операційного менеджменту - у використанні методів внутрішньої логістики матеріальних потоків.

Разом з тим, необхідно враховувати, що всі види потоків капіталу тісно взаємопов'язані і значною мірою визначаються видозміною його форм у процесі обороту. Отже, з метою підвищення ефективності використання капіталу його потоки повинні розглядатися як єдиний об'єкт управління, що вимагає поглиблення теоретичних засад і розширення практичних рекомендацій. Це визначається тією роллю, яку управління потоками капіталу відіграє у розвитку підприємства і формуванні кінцевих результатів в його господарській діяльності.

Висока роль ефективного управління потоками капіталу підприємства в процесі його обороту визначається такими основними положеннями:

1. Потоки капіталу безупинно пов'язані із здійсненням господарської діяльності підприємства практично у всіх її аспектах. Майже кожна технологічна операція в операційному процесі, усі види інвестиційних або фінансових операцій генерують ті чи інші види потоків капіталу підприємства, забезпечуючи постійний його оборот.

Ці потоки капіталу в процесі його обороту образно можна уявити як систему "кровообігу" господарського організму підприємства. Ефективно організовані потоки капіталу підприємства є найважливішим симптомом його "господарського здоров'я", передумовою досягнення високих кінцевих результатів його господарської діяльності в цілому.

2. Ефективне управління потоками капіталу в різних його формах забезпечує як фінансове, так і технологічне рівновагу підприємства в процесі його стратегічного розвитку. Темпи цього розвитку, фінансова стійкість підприємства, збалансованість об'ємів постачання і збуту продукції значною мірою визначаються тим, наскільки різні види потоків капіталу синхронізовані між собою за формами, обсягами і в часі. Високий рівень такої синхронізації забезпечує суттєве прискорення реалізації стратегічних цілей розвитку підприємства (включаючи стратегічні цілі використання його капіталу).

3. Раціональне формування потоків капіталу в усіх його формах сприяє підвищенню ритмічності операційного процесу підприємства. У рамках операційного циклу підприємства паралельно протікають два його циклу - виробничий цикл, який генерує переважно матеріальні потоки капіталу, і фінансовий цикл, який генерує переважно грошові потоки капіталу. У системі операційного циклу підприємства обидва ці потоку капіталу взаємозумовлені й у комплексі забезпечують необхідну ритмічність його здійснення. Будь-який збій у грошовому потоці капіталу (здійснення платежів) негативно позначається на формуванні виробничих запасів сировини і матеріалів, запасів готової продукції і т.п. Аналогічно, будь-який збій у матеріальному потоці капіталу (пов'язаного з випуском і реалізацією готової продукції) негативно позначається на формуванні вхідного потоку грошового капіталу. Тому ефективно організовані потоки капіталу в усіх його формах підвищують ритмічність здійснення операційного процесу, забезпечують зростання обсягу виробництва і реалізації продукції підприємства.

4. Ефективне управління потоками капіталу дозволяє скоротити потребу підприємства в його залучення з зовнішніх джерел. Активно управляючи потоками капіталу можна забезпечити зниження запасів як грошових, так і матеріальних активів, що використовуються в операційному процесі (скорочуючи, в першу чергу, розміри страхової їх частини). Це дає можливість знизити залежність розвитку підприємства у передбачених темпах від залучення капіталу із зовнішніх джерел. Особливої актуальності цей аспект управління потоками капіталу набуває для підприємств, що знаходяться на ранніх стадіях свого життєвого циклу, доступ яких до зовнішніх джерел фінансування досить обмежений.

5. Управління потоками капіталу є важливим економічним важелем забезпечення прискорення його обороту.

Цьому сприяє скорочення тривалості виробничого та фінансового циклів, що досягається в процесі результативного управління матеріальними та грошовими потоками капіталу, а також зниження сукупного обсягу використання капіталу, що обслуговує господарську діяльність підприємства, що досягається за рахунок синхронізації різних потоків капіталу за формами, обсягами і в часі. Прискорюючи за рахунок ефективного управління потоками капіталу його оборот підприємство забезпечує зростання суми генерується ним прибутку у відповідному періоді часу.

