Менеджмент інвестиційної діяльності (2003)

3.4. Оцінювання економічної ефективності реальних інвестиційних проектів в умовах інфляції

Вплив інфляції — один із чинників, який завжди необхідно враховувати в інвестиційних розрахунках, навіть якщо темпи зростання цін невисокі. Інфляція може помітно змінити вигідність проекту, орієнтованого як на внутрішній, так і на зовнішній ринок (тобто експорт продукції).

Світовий досвід інвестиційного менеджменту свідчить, що до найскладніших проблем при оцінюванні економічної ефективності реальних інвестиційних проектів в умовах інфляції належать:

розходження в динаміці цін реалізації готової продукції і ресурсів, що закуповуються для її виробництва; розходження в динаміці цін реалізації готової продукції і ставок відсотка із залучених коштів;

розходження в динаміці вартості нових реальних активів і розмірів амортизаційних відрахувань; вплив інфляції на динаміку прибутковості проектів;

зміна грошових потоків під впливом затримок у розрахунках та інших чинників, значущість яких посилюється за високої інфляції.

Таким чином, серед основних факторів, що впливають на грошові потоки та вимагають відповідного їх коригування при оцінюванні економічної ефективності інвестиційних проектів, є обсяги грошових надходжень від реалізації продукції (валовий дохід) та змінні витрати. Коригування здійснюється з використанням різноманітних індексів, оскільки індекси цін на продукцію підприємства та спожиту ним сировину можуть суттєво відрізнятися від загального індексу інфляції.

Отже, інфляція не завжди змінює реальну вартість надходжень та витрат в рівній пропорції. Тому необхідно заздалегідь окремо коригувати ці потоки за рівнем інфляції, а потім уже очищати чистий номінальний грошовий потік від впливу інфляційного чинника. За допомогою таких розрахунків обчислюються чисті реальні грошові потоки інвестиційного проекту, які порівнюються між собою за допомогою критерію NPV (приведення всіх розрахункових сум до поточної вартості здійснюється за WACC, що вже включає інфляційну премію, а отже, інфляційні очікування інвесторів).

При розробці інвестиційного проекту важливого значення набуває правильне прогнозування темпів інфляції — її переоцінка може призвести у майбутньому до великих труднощів з погашенням зобов'язань перед інвесторами. Найпростіший спосіб дій тут такий:

взяти за основу прогнози інфляції з декількох незалежних одне від одного джерел, включаючи прогнози уряду і Національного банку України, що дає діапазон можливих темпів інфляції, на який швидше за все орієнтуються у своїх інфляційних очікуваннях інвестори;

класифікувати елементи майбутніх грошових надходжень за ступенем їх "чутливості" до інфляційних процесів.

Ще на початку попереднього розгляду проекту заздалегідь неприйнятними вважаються проекти, рентабельність (дохідність) яких нижча за рівень інфляції. Такі проекти не забезпечують підприємству протиінфляційного захисту.

Приклад

На підприємстві розглядається інвестиційний проект — придбання технологічної лінії для виробництва нового виду продукції. Термін життя проекту становить чотири роки.

Інвестиції здійснюються у нульовому році, і величина темпу інфляції капіталу становить 120 %. Структуру капіталу інвестиційного проекту подано в табл. 3.16.Припустимо, що зношення на обладнання нараховується за методом прямолінійної амортизації. Ставка оподаткування прибутку — ЗО % .

Грошові надходження від реалізації продукції (без урахування податкових платежів, що включаються до ціни та собівартості продукції) та поточні витрати в цінах базового періоду, а також прогнозований рівень їх інфляції подано в табл. 3.17.

Таблиця 3.17. Грошові надходження, поточні витрати в цінах базового періоду та прогнозований рівень їх інфляціїКористуючись наведеними вище даними, визначити чистий приведений до теперішньої вартості дохід, період окупності та внутрішню норму дохідності інвестиційного проекту. Порівнявши останню із середньозваженою вартістю капіталу, зробити висновок про доцільність реалізації цього проекту.

Розв'язок

Для наочності розрахунок чистого грошового потоку інвестиційного проекту подано з відповідними коментарями в табл. 3.18.Розрахунок чистого приведеного до теперішньої вартості доходу від реалізації проекту здійснимо за такою формулою:

NPV = у *£ = Inv0 .

tid +WACCC)'

Підбиваючи підсумки розгляду особливостей впливу інфляції на ефективність реальних інвестиційних проектів, зазначимо, що згідно з проведеними дослідженнями вкладення в конвертовану валюту дають змогу уникнути 70 % ризику, пов'язаного з неочікуваною інфляцією1, і майже не забезпечують захисту від передбачуваної інфляції.

Світовий досвід показує, що максимальний захист інвестицій від усіх видів інфляції забезпечують вкладення в нерухомість, а вкладення в акції — навпаки, найбільш піддаються впливу інфляційного ризику (при цьому інвестування в цінні папери з фіксованим доходом захищає від ризику очікуваної інфляції, але призводить до втрат, якщо фактичний приріст цін не збігається з очікуваннями суб'єктів ринку).

Таким чином, чутливість кожного активу до впливу певного фактора зовнішнього чи внутрішнього середовища проекту може бути різною, і тому, відповідно, вимагає окремого аналізу.

Завдання для самостійного розв'язання

1. Користуючись наведеними нижче даними з інвестиційного проекту, визначити чистий приведений до теперішньої вартості дохід, період окупності та внутрішню норму дохідності проекту. Потім, порівнявши останню із середньозваженою вартістю капіталу, зробити висновок про доцільність здійснення цього проекту.

Термін життя проекту чотири роки.

Знос на обладнання нараховується за методом прямолінійної амортизації.

Ставка оподаткування прибутку — 35 %.

Величина темпу інфляції капіталу становить 120 %.

Структуру капіталу (початкові витрати — 0-й рік) інвестиційного проекту подано в таблиці.Грошові надходження від реалізації продукції (без урахування податкових платежів, що включаються до ціни та враховуються у собівартості продукції) та поточні витрати в цінах базового періоду, прогнозований рівень їх інфляції подано в таблиці.2. Користуючись наведеними нижче даними з інвестиційного проекту, визначити чистий приведений до теперішньої вартості дохід, період окупності та внутрішню норму дохідності проекту. Потім, порівнявши останню із середньозваженою вартістю капіталу, зробити висновок про доцільність здійснення цього проекту.

Термін життя проекту чотири роки.

Знос на обладнання нараховується за методом прямолінійної амортизації.

Ставка оподаткування прибутку — 30 %.

Початкові інвестиції в проект та структуру капіталу інвестиційного проекту подано в таблиці.Грошові надходження від реалізації продукції (без урахування податкових платежів, що включаються до ціни та враховуються у собівартості продукції) та поточні витрати в цінах базового періоду, а також їх прогнозований рівень інфляції та темпів інфляції капіталу подано в таблиці.