Менеджмент інвестиційної діяльності (2003)

3.1.4. Особливості розрахунку та застосування середньозваженої вартості капіталу. Визначення ціни підприємства (компанії)

При розрахунку WACC компанії необхідно завжди пам'ятати:

1. Відсотки, що сплачуються із запозиченого капіталу (ураховуючи і кредиторську заборгованість), зараховуються до витрат на виробництво продукції, тобто включаються в її собівартість. Таким чином, вартість запозиченого капіталу після сплати податків стає нижчою за вартість до сплати податків.

2. До структури капіталу компанії не зараховується короткотерміновий борг (тобто до розрахунків WACC не будуть залучатися джерела короткотермінових засобів у випадку, коли цього конкретно не вимагають нормативні акти певної країни).

Таким чином, економічний зміст WACC полягає в тому, що підприємство може приймати будь-які рішення інвестиційного характеру, рівень рентабельності яких не нижчий за поточне значення показника WACC. Саме з розрахованою WACC порівнюється показник внутрішньої норми дохідності інвестиційного проекту (IRR), розрахований для конкретного проекту, при цьому зв'язок між ними такий:

якщо IRR перевищує WACC, то проект може бути прийнятий до реалізації, оскільки задовольняє інтереси інвесторів та кредиторів;

якщо IRR < WACC, то проект не приймають;

якщо IRR f WACC, то проект ні прибутковий, ні збитковий. Крім того, показник WACC може використовуватись для

визначення ціни підприємства (ЦП) у цілому як суб'єкта на ринку капіталу.

Якщо чисті грошові надходження підприємства прогнозуються за роками в однакових обсягах, то розрахунок ціни підприємства суттєво спрощується і становить собою просто відношення чистих грошових надходжень підприємства (за будь-який рік) до середньозваженої вартості його капіталу.

Досить часто трапляються випадки, коли підприємство, продовжуючи стабільне виробництво, коштує менше, ніж поточна ринкова вартість його основних засобів. Незважаючи на те, що ринкову вартість активів підприємства досить важко оцінити, навіть приблизні оцінки бувають надзвичайно корисні. У процесі приватизації трапляються випадки, коли вартість підприємства виявилася на порядок нижчою за ринкову вартість нерухомості, що йому належить.

Приклад

Інвестиційному менеджеру необхідно визначити середньозважену вартість капіталу компанії "ZXZ" на кінець поточного року, якщо податок на прибуток та інші обов'язкові відрахування від прибутку становлять ЗО % . У його розпорядженні є такі дані.

Компанія "ZXZ" планує випустити облігації номінальною вартістю 500 ум. гр. од. з терміном погашення 10 років і ставкою відсотка 10 %. Витрати щодо реалізації облігації становлять у середньому 3,5 % номінальної вартості. Для більшої привабливості облігації вони реалізуються на умовах дисконту — 2,5 % номінальної вартості.

Компанія "ZXZ" виплачує в поточному році дивіденди у розмірі 2 ум. гр. од. на одну просту акцію при шестивідсотковому запланованому річному зростанні дивідендів. Поточна ринкова ціна акції компанії становить 20 ум. гр. од., а прибуток на одну акцію в минулому році становив 3 ум. гр. од. Крім того, компанія планує у поточному році випустити нові акції, витративши на випуск 10 % їхньої вартості1.

Відомо, що дохідність безризикових цінних паперів (гарантований відсоток, що виплачується за державними цінними паперами) становить 7 %. Очікуваний показник середньої дохідності на фондовому ринку — 12,5 %. Показник ризику (|3-коефіцієнт) компанії "ZXZ" дорівнює 1,6.

За привілейованими акціями компанії "ZXZ" сплачується щорічний дивіденд у розмірі 5 ум. гр. од., поточна ринкова ціна акції — 40 ум. гр. од. У поточному році компанія планує випустити нові привілейовані акції, витративши на випуск 10 % вартості акцій.

Загальна ринкова вартість (облікова оцінка) простих акцій компанії "ZXZ" становить 4 300 000 ум. гр. од., знову випущених — 200 000 ум. гр. од.; привілейованих акцій — 150 000 ум. гр. од., знову випущених привілейованих акцій — 50 000 ум. гр. од. Сума запозичених довготермінових банківських кредитів становить 2 000 000 ум. гр. од., короткотермінових — 1 000 000 ум. гр. од.; облігаційна позика становить 500 000 ум. гр. од.1 Середня вартість довготермінових банківських кредитів — 14 % річних, короткотермінових — 18 %.

Розв'язок

І. Розрахунок вартості окремих складових капіталу компанії "ZXZ"

1. Визначення вартості запозиченого капіталу як джерела засобів підприємства.

А. Вартість довготермінового кредиту від комерційних банків фактично дорівнює самій відсотковій ставці кредиту (враховуючи податковий ефект).

Б. Вартість облігаційної позики як джерела засобів компанії розраховується так:

500 * 0,10 + (500 - (500 - 500 0,035 - 500 * 0,025)) : 10 500+ (500-500 0,035-500 0,025): 2

500 0,1+ 500(0,025+0,035) =500.(1 + 0.94): 2* 0,11, або 11%.

2. Визначення вартості власного капіталу як джерела засобів компанії.

1 Традиційно вважається, що випуск облігацій та залучення банківських кредитів у перспективі додатково вплинуть на повну ринкову вартість компанії внаслідок зміни її капітальної структури через фінансовий леверидж та податковий ефект. Але радимо додатково ознайомитися з моделю структури капіталу американських економістів Модільяні й Міллера (так звана модель М — М).

Вартість власного капіталу — це грошовий дохід, який бажають отримати власники простих акцій.

Інформація, якою ми володіємо (згідно з умовою завдання), дає нам змогу розрахувати вартість власного (акціонерного) капіталу як джерела засобів компанії за кількома наявними моделями.

II. Визначення частки складових джерел засобів компанії

Наведені в умові завдання та розраховані в попередньому розділі дані, необхідні для визначення частки кожної зі складових джерел засобів компанії, подамо у вигляді таблиці.Пам'ятаючи, що до структури капіталу компанії при розрахунку WACC не включається короткотерміновий борг, визначимо загальну суму капіталу компанії:

а) 4 300 000 + 200 000 + 150 000 + 50 000 + 2 000 000 + 500 000 = 7 200 000 (ум. гр. од.);

б) частка (w) кожної зі складових джерел засобів компанії становить у загальній сумі:

• простих акцій: 100 = 59 72 % . або 0,5972;

Ураховуючи той факт, що вартість запозиченого капіталу після сплати податків стає нижча за вартість до сплати податків, розраховуємо WACC компанії:

WACC = 16 % • 0,5972 + 17 % • 0,0278 + 12,5 % • 0,0208 + 13,9 % * 0,0069 + 14 % • (1 - 0,3) • 0,2778 + 11 % • (1 - 0,3) х 0,0694 = 13,64 %.

Висновок

Отже, рівень витрат на підтримку економічного потенціалу підприємства за структури джерел засобів, що склалася, вимог інвесторів та кредиторів, дивідендної політики становить 13,64 % (або, інакше кажучи, всі витрати підприємства щодо виплати доходу всім власникам залучених інвестиційних засобів до загальної суми інвестиційних ресурсів становлять 13,64%).