6. Ефективне управління потоками капіталу забезпечує зниження ризику банкрутства підприємства. Навіть у підприємств, успішно здійснюють господарську діяльність і генеруючих достатню суму прибутку, неплатоспроможність (головна причина виникнення загрози банкрутства) може проявитися як наслідок незбалансованості потоків капіталу за формами або в часі (зокрема при надмірному матеріальний потік капіталу підприємства, його грошовий потік в окремі періоди часу може бути недостатнім). Синхронізація всіх форм і видів потоків капіталу, що досягається в процесі управління ними на підприємстві, дозволяє усунути цей чинник ризику банкрутства.

7. Активні форми управління потоками капіталу дозволяють підприємству в рамках використовуваного його обсягу нарощувати інвестиційні ресурси, що формуються за рахунок внутрішніх джерел.

Прискорюючи оборот капіталу в матеріальній формі, підприємство не тільки підвищує темп генерування прибутку в операційному процесі, але і знижує операційні витрати з обслуговування матеріальних потоків (у першу чергу, за рахунок зниження природного убутку запасів матеріального оборотного капіталу). У процесі прискорення обороту капіталу в грошовій формі підприємство не тільки забезпечує його проти-інфляційну захист, а й зниження поточного і страхового залишків грошових активів. Вивільнення певної частини використовуваного капіталу в операційному процесі дозволяє використовувати його як додатковий інвестиційний ресурс, що формується з внутрішніх джерел.

Розглянуті аспекти підтверджують необхідність виділення потоків капіталу в самостійний об'єкт управління його використанням на підприємстві.

Поняття "потік капіталу підприємства" є агрегованим, що включає до свого складу численні форми і види цих потоків, що обслуговують сукупний господарський процес. З метою цілеспрямованого управління потоками капіталу, що забезпечує підвищення ефективності його використання на підприємстві, вони потребують певної класифікації. Таку класифікацію потоків капіталу пропонується здійснювати за такими основними ознаками (рис. 11.1).

1. За формами функціонування капіталу потоки поділяються наступним чином.

• грошовий потік капіталу. Він характеризує рух капіталу в грошовій формі, розглядаючи оборот його грошових коштів як у готівковій, так і в безготівковій формі. У безготівковій формі грошових коштів цей потік включає в себе оборот і окремих фінансових інструментів (тобто капітал у фінансовій формі);

• матеріальний потік капіталу. Він характеризує рух основного і оборотного капіталу в матеріальній формі, задіяного як в операційному, так і в інвестиційному процесі підприємства.

Капітал у нематеріальній формі в самостійну форму його потоку в практиці не виділяється, тому що його рух у рамках підприємства носить одиничний характер.

2. За масштабами обслуговування господарського процесу виділяють наступні види потоків капіталу:, потік капіталу по підприємству в цілому. Це найбільш агрегований вид потоку капіталу, який акумулює його рух у всіх формах і видах в процесі обслуговування господарського процесу підприємства в цілому;

• потік капіталу за структурними підрозділами підприємства. Така диференціація потоку капіталу визначає його як самостійний об'єкт управління в системі організаційно-господарського побудови підприємства, насамперед у рамках кожного сформованого центру відповідальності, що забезпечує ефективне використання капіталу;

• потік капіталу за окремими господарськими (технологічним) операціями. У загальній системі господарського і технологічного процесу підприємства такий вид потоку капіталу слід розглядати як первинний об'єкт самостійного управління використанням капіталу.

