Державне регулювання економіки (2006)

1.1. Предмет дисципліни "Державне регулювання економіки"

Національна економіка — велика, складна економічна система, що включає в себе комплекс взаємодіючих об'єктивних та суб'єктивних компонентів. Суб'єктивні компоненти — це держава, юридичні та фізичні особи. Об'єктивні компоненти — соціально-економічні відносини, які виникають у процесі взаємодії суб'єктів економіки.

Регулювати (лат. - упорядковувати) означає вносити порядок у певну діяльність; налагоджувати правильну взаємодію частин системи.

Державне регулювання економіки (ДРЕ) — це вплив держави на соціально-економічний розвиток країни.

Державне регулювання економіки можна розглядати у трьох аспектах.ДРЕ як наука — це синтез знань про суть, методологію і засоби впливу держави на соціально-економічні процеси, що відбуваються в країні.

ДРЕ — це наука про ефективне використання різноманітних форм, методів та інструментів, що є у розпорядженні держави, задля реалізації соціально-економічних цілей розвитку суспільства.

ДРЕ як практична діяльність — це заходи держави щодо управління розвитком національної економіки.

Управління економікою — це свідомий вплив держави на об'єкти і процеси з метою надання певної спрямованості господарській діяльності, узгодженості дій суб'єктів національної економіки і досягнення бажаних результатів.

Об'єктами ДРЕ є всі соціально-економічні процеси, що відбуваються у національній економіці в цілому, а також на окремих її рівнях і в ланках, тобто це — і макро-, і мікро-, і мезоекономіка.

Суб'єкти ДРЕ — це суб'єкти виконання та суб'єкти впливу.

Суб'єкти виконання — держава та її інституційні органи (законодавчі, виконавчі, судові органи різних рівнів).

Суб'єкти впливу — громадські й політичні об'єднання, засоби масової інформації, окремі особистості.

ДРЕ як навчальна дисципліна — це навчальний курс, у процесі якого студенти мають набути знань про суть, цілі, форми і методи впливу держави на розвиток економіки в цілому, управління окремими її сферами та секторами.О Предметом дисципліни ДРЕ є вивчення сукупності прийомів, способів та інструментів управління соціально-економічними процесами, що відбуваються в країні.