Менеджмент інвестиційної діяльності (2003)

Передмова

Вихід економіки України з глибокої кризи, нарощування її потенціалу та підвищення ефективності виробництва на сучасному етапі неможливі без суттєвого оновлення виробничої бази діючих підприємств і розглядаються в практиці господарського управління як результат впровадження нової техніки, технологій та освоєння інвестицій у двох найбільш ефективних відтворювальних формах — технічному переозброєнні та реконструкції. Проте складний та здебільшого суперечливий для української економіки процес становлення ринкових відносин зумовив необхідність усвідомлення і якісного осмислення нових соціально-економічних явищ.

Впровадження сучасних організаційно-правових форм господарювання, надання свободи підприємництву і самостійності у формуванні та використанні власних інвестиційних ресурсів, створення правових і економічних умов для залучення зовнішнього капіталу, зокрема капіталу іноземних інвесторів, виникнення нових фінансових інструментів інвестування і важелів державного регулювання кардинально змінили вихідні характеристики та умови здійснення інвестиційної діяльності для більшості національних підприємств, значно урізноманітнили та відповідно ускладнили організаційно-управлінський механізм короткотермінового і довготермінового інвестування.

У сучасних умовах нестабільної економіки України та гострого дефіциту на підприємствах вільних фінансових ресурсів, що можуть бути спрямовані на реальне інвестування, критичного значення набули правильні обґрунтування та прийняття інвестиційних рішень, що є найбільш відповідальним і складним етапом у процесі управління інвестиційною діяльністю підприємств. Помилки в цій сфері виправити або хоча б компенсувати надзвичайно важко, практично неможливо. Тому від того, наскільки об'єктивно та всебічно проведено таке обґрунтування, залежать терміни повернення вкладеного капіталу та темпи економічного розвитку підприємства.

Недосконалість оцінки ефективності використання засобів на технічне переозброєння, недостатня теоретична та практична розробленість цієї проблеми в сучасних умовах на рівні підприємства, у свою чергу, зумовили необхідність перегляду не лише наукових концепцій, методичних і практичних рекомендацій щодо здіснення інноваційно-інвестиційної діяльності підприємствами України, а й розробки і впровадження нових, значно ефективніших та адекватних сучасним економічним реаліям підходів до підготовки вітчизняних фахівців з інвестиційного менеджменту.

В освітньому стандарті підготовки фахівців за спеціальністю "Менеджмент організацій" вводиться цілий комплекс відповідних дисциплін: "Інвестування", "Основи інвестиційної політики", "Інвестиційний менеджмент", "Аналіз інвестиційних проектів", "Управління інвестиційним ризиком". Якісне викладення лекційного матеріалу з інших суміжних та спеціальних курсів також неможливе без глибокого аналізу проблем цього напрямку економічних досліджень.

Прагматизм як специфічна риса ринкової економіки передбачає посилення ролі досліджень та наукових пошуків, що мають практичну значимість. Мабуть тому, протягом останніх років у нашій країні спостерігається значна активність вітчизняних авторів на ринку спеціальної економічної літератури. З'явився цілий потік актуальних для становлення ринкової економіки перекладних та вітчизняних монографій і підручників з інвестиційного менеджменту. Водночас серйозних і ґрунтовних методичних розробок у цій галузі інвестиційної діяльності, здійснених вітчизняними спеціалістами з урахуванням провідного зарубіжного досвіду та особливостей українського бізнес-середовища поки що бракує. За незначним винятком, більшість виданих праць — це старі підручники, що змінили не зміст, а титул, або посібники з еклектичним набором тим, які містять лише дуже поверховий несистематизований опис деяких нових фінансових інструментів інвестування та методів оцінювання реальних проектів.

Пропонований вашій увазі навчальний посібник присвячений актуальним питанням аналізу ефективності інвестиційної діяльності господарюючих суб'єктів ринкової економіки, фактично спрямований і претендує на усунення наявної прогалини в сучасній навчальній літературі.