3. За видами господарської діяльності потоки капіталу поділяються наступним чином:

• потік капіталу з операційної діяльності. Це найбільш масовий потік капіталу, інтегруючий в собі як грошову, так і матеріальну його форму. Грошовий потік капіталу з операційної діяльності характеризується грошовими виплатами постачальникам сировини і матеріалів; стороннім виконавцям окремих видів послуг, що забезпечують операційну діяльність; заробітної плати персоналу, зайнятого в операційному процесі, а також здійснює управління цим процесом; податкових платежів підприємства до бюджетів всіх рівнів і в позабюджетні фонди; іншими виплатами грошових коштів, пов'язаними із здійсненням операційного процесу. Одночасно цей грошовий потік відображає всі надходження грошових коштів від покупців продукції та деякі інші види їх надходжень, передбачені міжнародними стандартами обліку. Матеріальний потік капіталу з операційної діяльності відображає натуральні обсяги руху сировини і матеріалів, незавершеного виробництва і готової продукції в межах підприємства (від їх надходження на підприємство до відвантаження за його межі);

• потік капіталу з інвестиційної діяльності. Він носить, як правило, нерегулярний характер і також інтегрує в собі як грошову, так і матеріальну його форму. Грошовий потік капіталу з інвестиційної діяльності характеризує платежі і надходження грошових коштів, пов'язані із здійсненням реального і фінансового інвестування, продажем вибувають основних засобів і нематеріальних активів, ротацією довгострокових фінансових інструментів інвестиційного портфеля та інші види руху грошових коштів, які обслуговують інвестиційну діяльність підприємства. Матеріальний потік капіталу за інвестованої діяльності характеризує в основному рух основних засобів в натурально-речовій їх формі, а також матеріалів, використовуваних в процесі реального інвестування; • потік капіталу з фінансової діяльності. Він характеризується тільки грошовим потоком капіталу, пов'язаним з надходженням і виплатою грошових коштів у процесі залучення додаткового акціонерного або пайового капіталу, отримання та повернення довгострокових і короткострокових кредитів і позик, сплати в грошовій формі дивідендів і відсотків за вкладами власників і деяких інших операцій зовнішнього фінансування господарської діяльності підприємства.

4. По спрямованості руху виділяють два основних види потоків капіталу:

• позитивний потік капіталу. Він характеризує сукупність надходження капіталу в грошовій або матеріальній формі за всіма видами господарських (технологічних) операцій підприємства (як аналог цього терміна використовується термін "приплив капіталу");

• негативний потік капіталу. Він характеризує сукупність витрачання капіталу в усіх його формах в процесі здійснення всіх видів господарських (технологічних) операцій підприємства (як аналог цього терміна використовується термін "відтік капіталу").

5. За методом обчислення обсягу виділяють наступні види потоків капіталу підприємства:, валовий потік капіталу. Він характеризує всю сукупність його надходження або витрачання як у матеріальній, так і в грошовій формі (тобто за різними формами його потоків) у розглянутому періоді часу в розрізі окремих його інтервалів;

• чистий потік капіталу. Він характеризується різницею між позитивним і негативним грошовим чи матеріальним потоком капіталу (тобто між надходженням і витрачанням капіталу в грошовій або матеріальній формі) у розглянутому періоді часу в розрізі окремих його інтервалів. Чистий грошовий потік є найважливішим результатом фінансової діяльності підприємства, багато в чому визначальним фінансову рівновагу і темпи зростання його ринкової вартості. Чистий матеріальний потік є оцінним показником динаміки обсягу операційної діяльності підприємства (зміни випуску і реалізації продукції в натурально-речовій формі).

Розрахунок чистого потоку капіталу по підприємству в цілому, окремим структурним підрозділам його (центрам відповідальності), різних видів господарської діяльності або окремих господарських операціях здійснюється за наступною формулою:

Обсяг чистого потоку капіталу (відповідно грошового або матеріального) в аналізованому періоді = Валовий обсяг позитивного потоку капіталу (надходження капіталу відповідно у грошовій або матеріальній формі) у розглянутому періоді - Валовий обсяг негативного потоку капіталу (витрачання капіталу відповідно у грошовій або матеріальній формі) в аналізованому періоді.

Як видно з цієї формули, в залежності від співвідношення обсягів валового позитивного і негативного потоків капіталу обсяг його чистого потоку

може характеризуватися як позитивною, так і негативною величинами, що визначають кінцевий результат відповідної господарської діяльності підприємства і впливають в кінцевому рахунку на динаміку залишків капіталу в грошовій або матеріальній формах.

