Менеджмент інвестиційної діяльності (2003)

3.8.2. Часова оптимізація проектів, що піддаються подрібненню

Якщо перед інвестиційним аналітиком стоїть завдання розподілити обмежені за роками фінансові ресурси за декількома інвестиційно привабливими проектами, тобто передбачається, що всі вони не можуть бути одночасно реалізовані підприємством у плановому році в повному обсязі (внаслідок обмеження ресурсів), але проекти, що залишилися, або їх частини можуть бути реалізовані в наступних роках, то в такому разі йдеться про часову оптимізацію інвестицій.

В основу методики часової оптимізації портфеля реальних інвестицій покладено таку послідовність дій щодо розв'язання поставленого завдання.

1. За кожним запропонованим до розгляду інвестиційним проектом необхідно розрахувати індекс відносних втрат NPV у випадку, якщо реалізацію проекту буде відстрочено на певний період.

2. Реалізація інвестиційних проектів, що мають найменшу величину індексу можливих втрат NPV, переноситься на наступний рік.

Приклад З

Взявши вихідні числові дані прикладу 1 сформувати оптимальний за роками інвестиційний портфель, якщо обсяг інвестицій, що можуть бути здійснені підприємством за рік, обмежений сумою в 400 000 ум. гр. од.

Розв'язок

Розрахунок індексу можливих втрат NPV у випадку, якщо реалізацію кожного з розглядуваних проектів буде відкладено на один рік, подано в табл. 3.36.Оскільки розрахований нами індекс показує, чому дорівнює величина відносних втрат у випадку відстрочення реалізації проекту, то у порядку зменшення цього індексу проекти впорядковуються таким чином: С; В; D; А. Отже, на основі наведених розрахунків можна зробити висновок, що найменші втрати NPV будуть пов'язані з перенесенням на наступний рік проекту С, потім послідовно проектів В, D та А.

До реалізації у поточному році доцільно включити до портфеля реальних інвестицій підприємства проекти С та В у повному обсязі, проект D частково (29,36 % із передбачуваних інвестицій у проект); на наступний рік закінчити реалізацію проекту D, та розпочати здійснення проекту А (табл. 3.37).

Порівнявши сумарний NPV проектів у випадку відстрочення їх реалізації згідно з умовою завдання (380,55 тис. ум. гр. од.) та без такого відстрочення (104,26 + 104,50 + 102,15 + 106,71), ми можемо зазначити загальні втрати NPV, що будуть в останньому випадку дорівнювати 37,07 тис. ум. гр. од., які є мінімальними порівняно з іншими варіантами формування портфелів.