Характерною особливістю викладення матеріалу у цьому навчальному посібнику є загальна системність розгляду окремих напрямків аналітичних досліджень як у межах аналізу інвестицій у реальному секторі економіки, так і в галузі аналізу фінансових вкладень, використання загального понятійного апарату і єдиних наскрізних умовних позначень. Матеріал викладено з використанням найсучасніших організаційно-методичних підходів та положень, адаптованих до вітчизняних умов бізнес-середовища здійснення господарської діяльності та міжнародних стандартів аналізу інвестиційних процесів, запропоновані розрахункові завдання відповідають реальним економічним ситуаціям.

У цьому навчальному посібнику докладно продемонстровано практичне застосування сучасних аналітичних методів, що використовуються в оцінюванні інвестиційних проектів, старанно й логічно викладено матеріал, що зумовлює легкість сприйняття сутності цих методів. Всі поставлені питання висвітлені й розкриті з позиції сучасної теорії інвестування і супроводжуються ілюстративними прикладами.

Навчальний посібник спрямований насамперед на формування у студентів зазначеної спеціальності дуже потрібних сучасному менеджеру практичних навичок аналітичного обґрунтування фінансово-інвестиційних управлінських рішень; розв'язання запропонованих розрахункових завдань передбачає необхідність використання сучасних економіко-математичних методів дослідження, а також освоєння студентами нових інформаційних технологій у менеджменті.

У пропонованому посібнику всебічно висвітлено теоретичні основи організації та управління інвестиційною діяльністю підприємств, розкрито провідну роль інвестицій у поступальному розвитку економіки країни, приділено значну увагу практичним проблемам формування інвестиційних ресурсів та методиці оцінювання інвестиційної привабливості підприємств з погляду різних груп потенційних інвесторів. Подаються докладні й обґрунтовані практичні рекомендації щодо підготовки техніко-економічного обґрунтування та бізнес-планів інвестиційних проектів, застосування різноманітних механізмів нейтралізації інвестиційних проектних ризиків.

Оскільки сучасний поділ аналізу ефективності інвестицій передбачає два структурно відокремлених, але водночас логічно взаємопов'язаних між собою напрями, а саме аналіз економічної ефективності довготермінових реальних вкладень капіталу та аналіз фінансових інвестицій, запропонований у навчальному посібнику підхід відповідно складається з двох великих структурних розділів.

У першому з них розроблено комплекс вправ з аналізу реальних інвестиційних проектів (інвестиційних процесів у реальному секторі економіки). Тут представлено економічні господарські ситуації, для обґрунтування яких необхідне вміння використовувати базові концепції, методи та процедури аналізу ефективності реальних інвестицій. Зокрема, в параграфі 3.1 розглядається складне для практичного використання питання оцінювання вартості капіталу інвестиційного проекту. Поряд з традиційними для розвиненої ринкової економіки методами оцінки описані підходи, які можуть бути використані в умовах перехідної економіки України.

Параграф 3.2 несе найбільш важливе методичне навантаження, оскільки в ньому викладено основні використовувані в сучасній практиці показники ефективності реального інвестиційного проекту та методи їх оцінювання. Крім того, тут висвітлені основні питання протиріччя між показниками та їх порівняльна характеристика.

На особливу увагу заслуговує проведений комплексний аналіз сучасних розрахункових схем оцінювання показників ефективності інвестиційних проектів. Цьому питанню у методичних джерелах поки що приділяється недостатня увага; в результаті виникає велика кількість помилок у вітчизняній практиці розробки та експертизи реальних інвестиційних проектів. Дуже часто інвестор-кредитор змушений мати справу з якимись сурогатами інвестиційних проектів, зробленими надто некваліфіковано. Тому не дивно, що значній частині потенційно привабливих і вигідних проектів у результаті відмовляють у банківському фінансуванні, а це, відповідно, стримує загальний економічний розвиток держави. Запропоновано також низку інших корисних у практичному плані підходів до розкриття змісту інвестиційного аналізу проекту.

Розв'язання поданих у кінці параграфів розрахункових завдань дасть студентам змогу набути необхідних сучасним менеджерам практичних навичок у визначенні вартості та оптимальної структури капіталу підприємства, величини чистих грошових потоків на різних етапах реалізації інвестиційного проекту.

