Менеджмент інвестиційної діяльності (2003)

3.6.4. Метод формалізованого опису невизначеності інвестиційних проектів

Для найповнішого та найточнішого аналізу масштабних проектів інвестору доцільно проводити формалізований опис невизначеності фінансування інвестиційних проектів. Основою невизначеності є незнання того, які з різних можливих подій дійсно відбудуться. Отже, під невизначеністю розуміється неповнота, неточність інформації про умови реалізації проекту. У свою чергу невизначеність, пов'язана з можливістю виникнення в ході реалізації проекту несприятливих ситуацій і наслідків, характеризується поняттям ризику.

При прийнятті інвестором рішення про доцільність реалізації інвестиційного проекту найсуттєвішими є такі види ризику:

ризики, що стосуються загальної ситуації у країні (політична нестабільність, чинна та майбутня правова база для інвесторів, перспективи економіки в цілому, фінансова нестабільність, обмеження конвертування національної валюти в інші валюти, коливання валютних курсів, умови репатріації прибутку);

ризики періоду проектування та будівництва (збільшення ставок за кредитами, розрахованої суми інвестицій тощо);

неточність інформації про динаміку техніко-економічних показників, параметрів нової техніки і технологій;

виробничо-технічні ризики (збільшення поточних витрат, порушення графіка поставок сировини, нові вимоги щодо екології, поломка обладнання, виробничий брак та ін.);

невизначеність природних, кліматичних умов; можливість стихійних лих;

ринкові ризики (зміна попиту на продукцію, втрата позицій на ринку, поява конкурентної продукції, несвоєчасність виходу на ринок);

неповнота інформації про фінансовий стан партнерів (можливість банкрутства, неплатежів).

Відповідно до наведених вище видів невизначеності та ризиків є безліч умов реалізації інвестиційного проекту, отже, для кожного з них необхідно скласти відповідні сценарії (або створити систему обмежень щодо визначення основних технічних, економічних та інших параметрів проекту).

Крім того, окремо мають бути вказані витрати, що відповідають різним умовам реалізації проекту (включаючи можливі санкції і витрати, пов'язані зі страхуванням та резервуванням), результати і показники ефективності.

На наступному етапі інвестор розраховує ймовірності окремих умов реалізації і відповідних показників ефективності або інтервали змін усіх показників.

Останнім кроком є визначення очікуваних показників ефективності проекту в цілому з урахуванням невизначеності умов його реалізації — показників очікуваної ефективності.

Для врахування всіх імовірнісних варіантів реалізації проекту та порівняння його з альтернативними інвестиційними проектами необхідно здійснити розрахунки очікуваного інтегрального ефекту (економічного на рівні народного господарства, комерційного на рівні окремої організації). Отримані значення інтегрального ефекту (£оч ) використовуються також для обґрунтування раціональних розмірів і форм резервування та страхування.

Якщо ймовірності різноманітних умов реалізації проекту відомі точно, очікуваний інтегральний ефект розраховується за формулою математичного очікування.

Параметр h визначається як показник оптимізму особи, яка приймає рішення. При h = 1 цей критерій занадто оптимістичний. За h = 0 цей критерій збігається із критерієм Вальда і є надто песимістичним. Значення h між нулем та одиницею може визначатися залежно від схильності особи, яка приймає рішення, до оптимізму чи песимізму. У випадку відсутності такої схильності природно обирати h = 0,5. При визначенні очікуваного інтегрального ефекту h рекомендується брати значення 0,3.

Приклад

Підприємство розглядає інвестиційний проект виробництва нового виду продукції. При цьому можливі збитки як результат різноманітних несприятливих ситуацій та неправильних маркетингових досліджень. Щодо видів невизначеності, які розглядаються експертами, є три варіанти попиту на продукцію та відповідні ймовірнісні розподіли (Ps) умов реалізації проекту. Вихідні дані для розрахунків подано в табл. 3.24.Визначити очікуваний інтегральний ефект від реалізації інвестиційного проекту.

Розв'язок

Розрахуємо математичне очікування інтегрального ефекту щодо розглядуваних видів невизначеності за допустимими ймовірнісними розподілами.

1. Еоч1 =700-0,4 + 500 0,5 + (-300)0,1 = 500.

Щодо цього виду невизначеності в середньому можна очікувати чистий грошовий дохід у розмірі 500 ум. гр. од. Величина (-300) 0,1 = -30 — очікувана величина збитків.

Додатково можна обчислити стандартне відхилення:

а = д/(700 - 500)2 0,4 + (500 - 500)2 0,5 + (-300 - 500)2 ОД = = V2240 = ±149,7 (ум. гр. од.)

Еоч2 = 750 • 0,2 + 500 ■ 0,6 + (-100) 0,2 = 430 (ум. гр. од.).

£оч3 = 700 0,4 + 500 • 0,5 + (-200) ОД = 510 (ум. гр. од.)

Отже, £max = 510 (ум. гр. од.); £min = 430 (ум. гр. од.).

Таким чином, очікуваний інтегральний ефект від реалізації інвестиційного проекту за умови, що h = 0,3 (показник оптимізму особи, яка приймає рішення), становить 486 ум. гр. од.

Необхідно звернути увагу на той факт, що, коли немає припущень щодо показника h при аналізі декількох альтернативних інвестиційних проектів, можна використовувати поняття кривої Гурвіца. Розглянемо умовний приклад.

Приклад

Є альтернативні варіанти інвестування (А ; А2; А3) та їх математичні очікування інтегрального ефекту за допустимими ймовірнісними розподілами (табл. 3.25):Визначити найкращий варіант інвестування.

Розв'язок

А, -> 600ft + (1 - Л) 400 = 2007г + 400; А2 -> 650А + (1 - ft) 500 = 150ft + 500; А3 -» 700ft + (1 - ft) 475 = 225ft + 475.

За отриманими результатами будуємо криву Гурвіца (рис. 3.7). Отже, перетинаються лінії альтернатив А2 та А3. Звідси:

225ft + 475 - 150ft + 500;

225ft - 150ft = 500 - 475;

25 ft = ;к? = 0,33.

Вибір варіанта інвестування буде залежати від схильності особи, яка приймає рішення, до оптимізму (альтернатива А3 на проміжку від 0,3 до 1) чи песимізму (альтернатива А2 на проміжку від 0 до\р,3). Вибір варіанта інвестування може також залежати від наявності в особи, яка приймає рішення, більш точної інформації про неконтрольовані фактори, ніж та, що на момент оцінки проекту була в розпорядженні в експерта-ана-літика (наприклад, стануть точно відомі дії конкурентів, ціна продукції тощо).