Менеджмент інвестиційної діяльності (2003)

3.6.2. Методика розрахунку поправки на ризик коефіцієнта дисконтування при аналізі реальних інвестиційних проектів

Ризик розрахованого чистого приведеного до теперішньої вартості доходу від реалізації інвестиційного проекту близький до нуля, якщо дисконтна ставка при його визначенні береться на рівні дохідності державних цінних паперів. Як відомо, здійснення реального інвестиційного проекту завжди пов'язане з певною мірою ризику, оскільки інвестор, який не бажає ризикувати, краще вкладе свій капітал не в інвестиційний проект, а в державні цінні папери.

Чим ризикованіший проект, тим більшим має бути імовірнісний дохід, а, отже, і вища премія за ризик. Сума безризико-вої відсоткової ставки (дохідність державних цінних паперів) та визначений експертним шляхом розмір премії за ризик (виражений у відсотках) використовуються для дисконтування грошових потоків проекту та розрахунку NPV проектів.1

З двох проектів, що порівнюються, проект із більшим додатним значенням NPV вважається прийнятним.

Логіку цієї методики можна продемонструвати, розглянувши графік функції лінії ризику г; = f(R) (рис. 3.6).Розглянемо характерний приклад використання такої методики на практиці.

Приклад

Аналізуються два альтернативні інвестиційних проекти А та В, що мають однакову тривалість реалізації — чотири роки.

1Є модифікація розглянутої методики, що передбачає використання WACC, призначеного для інвестування та визначеного (наприклад, експертним шляхом) ризику, асоційованого з проектом, що розглядається. Отже, у цьому випадку за ставку дисконтування при розрахунку NPV береться сума WACC та визначеного ризику. Як і в попередньому випадку, проект з більшим NPV вважається прийнятним.

г, — ставка дисконтування з урахуванням ризик_у; R — ступінь ризику (наприклад, коефіцієнт варіації, Р-коефіціент тощо); km — середня дохідність

з ринку; Z — безризикова ставка дисконтування; (kn — Z) — ринкова

премія за ризик (ринковий ризик). Звідси rt = Z + р (km - Z).

Величина необхідних інвестицій становить: для проекту А — 12 млн грн, для проекту В — 14 млн грн.

Грошовий потік від реалізації проекту А прогнозується за роками в таких обсягах (млн грн): 4; 5; 7; 5. Відповідно грошовий потік від реалізації проекту В (млн грн): 5; 7; 9; 6.

Середня ставка дохідності державних цінних паперів на момент оцінки розглядуваних проектів становить 9 %; ризик, пов'язаний із реалізацією проекту А, — 12, а проекту В — 15 % (визначений експертним шляхом).

Необхідно оцінити економічну ефективність запропонованих проектів із урахуванням їх ризику.

Розв'язок

У нашому прикладі ставка дисконтування з урахуванням ризику становить для проекту А — 21 % (9 % + 12 %); для проекту В — 24 % (9 % + 15 %).

Отже, можна визначити NPV проектів за одержаними відповідними ставками дисконтування:Отримані значення NPV з урахуванням ризику свідчать, що краще прийняти до реалізації проект В.

Зауважимо, що іноді при здійсненні аналізу інвестиційного проекту в умовах ризику для його врахування, на відміну від двох попередніх підходів, використовують знижувальні коефіцієнти грошових потоків, які становлять ймовірності появи заданої величини грошових надходжень для кожного конкретного року, що розглядається (так звана методика зміни грошового потоку). Потім розраховується загальний NPV.