Державне регулювання економіки (2006)

3.3. Основні функції макроекономічного прогнозування

Роль макроекономічного прогнозування виявляється через його функції. При цьому реалізуються такі завдання:

теоретико-пізнавальне: вивчення та аналіз розвитку національної економіки, передбачення змін у майбутньому;

практичне (управлінське) — можливість прийняття на основі інформації про розвиток об'єкта рішень щодо вдосконалення управління і господарювання.Науковий аналіз соціально-економічних та науково-технічних процесів і тенденцій розвитку національної економіки передбачає з'ясування вихідного рівня і найсуттєвіших проблем та факторів, виявлення тенденцій і закономірностей, що визначатимуть подальший її розвиток.

Етапи (стадії) наукового аналізу об'єкта прогнозування:

Ретроспекція — дослідження історії розвитку об'єкта прогнозування для забезпечення його систематизованого опису:

визначення джерел прогнозної інформації;

збирання, зберігання й обробка інформації;

з'ясування й уточнення кількісних та якісних характеристик об'єкта прогнозування, методів виміру і представлення інформації.

Діагноз — визначення нинішнього стану об'єкта прогнозування (науковий опис основних характерних ознак):

аналіз об'єкта прогнозування, що становить основу прогнозної моделі;

розробка моделі прогнозування;

вибір адекватного методу прогнозування.

Проспекція — розробка самого прогнозу (за даними діагнозу складається прогноз розвитку національної економіки):

верифікація (оцінка достовірності, точності та обґрунтованості прогнозу);

синтез (систематизація окремих прогнозів);

оцінка повноти інформації, уточнення;

коригування прогнозної моделі відповідно до нової інформації, що надходить.

Оцінка об'єкта прогнозування на основі вибраних альтернатив — реалізація принципу багатоваріантності: розробка кількох варіантів майбутнього розвитку, їхній аналіз і порівняння за певними критеріями (мінімізація витрат, максимізація результату, часовий критерій, політичні, зовнішньоекономічні фактори тощо). Для оцінки враховуються два аспекти: детермінованості (обмеженості) й невизначеності (ймовірного розвитку в разі можливої дії невідомих факторів).

Підготовка рекомендацій для прийняття адекватних управлінських рішень — формування макроекономічного прогнозу передбачає розробку відповідних рекомендацій і пропозицій щодо набору і характеру конкретних заходів державного впливу (обґрунтування напрямків соціально-економічного розвитку, форм, методів та інструментів державного регулювання економіки для урядових структур).

Оцінка можливих наслідків прийнятих рішень — запропоновані рекомендації мають супроводжуватися передбаченнями результатів майбутнього державного втручання (невтручання) в економічне життя суспільства.