Менеджмент інвестиційної діяльності (2003)

3.2.1.1. Метод розрахунку чистого приведеного до теперішньої вартості доходу від реалізації інвестиційного проекту (NPV).

Цей метод в інвестиційному менеджменті є одним з основних. Показник NPV (Net Present Value) — чистий приведений до теперішньої вартості (дисконтований) дохід1, або в дослівному перекладі чиста теперішня вартість, дає змогу отримати абсолютну величину ефекту від реалізації проекту. Він становить різницю між сумою приведених до теперішньої вартості всіх грошових потоків доходів та сумою всіх дисконтованих грошових потоків витрат проекту за весь період його експлуатації, починаючи від дати початку інвестування. Дисконтування грошових потоків проекту за роками здійснюється за ставкою г, що дорівнює середньозваженій вартості авансованого в проект капіталу (r = WACC).

Отже, як показник дисконту при розрахунку чистого приведеного до теперішньої вартості доходу від реалізації проекту використовується середньозважена вартість капіталу проекту.

Зауважимо, що, наприклад, для разових початкових інвестицій, необхідна дохідність яких не є постійною величиною, тобто змінюється від періоду до періоду, формула для розрахунку NPV має такий вигляд:

1 В економічній літературі трапляються ще такі переклади та трактування терміна NPV:

чиста поточна вартість грошових потоків проекту;

загальний фінансовий підсумок реалізації проекту;

чистий приведений ефект тощо;

чистий дисконтований дохід.

Найголовнішим завданням економічного аналізу інвестиційних проектів є розрахунок майбутніх обсягів чистих грошових потоків. Обсяг чистого грошового потоку (Net Cash Flow, NCF), отриманого від господарської діяльності в кожному часовому інтервалі (t), згідно із традиційним підходом розраховується за формулою1

NCF =(НР-ПЦ-В- ПС-АВ)(1 -Т)+АВ + РК + Л + АРК,

де Нр — грошові надходження (валовий дохід, виручка) від реалізації продукції; Пц — податкові платежі, що включаються до ціни продукції (податок на додану вартість, акцизний збір тощо); В — сума поточних витрат на виробництво продукції при експлуатації проекту (за винятком відсоткових платежів за довготерміновий борг та амортизаційних відрахувань); Пс — податкові платежі, що включаються до собівартості продукції; АВ — амортизаційні відрахування; Т — ставка оподаткування прибутку; РК — робочий капітал, що звільняється по закінченні експлуатації проекту (наприклад, оборотні засоби в періоді t = п тощо); Л — чиста ліквідаційна вартість активів проекту (сума, що буде отримана після продажу об'єктів основних засобів при вичерпанні терміну їх корисного використання за вирахуванням витрат на реалізацію; коли реалізаційна вартість обладнання перевищує залишкову вартість, податок сплачується, виходячи з різниці); АРК — додатковий грошовий потік, пов'язаний із можливою зміною робочого капіталу (виникає в тому разі, коли основні статті оборотних засобів підприємства та короткотермінових зобов'язань змінюються у процесі реалізації проекту (APKt - ФРКг _ х - ФРК(, де ФРК, — фактичний робочий капітал, що обслуговує інвестиційний проект у році t); зростання необхідних обсягів робочого капіталу на певну величину класифікується як від'ємний грошовий потік. Розкривши дужки та перегрупувавши складові, отримуємо:

NCF = (ЯР - Яц - В - Яс)(1 - Т) + АВ * Т + РК + Л + АРК.

Характер грошових потоків може змінюватися залежно від проекту, тобто на практиці трапляються грошові потоки, складові яких можуть бути як додатними, так і від'ємними величинами.

Показник NPV відображає прогнозну оцінку зміни економічного потенціалу підприємства у разі прийняття проекту, що розглядається. Згідно з правилом NPV до реалізації приймають лише ті проекти, що мають додатні значення NPV (NPV > 0). Це означає, що у придатному до реалізації інвестиційному проекті віддача від капіталу має перевищувати вкладений капітал.

Чистий приведений до теперішньої вартості дохід різних проектів можна підсумовувати, ця важлива властивість виокремлює цей показник з-поміж інших і дає змогу використовувати його як основний при оптимізації реального інвестиційного портфеля.

Якщо перед експертами при аналізі конкретного проекту стоїть завдання враховувати також альтернативні можливості інвестування вільних грошових засобів, коли вже здійснено початкові інвестиції, то у таких випадках рекомендується розраховувати показник чистого приведеного до теперішньої вартості доходу з урахуванням можливих ставок реінвестування капіталу (NPVTW). Цей показник становить дисконтовану різницю між сумою чистих грошових потоків згідно із запланованою реалізацією інвестиційного проекту (які беруться з урахуванням реінвестування вільних грошових засобів, генерованих проектом, що оцінюється), та обсягом проектних інвестицій, здійснених вже за альтернативним варіантом на передбачуваний період (с).

Такий підхід завжди дає змогу вибрати найкращий варіант інвестування за рівних вихідних умов поданих до розгляду проектів. Від'ємне значення NPVj-w ще зовсім не свідчить про неефективність реалізації майбутнього конкретного інвестиційного проекту, але показує, що є інші, більш вигідні, альтернативні можливості інвестування, це є підставою для порівняння з аналогічним показником, розрахованим для інших проектів.

Іноді у розрахунках NPVjy^ доцільно враховувати також ймовірності отримання необхідних ставок дохідності альтернативних варіантів інвестування.