За нинішніх складних умов здійснення господарської діяльності в Україні особливо гострого значення набуває уміння оцінити рівень ризику та невизначеності в отриманні кінцевих результатів від інвестиційної діяльності, аналізувати альтернативні можливості інвестування за обмежених фінансових, товарно-матеріальних ресурсів підприємства та враховувати вплив інфляції на ефективність (окупність) довготермінового реального інвестування. Саме цим актуальним прикладним аспектам аналізу реальних інвестицій відведено в пропонованому навчальному посібнику чільне місце, що дає змогу пов'язати традиційні методи інвестиційного проектування з реальною дійсністю.

Розглянуто різноманітні методи урахування невизначеності в інвестиційному проектуванні, зокрема в оцінюванні ефективності проектів з погляду іноземного інвестора. Висвітлюється питання управління реальними інвестиціями, розглядаються методи експертної діагностики інвестиційних рішень та управління інвестиційним проектом, надаються рекомендації щодо складання графіків обслуговування боргу.

Варто звернути увагу на параграф 3.7, в якому розглянуто методику порівняльного оцінювання економічної ефективності лізингового варіанта фінансування інвестиційного проекту та кредитування або придбання устаткування. У світовій практиці господарювання лізинг розглядається як один з ефективних інструментів залучення інвестиційних ресурсів у технічний розвиток підприємства. Лізингові операції інколи є єдиним засобом оснащення і модернізації виробництва, а з народногосподарського боку вони сприяють активізації інвестиційної діяльності, слугують засобом впровадження науково-технічних досягнень, створення нових робочих місць; саме тому держава зацікавлена в заохоченні та розширенні лізингових операцій.

Лізинг насамперед спрямований на інвестування сфери реального промислового виробництва, саме тому дослідженню особливостей лізингу як фінансової форми підтримання підприємства останнім часом в економічній науці приділяється велика увага.

У четвертому розділі навчального посібника висвітлені актуальні теоретичні та прикладні проблеми аналізу ефективності операцій з фінансовими інструментами. Викладено теоретичні підходи до основних методів формування портфеля фінансових інвестицій, оцінювання його ефективності та ризику. Значну частину завдань відведено актуальним питанням дослідження поведінки індивідуальних та інституційних інвесторів на фінансовому та товарних ринках, формування інвестиційного портфеля та оцінювання ефективності управління фондами фінансово-кредитних закладів.

В цілому, цей навчальний посібник містить значний комплекс завдань, що охоплюють основні теоретичні та прикладні аспекти інвестиційного менеджменту. Вони розроблені на прикладі типових та специфічних ситуацій в інвестиційній діяльності вітчизняних й іноземних промислових підприємств, спільних фондів, компаній, комерційних банків та інших інвестиційних інститутів.

У кінці посібника (після четвертого розділу) наведено відповіді до розрахункових завдань для самостійного розв'язання, що особливо підвищує їх практичну цінність, оскільки дає студентам змогу перевірити якість засвоєного ними матеріалу.

Зміст і структура пропонованого посібника* дають можливість майбутнім фахівцям з менеджменту шляхом поетапного і послідовного опанування методики аналізу окремих фінансових інструментів, ефективності інвестиційного портфеля, діагностики прийняття інвестиційних рішень та прикладних аспектів фінансового планування реальних інвестицій сформувати необхідні навички з підготовки та реалізації інвестиційних проектів і використання механізмів управління ними.

Наведені математичні викладки до запропонованих теоретичних побудов роблять цей навчальний посібник цілком самодостатнім. Тому уважне ознайомлення з ним та дотримання його рекомендацій дасть будь-якому менеджеру або аналітику можливість свідомо використовувати сучасний інструментарій кількісного оцінювання при прийнятті управлінських рішень щодо доцільності здійснення реальних або фінансових інвестицій.

Отже, пропонований посібник корисний не лише студентам економічних спеціальностей, викладачам вищих навчальних закладів і науковцям, а й професіональним інвестиційним аналітикам комерційних банків, інвестиційних компаній, аудиторам, фахівцям інших організацій, що здійснюють розробку та експертизу інвестиційних проектів, а також керівникам і спеціалістам державних установ.
← prev content next →