6. За рівнем достатності обсягу виділяють наступні види потоків капіталу:

• надмірна потік капіталу. Він характеризує такий його потік, при якому надходження капіталу відповідно у грошовій або матеріальній формі його істотно перевищують реальну можливість ефективного його використання. Свідченням надлишкового потоку є сформована у високому обсязі величина чистого потоку капіталу, що не використовується в процесі здійснення господарської діяльності підприємства;

• дефіцитний потік капіталу. Він характеризує такий його потік, при якому валовий обсяг його надходження значно нижче реальних потреб підприємства в цілеспрямованому його витрачання. Навіть при позитивному значенні обсягу чистого потоку капіталу він може характеризуватися як дефіцитний, якщо він не забезпечує необхідну потребу у його витрачання за всіма передбаченими напрямами господарської діяльності підприємства. Негативне ж значення суми чистого потоку капіталу автоматично робить цей потік дефіцитним.

7. За методом вартісної оцінки в часі розрізняють такі види потоків капіталу:

• потік капіталу в дійсній вартості. Він характеризує вартісний обсяг руху капіталу в грошовій або матеріальній формі (як його надходження, так і витрачання) у вигляді єдиної порівнянної його величини, наведеної за вартістю до поточного моменту часу;

• потік капіталу в майбутній вартості. Він характеризує вартісний обсяг руху капіталу в грошовій або матеріальній формі (як його надходження, так і витрачання) у вигляді єдиної порівнянної його величини, наведеної за вартістю до конкретного майбутнього періоду часу. Поняття потоку капіталу в майбутній вартості може використовуватися і як номінально ідентифікована його вартісна величина в майбутньому моменті часу (чи розрізі інтервалів майбутнього періоду), яка служить базою дисконтування з метою його приведення до теперішньої вартості.

Розглянуті види вартісного обсягу потоків капіталу підприємства відображають зміст концепції оцінки вартості грошей у часі стосовно до різних циклів обороту капіталу в господарському процесі.

8. За безперервності формування в аналізованому періоді розрізняють такі види потоків капіталу підприємства:

• регулярний потік капіталу. Він характеризує потік надходження або витрачання капіталу в конкретній його формі (грошовій або матеріальній) за окремими господарськими (технологічним) операціями, який в даному періоді часу здійснюється постійно по всіх інтервалам цього періоду. Характер регулярного носять більшість видів потоків капіталу, що генеруються операційною діяльністю підприємства; потоки, пов'язані з обслуговуванням фінансового кредиту у всіх його формах; потоки, що забезпечують реалізацію довгострокових реальних інвестиційних проектів тощо;

• дискретний потік капіталу. Він характеризує його надходження або витрачання у грошовій або матеріальній формах, пов'язане зі здійсненням одиничних господарських (технологічних) операцій підприємства в розглянутому періоді часу. Характер одноразового потоку капіталу носить фінансовий лізинг обладнання; придбання підприємством цілісного майнового комплексу; надходження грошових коштів у порядку безоплатної допомоги і т. п.

Розглядаючи ці види потоків капіталу підприємства, слід звернути увагу на те, що вони розрізняються лише в рамках конкретного часового інтервалу. При певному мінімальному часовому інтервалі всі потоки капіталу підприємства можуть розглядатися як дискретні. І навпаки, - в рамках усього життєвого циклу підприємства переважна частина його потоків капіталу носить регулярний характер.

9. По стабільності тимчасових інтервалів формування регулярні потоки капіталу характеризуються наступними видами:

• регулярний потік капіталу з рівномірними часовими інтервалами в рамках розглянутого періоду. Такий потік капіталу характерний переважно для грошової його форми і носить характер ануїтету (він був детально розглянуто в процесі викладу концепції оцінки вартості грошей у часі);

• регулярний потік капіталу з нерівномірними часовими інтервалами в рамках розглянутого періоду. Такий потік капіталу формується, як правило, в умовах циклічного здійснення операційного процесу, пов'язаного з сезонними особливостями поставок сировини, попиту на продукцію і в інших аналогічних випадках.

Розглянута класифікація дозволяє більш цілеспрямовано здійснювати управління оборотом капіталу в процесі його використання.