Менеджмент інвестиційної діяльності (2003)

3.1. Оцінювання середньозваженої вартості капіталу та оптимізація структури джерел інвестиційних ресурсів підприємства/інвестиційного проекту

В інвестиційному менеджменті проблемі визначення вартості капіталу та аналізу його структури компанії надають першочергового значення та приділяють велику увагу. Концепція вартості капіталу є однією з базових у теорії капіталу. Крім визначення відсотків, які необхідно сплатити власникам фінансових ресурсів, вона також характеризує норму рентабельності інвестованого капіталу, яку необхідно забезпечити компанії (підприємству), щоб не зменшити своєї ринкової вартості. Вартість капіталу є ключовим фактором стосовно оренди або купівлі основних засобів, рефінансування облігацій та в питаннях, пов'язаних із використанням боргу порівняно з акціонерним капіталом. Зміна структури капіталу буде впливати на ризикованість загального фонду компанії, який вона використовує для фінансування своїх активів.

Необхідно розрізняти два поняття — вартість капіталу та вартість (ціна) підприємства в цілому як суб'єкта на ринку капіталів. Під вартістю капіталу розуміють мінімальну норму дохідності, яку очікують отримати інвестори від альтернативних можливостей вкладення капіталу за незмінної величини ризику. Вартість капіталу виражається у вигляді відсоткової ставки від суми інвестованих засобів, яку необхідно сплатити інвестору протягом року за використання його капіталу.

Ціна підприємства може характеризуватися різними показниками, зокрема величиною власного капіталу. Обидва ці поняття кількісно взаємопов'язані. Так, якщо підприємство бере участь в інвестиційному проекті, дохідність якого менша за вартість капіталу, ціна підприємства по закінченні реалізації цього проекту зменшиться.

Таким чином, вартість капіталу є ключовим елементом теорії та практики інвестиційного менеджменту. Основна галузь застосування вартості капіталу — оцінювання економічної ефективності інвестицій. Ставка дисконту, що використовується в методах оцінювання ефективності інвестиційних проектів, є середньозваженою вартістю капіталу, що вкладається в підприємство.

Отже, інвестиційному аналізові передує розрахунок середньозваженої вартості капіталу (WACC), яка є мінімальною нормою дохідності, що очікується інвесторами та кредиторами від своїх вкладень, і розраховується як середнє з вартостей окремих компонентів, зважених за їхньою часткою в загальній структурі капіталу.

З погляду ризику, WACC = Безризикова частина норми прибутку на вкладений капітал + Премія за фінансовий та підприємницький ризики, притаманні певному підприємству + Інфляційна премія.

В американських та англійських підручниках з інвестиційного менеджменту та аналізу середньозважена вартість капіталу позначається як WACC — Weighted average cost of capital.

Таким чином, для того щоб визначити загальну вартість капіталу підприємства, необхідно спочатку оцінити величину кожної його складової.